Młodszy Informatyk w Wydziale Informatyki - WI/13/09 – zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WI/13/09 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Młodszego Informatyka w Wydziale Informatyki

Wymiar etatu: pełny ( możliwa praca w systemie zmianowym )

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

Główne obowiązki:

 • Serwis zestawów komputerowych na stanowiskach użytkowników końcowych
 • Serwis oprogramowania na stanowiskach użytkowników końcowych
 • Serwis drukarek sieciowych i stanowiskowych
 • Administrowanie kontami użytkowników w Activ Directory
 • Administrowanie serwerem VoIP

Wykształcenie: minimum średnie, pożądane wyższe   techniczne

Wymagania konieczne:

 • wymagany staż pracy: 1 rok w przypadku wykształcenie wyższego , 4 lata w przypadku wykształcenia średniego
 • bardzo dobra znajomość systemu Windows 7
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • znajomość podstaw sieci komputerowych
 • znajomość podstaw Activ Directory
 • znajomość podstaw Windows Serwer 2008
 • brak ograniczeń do noszenia ciężarów wg Kodeksu pracy
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B  

Wymagania pożądane:

 • podstawy relacyjnych baz danych np. MS SQL, Oracle
 • podstawy systemów operacyjnych Linux lub Unix
 • znajomość administrowania urządzeniami sieciowymi Cisco
 • uprawnienia SEP
 • język angielski – poziom podstawowy
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odporność na stres
 • umiejętność samodzielnego uczenia się

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • kopia prawo jazdy kat. B
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926          z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 18.04.2013 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WI /13/09

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.