Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa - WSOZ/12/17 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/12/17 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie korespondencji,
 • nadzorowanie realizacji umów,
 • przygotowywanie aneksów do umów,
 • przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców,
 • przygotowanie, weryfikacja i przekazanie dokumentów do archiwum,
 • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków złożonych przez świadczeniobiorców w Portalu Potencjału. 

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne 

 

Wymagania konieczne:

 • umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office ) ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011r. nr 112 poz.654),
 • dobra organizacja pracy,
 • nastawienie na realizację celu,
 • komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność.

    

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

    - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 10.07.2012 r. na adres:

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ /12/17

telefon kontaktowy 058-75-12-583

 

Inne informacje

-          Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)

-          Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

-          Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.