Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym w Delegaturze w Słupsku - DS/12/07 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/12/07 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym w Delegaturze   w Słupsku.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

- merytoryczna kontrola kosztów planu finansowego w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa,

- opracowywanie wniosków do Dyrektora POW o zaakceptowanie proponowanego podziału planowanej kwoty na następny okres rozliczeniowy,

- bieżące kontrolowanie realizacji wydatków z planu finansowego oddziału w pozycji zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa,

- sporządzanie miesięcznych informacji o wartości realizacji świadczeń zdrowotnych  w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,

- przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych,

- sprawdzanie poprawności faktur/rachunków od strony merytorycznej,

- współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przekazywania i weryfikowania elektronicznych rozliczeń.

Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne

Wymagania konieczne:

- staż pracy - minimum 3 lat, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,

- biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

- zdolności analityczne,

- biegła obsługa aplikacji Microsoft Office,

- odpowiedzialność i skrupulatność,

- umiejętność pracy samodzielnej i  pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

-  znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz znajomość ustawy z 12 maja 2011 r.       o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

          -  odporność na stres. 

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)      świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)      właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3)      członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4)      członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)      członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6)      właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)      właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

      8)      Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

      9)      Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)      podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy

2)      wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

       - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.04.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS /12/07

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

  - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2012 r.