Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas określony - WO/15/23

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WO/15/23 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas określony

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

Główne obowiązki:

 • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie ich rejestrów oraz publikacja w wewnętrznym serwisie internetowym
 • Opracowywanie projektów pełnomocnictw, prowadzenie ich rejestrów oraz publikacja w wewnętrznym serwisie internetowym
 • Monitorowanie obowiązujących przepisów ( zewnętrznych i wewnętrznych ) związanych z działalnością Funduszu
 • Koordynacja sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami składanymi w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym zakładanie i aktualizowanie metryk sprawy

Wykształcenie: minimum średnie, pożądane wyższe (administracja, prawo)  

Wymagania konieczne:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim
 • znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office)
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581)

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zakresie wydawania decyzji administracyjnych  
 • umiejętność poruszania się w internetowych serwisach informacji prawnej
 • znajomość programów wspomagających edycję stron internetowych/intranetowych  
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej
 • komunikatywność 

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( t. j. Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 08.07.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WO /15/23

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 czerwca 2015 r.