Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa - WWM/12/09

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WWM/12/09 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej na umowę na czas zastępstwa.

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

- generowanie formularzy E-125,

- weryfikacja świadczeń na podstawie formularzy serii E-100,

- weryfikacja rachunków.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,

- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane

-  umiejętność formułowania pism urzędowych,

-  znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027   z pozn. zm. ),

-  komunikatywność,

-  terminowość i dokładność,

-  umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

   1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

   2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

   3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

   4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

   5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

   2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 14.05.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WWM/12/09

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

  - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 kwietnia 2012 r.