Konserwator-kierowca w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/01 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/15/01 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko Konserwatora-kierowcy w Dziale ds. Administracji i Kadr w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

 • wykonywanie konserwacji i drobnych napraw urządzeń biurowych
 • wykonywanie drobnych prac malarskich, elektrycznych i hydraulicznych
 • utrzymywanie czystości na posesji ( grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą ciągów komunikacyjnych )
 • wykonywanie prac porządkowych w archiwum
 • terminowa realizacja zadań i obowiązków określonych w Regulaminie Organizacyjnym
 • zaspokajanie  potrzeb transportowych dysponentów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • dbałość o stan techniczny, prawidłową eksploatację, czystość i estetykę powierzonego samochodu służbowego

Wykształcenie:  średnie,  zasadnicze zawodowe

Wymagania konieczne:

 • prawo jazdy kat. B
 • staż pracy  - minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowcy
 • znajomość przepisów o ruchu drogowym
 • uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV
 • praktyczna znajomość zadań związanych z utrzymywaniem budynków, sprzętu technicznego i wyposażenia w należytym stanie technicznym
 • niekaralność

Wymagania pożądane:

 • inicjatywa,
 • umiejętność łatwego dostosowania się do zmieniających się warunków pracy.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o niekaralności
 • świadectwo kwalifikacyjne E ( uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji )
 • prawo jazdy kategorii B
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.01.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS /15/01

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2015 r.