Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - WGL12/15 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/12/15 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

- opiniowanie wniosków o refundację leków w ramach procedur niestandardowych oraz ocena skuteczności leków zgodnie z zasadami Terapii Opartej na Dowodach
(Evidence Based Medicine) i na podstawie Wiarygodnych Badań Klinicznych ( bazy Cochrane, NICE, COCHTA, MEDLINE, Prescrire )

Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz

Wymagania konieczne:

- ukończona specjalizacja pierwszego stopnia

- biegła znajomość języka angielskiego

- znajomość zagadnień z zakresu farmakoekonomiki

- dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

- co najmniej 5-letni staż pracy

Wymagania pożądane:

- znajomość ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

- znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

- umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

8) Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,

9) Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

          - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

-”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 02.07.2012 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WGL/12/15

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),

- Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,

- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 czerwca 2012 r.