Instrukcja dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych dotycząca przedłużenia uprawnień do pobierania numerów recept.

INFORMACJE ARCHIWALNE

Do końca 2016 roku osoby posiadające podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych mają możliwość skorzystania ze skróconej procedury przedłużenia uprawnień do pobierania numerów recept. W tym celu należy:

1. Po  zalogowaniu się do Portalu Personelu wybrać opcję „wnioski”.

2. Następnie należy wybrać: wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept.

3. We wniosku o aktualizację danych należy wypełnić wszystkie pola zawierające gwiazdkę. Podczas uzupełniania pól należy kierować się zasadami wypełniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz instrukcją szczegółową zamieszczoną w górnej części wniosku.

4. System automatycznie podpowiada dane: imię, nazwisko i numer PESEL. W przypadku niezgodności danych zaczytanych na wniosku ze stanem faktycznym prosimy o kontakt z Odziałem NFZ pod numerem telefonu: 58 32 18 697.

5. Pola zawierające dane adresowe należy wypełniać w następujący sposób:

  • wybierając nazwę z listy rozwijanej (województwo, powiat, gmina),
  • wpisując pierwsze litery nazwy, a następnie wybierając z przedstawionej listy (miejscowość, ulica),
  • wpisując w pole (kod pocztowy, nr domu, nr lokalu).

6. W celu dodania uprawnienia zawodowego należy wybrać „dodaj uprawnienie”.

Lista wyboru pozycji określających kod i nazwę organów wydających prawo jest dostępna po wybraniu kursorem myszy danej opcji.

Każda osoba uprawniona niezależnienie od faktu posiadania specjalizacji musi wypełnić dane zawarte w sekcji „specjalność”, które są dostępne po wybraniu „dodaj specjalność”.

Lista wyboru pozycji określających kod i nazwę specjalności jest dostępna po wybraniu kursorem myszy danej opcji. Lekarze bez  specjalizacji powinni wybrać określenie „Lekarz”, dodatkowo w stopniu specjalizacji „bez specjalizacji”. Na końcu należy zapisać specjalność i całe uprawnienie.

W przypadku posiadania kilku specjalizacji istnieje możliwość wielokrotnego dodawania pól dotyczących specjalności.

7. Określenie statusu wnioskodawcy umożliwia dalsze wypełnienie wniosku.

Ważne: status wnioskodawcy należy określić jednorazowo, przed wypełnianiem dalszej częsci wniosku, zaznaczając konkretne okienka. W jednym wniosku można zaznaczyć więcej niż jeden status.  

W przypadku problemów w wyborze odpowiedniego statusu prosimy o kontakt z Odziałem NFZ pod numerem telefonu: 58 32 18 697.

8. Wybranie statusu 1 lub 2 wymaga wskazania adresu przechowywania dokumentacji medycznej pro auctore i pro familia.

9. Wybranie statusu 3 lub/i 4 wymaga dodania danych dotyczących działalności leczniczej / praktyki zawodowej.

Dane dotyczące działalności leczniczej / praktyki zawodowej, w ramach której są wystawiane recepty refundowane,  podzielone są na trzy części:

a. dane podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej (forma działalności, nazwa, dane organu rejestrującego i numer wpisu działalności leczniczej / praktyki zawodowej).

Rejestry są dostępne w wersji elektronicznej w sekcji wyszukiwarki na stronie internetowej:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ . Przy wyborze organu rejestrującego działalność gospodarczą można wspomagać się rejestrami:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Minister Gospodarki – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Numer wpisu do rejestru działalności gospodarczej jest wymagany tylko w przypadku rejestru KRS.

b. dane miejsca udzielania świadczeń (wystawiania recept). W tym celu należy wybrać opcję: dodaj miejsce. Pola oznaczone cyfrą 4 w sekcji II.5. dotyczą identyfikatorów miejsca udzielania świadczeń - kodów  resortowych VII i VIII. Uzupełnienie kodów resortowych jest wymagane wyłącznie w stosunku do podmiotów leczniczych. Dane miejsca udzielania świadczeń powinny być zgodne z rejestrami zawartymi na stronie internetowej: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ .

c. dane miejsca przechowywania dokumentacji medycznej odpowiadające miejscu udzielania świadczeń.

Ważne: po wprowadzeniu danych miejsca udzielania świadczeń i przechowywania dokumentacji medycznej należy wybrać: „zapisz miejsce”. Można wskazać kilka miejsc udzielania świadczeń dla danej działalności. Po zakończeniu wprowadzania miejsc udzielania świadczeń należy zapisać dane działalności. W przypadku wystawiania recept w ramach różnych podmiotów leczniczych / praktyk zawodowych należy dodać nową działalność.

10. Po wypełnieniu całego wniosku należy go zatwierdzić wybierając „zatwierdź wniosek” na końcu strony formularza. Użytkownikowi zostanie przedstawione okno informujące o poprawnym dodaniu wniosku. Wniosek można pobrać i następnie wybrać zamknij. Aby wniosek został przekazany w formie elektronicznej do Oddziału NFZ użytkownik powinien go przekazać opcją „przekaż wniosek” (na dole strony wniosku).

Ważne: wniosek aktualizacyjny jest przekazywany do Oddziału NFZ wyłącznie w formie elektronicznej. Status wniosku jest dostępny w przeglądzie wniosków.

11. Po zatwierdzeniu przez Oddział NFZ wniosku aktualizacyjnego osoba uprawniona do wystawiania recept może złożyć jeden z dwóch wniosków:

a. Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. Dane zawarte we wniosku aktualizacyjnym będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku.

lub

b. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept, w przypadku gdy dane składane we wniosku aktualizacyjnym różnią się od informacji zawartych w umowie na wystawianie recept refundowanych. Dane zawarte we wniosku aktualizacyjnym będą obowiązywały od dnia rozwiązania umowy (rozwiązanie w formie porozumienia stron). W tym przypadku, aby utrzymać dostęp do portalu i uprawnienie do pobierania numerów recept należy wybrać opcję: „wnoszę o utrzymanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Ważne: wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept należy wypełnić w formie elektronicznej, zatwierdzić i przekazać w formie elektronicznej, a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Oddziału (osobiście lub korespondencyjnie).

 

Instrukcja dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych dotycząca przedłużenia uprawnień do pobierania numerów recept.: plik PDF.

 

Podpisała: Joanna Erecińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

data publikacji:29 września 2016 r.