Młodszy Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/13/27 – zakończenie

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/13/27 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Wymiar etatu: pełny  

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

Główne obowiązki:

 • prowadzenie korespondencji
 • przygotowywanie analiz finansowych
 • nadzorowanie realizacji umów
 • przygotowywanie aneksów do umów
 • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • przygotowanie, weryfikacja i przekazanie dokumentów do archiwum
 • przygotowywanie wniosków renegocjacyjnych
 • uczestnictwo w komisjach konkursowych ofert oraz rokowaniach
 • prowadzenie rejestru wniosków dotyczących indywidualnego rozliczania świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu cesji umów oraz przekształceń świadczeniodawców
 • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków, złożonych przez świadczeniodawców w Portalu Potencjału

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe   ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office )  ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
 • staż pracy: 1 rok przy wykształceniu wyższym, 4 lata przy wykształceniu średnim
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm. )
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011r. nr 112 poz.654 )
 • dobra organizacja pracy
 • nastawienie na realizację celu
 • komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926          z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 13.09.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ /13/27

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 sierpnia 2013 r.