Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki

Szczególne uprawnienia pacjentów do leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określają art. od 43 do 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm).

Art. 43.

Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem ZK

Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

a) leków refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

b) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Art. 44.

Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem PO (trzy podgrupy uprawnionych)

1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącemu służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe.

2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe.

3. Weteranowi poszkodowanemu na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

b) refundowanych we wskazaniu określonym stanem klinicznym, oraz leki recepturowe.

Art. 45.

Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem IW

Osobom:

1) które są inwalidami wojskowymi,

2) które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,

3) wymienionym w art. 42 i art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.

Art. 46.

Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem IB

Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne:

Recepta musi być wystawiona przez osobę uprawnioną. Osoby korzystające z uprawnień obowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia zarówno podczas wystawiania, jak i realizacji recepty. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia małżonków inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej są:

-decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń wydana przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

-książeczka małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego,

-decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty rodzinnej.

Ponadto prezentujemy wzory dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia do świadczeń.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 czerwca 2012 r.; aktualizacja: 30 stycznia 2014 r.