Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas zastępstwa - WO/12/21 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WO/12/21 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Starszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie ich rejestrów oraz ich publikacja w wewnętrznym serwisie intranetowym,
 • opracowywanie projektów pełnomocnictw, prowadzenie ich rejestrów oraz ich publikacja w wewnętrznym serwisie intranetowym,
 • monitorowanie obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością Funduszu,
 • koordynacja sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami składanymi w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym zakładanie i aktualizowanie metryk sprawy.

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe (kierunek: administracja, prawo)

Wymagania konieczne:  

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office).

Wymagania pożądane

 • umiejętność poruszania się w internetowych serwisach informacji prawniczej,
 • umiejętność  organizacji pracy własnej,
 • znajomość programów wspomagających edycję stron internetowych/intranetowych,
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej,
 • komunikatywność.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

       8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

       9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy

2) wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

         -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

-  list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 30.07.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WO /12/21

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

  - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2012 r.