Starszy Referent w Wydziale Gospodarki Lekami na umowę na czas zastępstwa - WGL/13/23 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/13/23 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko Starszego  Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: pełny.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów w zakresie programów zdrowotnych  (lekowych)
  i chemioterapii, 
 • przygotowanie i przeprowadzanie renegocjacji zawartych umów z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii, 
 • zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów ze świadczeniodawcami w zakresie programów zdrowotnych (lekowych)
  i chemioterapii,
 • weryfikacja załączników rozliczeniowych z zakresu chemioterapii i programów lekowych pod względem merytorycznych.  

Wykształcenie: minimum średnie, preferowanie wyższe  ekonomiczne lub medyczne.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy  - minimum 3 lata przy wykształceniu średnim,
 • dobra znajomość przepisów Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 Nr 81, poz. 484 z dnia 6 maja 2008 r.),
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office).

Wymagania pożądane:

 • znajmość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.).

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,  o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego –
  w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 22.08.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WGL/13/23.

 

Telefon kontaktowy 058-75-12-583.

 

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ.

Data publikacji: 6 sierpnia  2013 r.