Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa - WEF/12/08 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WEF/12/08 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko  Starszego Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

- przygotowywanie analiz realizacji wybranych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- monitorowanie wartości zawartych przez Oddział umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i kosztów ponoszonych przez Oddział pod kątem zgodności z planem finansowym,

- przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej Oddziału i finansowej realizacji umów ze Świadczeniodawcami,

- prowadzenie korespondencji w zakresie  zapisów finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe magisterskie - ekonomiczne 

Wymagania konieczne:

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, a w szczególności programu Excel,

- znajomość zasad rachunkowości,

- min. 3-letni staż pracy  przy wykształceniu średnim,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

- znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,

- komunikatywność,

- sumienność i odpowiedzialność.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)
 

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

      8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

      9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)  podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

2)  wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

       - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 18.04.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WEF/12/08

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

             - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2012 r.