Import docelowy

IMPORT DOCELOWY LEKóW DLA PACJENTóW LECZONYCH POZA SZPITALEM - Informacja archiwalna
Refundacja produktów leczniczych, które nie posiadają dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Minister Zdrowia umożliwia sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych, które nie posiadają dopuszczenia do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
W celu ubiegania się o refundację takiego leku konieczne jest złożenie w Pomorskim Oddziale NFZ następujących dokumentów (oryginały):

 • zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzonego przez Ministra Zdrowia - adres ministerstwa: ulica Miodowa 15, 00-958 Warszawa (wypełniona część A i B). do pobrania:

  plik w standardzie PDF
  plik typu doc.

 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie zawierające dane pacjenta, rozpoznanie kliniczne, sposób dawkowania preparatu, uzasadnienie konieczności zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku oraz potwierdzenie lekarza prowadzącego leczenie, że pacjent będzie przyjmował lek samodzielnie (poza szpitalem lub innym zakładem opieki społecznej).

 • wniosek pacjenta o objęcie refundacją wnioskowanego leku. Wzór zaświadczenia od lekarza i wniosku pacjenta:

  plik w standardzie PDF
  plik typu doc

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje wniosek o refundację w terminie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym zgoda na objęcie refundacją produktu leczniczego obejmuje trzymiesięczny okres leczenia, jeżeli terapia wymaga kontynuacji całą procedurę należy powtarzać. Po rozpatrzeniu zapotrzebowanie wysyłane jest do pacjenta.

Potwierdzone zapotrzebowane kierowane jest przez pacjenta do hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem apteki ogólnodostępnej. Sprowadzony lek wydawany jest pacjentowi po okazaniu recepty i po wniesieniu opłaty ryczałtowej, za każde opakowanie bez względu na jego wielkość.

Ważne terminy:
Zapotrzebowanie traci ważność, jeżeli w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie zostanie skierowane do hurtowni farmaceutycznej, przy czym łączny termin nie może przekroczyć 60 dni od dnia jego potwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Recepta na lek sprowadzany z zagranicy ważna jest 120 dni od daty wystawienia.

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 08. poz. 45 Nr 271 ze zm.),
Art. 36 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08. Nr 164. Poz.1027 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (Dz.U.05, Nr 70, poz. 636) zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2006 roku. (Dz.U.06.199.1470).
Zarządzenie Nr 56/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania do podpisu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o refundacji sprowadzanych z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.