Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/13/24 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/13/24 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: pełny – 2 etaty.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie korespondencji,
 • nadzorowanie realizacji umów,
 • przygotowywanie aneksów do umów,
 • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców,
 • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków, złożonych przez świadczeniodawców w Portalu Potencjału,
 • przygotowanie analiz realizacji umów i opracowywanie wniosków dotyczących zmian w umowach,
 • przekazywanie dokumentów do archiwum.

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

 • umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office )  ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz.654),
 • dobra organizacja pracy,
 • nastawienie na realizację celu,
 • komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.).

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego
  – w każdej z tych spółek,  w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 22.08.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ /13/24.

 

Telefon kontaktowy 058-75-12-583.

 

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 06 sierpnia 2013 r.