Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa - WSS/12/38 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/12/38 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • udzielanie bieżącej informacji świadczeniobiorcom oraz innym podmiotom w kwestach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym , wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, ewidencjonowanie i przechowywanie danych umożliwiających stwierdzenie obowiązku ubezpieczenia oraz opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • potwierdzanie osobom ubezpieczonym w Funduszu prawa do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - wydawanie stosownych dokumentów.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.),
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 • znajomość języka  angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

Wymagania pożądane:

 • obowiązkowość, sumienność, dokładność,
 • umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

       8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

       9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 27.12.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/12/38

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2012 r.