Starszy Referent w Wydziale Księgowości - WK/12/23

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WK/12/23 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Księgowości na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • dokonywanie zapłat w systemie BGK z rachunków bankowych POW NFZ
 • analiza wpływów na rachunki bankowe
 • prowadzenie i analiza dziennych stanów rachunków bankowych
 • składanie zapotrzebowani na środki pieniężne do Centrali NFZ

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe ekonomiczne lub rachunkowe, ewentualnie średnie ekonomiczne lub rachunkowe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera ( pakietu Microsoft Office )
 • min. 3-letni staż pracy  przy wykształceniu średnim
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • sumienność i odpowiedzialność, systematyczność

Wymagania pożądane:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • odporność na stres w związku z terminowością wykonywanych zadań. 

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

   1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

   2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

   3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

   4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

   5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

   6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy

   2) wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 22.08.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WK/12/23

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.