Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - WSM/12/14 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/12/14 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

Opiniowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe:

- analiza stanu zdrowia świadczeniobiorcy na podstawie opisu lekarz kierującego, wyników badań, karty informacyjnej leczenia szpitalnego   

- kwalifikacja do zakresu świadczeń i miejscowości uzdrowiskowej

- kwalifikacja do profilu leczenia uzdrowiskowego

- występowanie o uzupełnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do potwierdzenia skierowania

Wykształcenie: wyższe  medyczne - lekarz

Wymagania konieczne:

- specjalista z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

- staż pracy  - minimum 3 lata

- umiejętność  obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office )

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

   1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

   2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

   3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

   4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

   5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

   6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,                o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających         więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

          9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy

2) wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 29.06.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSM /12/14

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 czerwca 2012 r.