Specjalista do Spraw BHP - BHP/12/18 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – BHP/12/18 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko  Specjalisty do spraw BHP.

Wymiar etatu: 2/5 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,    
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz  przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

Wykształcenie:

wyższe o kierunku albo specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 1 rok stażu w służbie bhp,
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy,
 • dokładność i rzetelność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

            

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.07.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – BHP /12/18

telefon kontaktowy 058-75-12-583

 

Inne informacje

-  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),

-  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,

-  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2012 r.