Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/13/03 – zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/13/03 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • udzielanie bieżącej informacji świadczeniobiorcom w zakresie realizacji ich uprawnień wynikających z ustawy, a w szczególności uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie czynności sprawdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
 • prowadzenie korespondencji z ZUS i KRUS,
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu przygotowania decyzji przez Dyrektora oddziału,
 • prowadzenie rejestru decyzji Dyrektora oraz ewidencjonowanie korespondencji wychodzącej,
 • przygotowanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie zadań działu.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera i innego sprzętu biurowego
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych      ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)
 • znajomość kodeksu prawa administracyjnego
 • język angielski lub niemiecki lub inny
 • odporność na stres

Wymagania pożądane:

 • obowiązkowość, terminowość, sumienność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • minimum 2-letni staż pracy.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 28.02.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/13/03

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lutego 2013 r.