Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/13/10 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WEF/13/10 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: 1  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 • merytoryczna weryfikacja zgodności danych przedstawionych na fakturach z finansową wartością umowy,
 • kontrola kompletności dokumentów rozliczeniowych oraz w miarę konieczności ich uzupełnianie w drodze wystąpień do świadczeniodawców lub pracowników innych komórek Oddziału,
 • przygotowywanie korespondencji do świadczeniodawców w zakresie zauważonych nieprawidłowości,
 • sporządzanie korespondencji międzywydziałowej,
 • analiza przebiegu finansowych rozliczeń umów ze świadczeniodawcami.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe magisterskie - ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,  a w szczególności programu Excel,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późń. zmianami,
 • znajomość ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późń. zmianami,
 • min. 3-letni staż pracy  przy wykształceniu średnim.

Wymagania pożądane:

 • znajomość  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późń. zmianami,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizy danych liczbowych i sporządzania korespondencji,
 • efektywne organizowanie pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.).

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów,
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2,
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6,
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 13.05.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WEF/13/10

Telefon kontaktowy 058-75-12-583.

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ);
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.