Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - DM/14/17 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DM/14/17 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą pionu medycznego zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w szczególności:

 •  planowanie i organizacja pracy pionu medycznego,
 •  nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu medycznego,
 •  monitorowanie i kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami,
 •  opracowywanie procedur wykonawczych dla pionu medycznego,
 •  kontrola prawidłowości wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Oddział,
 •  współpraca z pionem finansowo-ekonomicznym w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału, kontroli i rozliczeń umów,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora pełnomocnictw,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału lub Centralę NFZ.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne-lekarz,
 • minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagania pożądane:

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
 • znajomość języków obcych.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210 poz.2135)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz plik PDF);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

 • koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 08.12.2014 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DM/14/17

Telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 listopada 2014 r.