Umowa na realizację recept

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept.

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.

Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do właściwego oddziału Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

-        Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne - pobierz ( plik PDF )

-        Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych - wypełnij formularz

-        Regulamin techniczny przygotowania wniosku - pobierz ( plik PDF )

-        Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny?- Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept - kliknij

Przygotowanie wniosku o zwarcie umowy na wydawanie leku refundowanego:

Szczegółowy sposób przygotowania wniosków o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę został określony w Zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2011r.

Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu Świadczeniodawcy. Apteka nieposiadająca jeszcze konta w Portalu, wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją apteki, oddziale wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny.

Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy:

1)      Potwierdzić prawidłowość informacji dotyczących podmiotu prowadzącego aptekę. (Strona główna Portalu Świadczeniodawcy → Moje pełne dane (Portal Potencjału) → Dane świadczeniodawcy → Podmiot)

2)      Wprowadzić personel zatrudniony w aptece. (Moje pełne dane (Portal Potencjału) → Struktura świadczeniodawcy → Personel apteki → Dodaj personel do apteki)

Dane wymagane na wniosku dotyczą:

 • Magister farmacji: dane podstawowe (Nazwisko, Imię, PESEL, Okres realizacji recept w ramach umowy – pole zatrudnienie), grupa zawodowa (farmaceuci, organ rejestrujący, nr prawa wykonywania zawodu, data wydania pwz, specjalność), doświadczenie (nazwa doświadczenia: „staż/ praktyka pracownika apteki/ punktu aptecznego”, w przypadku posiadania zaświadczenia o odbyciu stażu wypełniamy pole „nazwa zaświadczenia”, „zaświadczenie wydane przez”, „zaświadczenie numer” oraz „data wydania zaświadczenia”, pole staż pracy w aptece wypełniamy w przypadku farmaceutów nie posiadających zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki. Podczas sporządzania wniosku należy również określić zajmowane stanowisko.
 • Technik farmaceutyczny: dane podstawowe (Nazwisko, Imię, PESEL, Okres realizacji recept w ramach umowy – pole zatrudnienie) grupa zawodowa (technicy farmaceutyczni, specjalność: technik farmaceutyczny, numer dyplomu, data od), doświadczenie (nazwa doświadczenia: „staż/ praktyka pracownika apteki/ punktu aptecznego „nazwa zaświadczenia o odbyciu stażu/praktyki”, „zaświadczenie wydane przez”, „zaświadczenie numer” oraz „data wydania zaświadczenia”. Podczas sporządzania wniosku należy również określić zajmowane stanowisko.

3)     Przygotować wniosek o zawarcie umowy. (Strona główna Portalu Świadczeniodawcy → Moje wnioski o umowę → Dodaj nowy wniosek) Należy wprowadzić: numer konta bankowego, kierownika, personel fachowy apteki oraz osobę/y reprezentującą/e podmiot do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy.

4)      Przekazać wniosek w wersji elektronicznej do OW.

5)     Wydrukować wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami do wniosku. Dokończyć wypełnianie wniosku i załączników. Sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku są wypełnione, w szczególności numery wpisu do KRS/EDG, CEIDG oraz dane dotyczące zezwolenia na prowadzenie apteki. W przypadku braku w/w informacji dane należy dopisać ręcznie dokonując parafki przy danym polu. Podpisać lub zaparafować przez osoby uprawnione. Ponumerować każdą stronę wniosku i jego załączniki.

6)      Wykaz załączników do wniosku:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychzałącznik nr 1 do wniosku,
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku załącznik nr 2 do wniosku,
 • Wniosek w sprawie rachunku bankowego załącznik nr 3 do wniosku; zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w formie aneksu do umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia; szczegółową procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego podmiotów prowadzących apteki określa zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;
 • Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recepty załącznik nr 4 do wniosku;
 • Wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept załącznik nr 5 do wniosku;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki załącznik nr 6 do wniosku wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;
 • Kopie dokumentów uprawniających kierownika do pełnienia tej funkcji:

-  kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2011 r. Rozdział 2 § 9 pkt. 2 ust. 1),

- kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego;Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2011 r. Rozdział 2 § 9 pkt. 2 ust. 2);

 •  Kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;
 • Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wnioskodawcę, jeżeli jest wymagane,

Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem - w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.

7)      Przygotowany wniosek z załącznikami umieścić w kopercie. Kopertę należy opisać według wzoru:

„Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept"

nazwa i adres wnioskującego

kod i adres apteki

nazwę i siedzibę oddziału Funduszu

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku godzinach od 8 do 15:30 lub wysłać pocztą.

Miejsce przyjmowania wniosków (osobiście):

ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, piętro 3, pok. 304

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ (drogą pocztową):

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

Telefony kontaktowe w sprawie zawarcia umów „na realizację recept”:

-        (58) 32 18 697

Materiały informacyjne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) - pobierz
 • Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2011/DGL z dnia19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację receptpobierz
 • Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2011/DSOZ z dnia19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia- pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. (Dz.U. 2012 poz. 259) – pobierz

 

data publikacji: 2 marca 2012 r.; aktualizacja: 10 marca 2015 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ