Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym – WEF/12/27 – zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WEF/12/27 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Starszego Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

Główne obowiązki:

 • przygotowanie analiz realizacji wybranych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • monitorowanie wartości umów zawartych przez Oddział pod kątem zgodności z planem finansowym,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej Oddziału i finansowej realizacji umów ze świadczeniodawcami,
 • prowadzenie korespondencji z jednostkami organizacyjnymi Funduszu i jednostkami zewnętrznymi.

Wykształcenie: minimum średnie , pożądane wyższe magisterskie - ekonomiczne 

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
 • biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office ), a w szczególności programu Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.  1027 ze zm.).

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • samodzielność.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

       8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

       9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

 2) wykonywać działalności gospodarczej,

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.10.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WEF /12/27

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 października 2012 r.