Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/26 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/13/26 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: 1  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 • udzielanie bieżącej informacji świadczeniobiorcom w zakresie realizacji ich uprawnień wynikających z ustawy, a w szczególności prawem do świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacją przepisów o koordynacji,
 • wystawianie, rejestrowanie oraz anulowanie dokumentów poświadczających prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • potwierdzanie świadczeniobiorcom oraz uprawnionym prawa do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, wydawanie stosownych dokumentów potwierdzających prawo tych osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • tłumaczenie oraz prowadzenie korespondencji i innych dokumentów w języku niemieckim/angielskim/francuskim,
 • przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie zadań Działu.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe.

Wymagania konieczne:

- biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office ) i innego sprzętu biurowego,

- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.),

- odporność na stres,

- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego lub francuskiego na poziomie średnim.

Wymagania pożądane:

 • obowiązkowość, terminowość,  sumienność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziane doświadczenie  w pracy  w administracji,
 • zdolność logicznego myślenia.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.).

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2,
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego
  – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6,
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 29.08.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSS/13/26.

Telefon kontaktowy 058-75-12-583.

 

Inne informacje;

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ);
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: z up. Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.