Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL/14/10 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/14/10 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie

Główne obowiązki:

 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu konkursów, rokowań na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii i programów lekowych, 
 • przygotowywanie, rejestracja i aktualizacja w systemie informatycznym umów ze świadczeniodawcami z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii i programów zdrowotnych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie renegocjacji umów z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii i programów zdrowotnych,
 • weryfikacja załączników rozliczeniowych z zakresu chemioterapii i programów lekowych pod względem merytorycznym,
 • przygotowanie aneksów do umów z zakresy leczenia szpitalnego – chemioterapii oraz programów zdrowotnych,
 • przeprowadzenie cesji umów z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii oraz programów lekowych,
 • przygotowanie zestawień dotyczących kontraktowania i realizacji umów.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe medyczne

Wymagania konieczne:

 • staż pracy  - minimum 5 lat dla kandydatów posiadających średnie wykształcenie, 3 lata dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. 

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.07.2014 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WGL /14/10

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lipca 2014 r.