Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03-03-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. Zm.) w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoba uprawniona wystawia receptę w postaci papierowej.
W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca świadczeniodawcom oraz osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zabezpieczenie możliwości wystawiania recept w postaci papierowej poprzez pobranie zakresów numerów recept lub wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, kierowanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
W systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadzona jest funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.

Podpisał: Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

data publikacji: 3 marca 2022 r.

  Wszystkie aktualności