Informacje archiwalne

INFORMACJE ARCHIWALNE NIEOBOWIĄZUJĄCE

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2[1], Centrala NFZ informuje, że po 1 kwietnia 2020 r.:

 • zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane po 31 marca 2020 r. na starym wzorze zlecenia, mogą być realizowane w ramach ważnych Kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie poza systemem eZWM (do końca okresu ważności)
 • honorowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane na starym wzorze. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • przyjmowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane po 31 marca 2020 r na nowym wzorze poza systemem eZWM. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Po pozytywnej weryfikacji zlecenia wystawionego poza systemem eZWM (na starym wzorze albo na nowym wzorze) OW NFZ przekaże informację zwrotną o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Nie jest wymagane przesyłanie przez NFZ CZĘŚĆ II. WERYFIKACJA ZLECENIA.

Bezpośreni link do komunikatu


[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522 i 531)

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 27 marca 2020 r.

 • Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020

poniżej wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

 1. wystawione,
 2. wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

- Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia (analogicznie jak ma to miejsce obecnie).

- Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

- Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r.. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):

- zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

- zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678):

- zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM,

- zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

- zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

*Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

**Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Tabela do pobrania w pliku PDF.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 23 grudnia 2019 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawienia zlecenia oraz świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096), który wprowadza zmiany w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959). Zgodnie z ww. przepisami do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) oraz zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

 • wystawione,
 • wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających zlecenia na  aparaty słuchowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie  Zdrowia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kryteriów przyznawania dofinansowania na aparaty słuchowe, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Departament Polityki Lekowej i Farmacji prosi o przyjęcie poniższego:

- stopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz,

- określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,

- stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wyosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy - na ucho gorzej słyszące).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji

data publikacji: 4 lutego 2014 r.

 • Wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego

  Zamieszczamy wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Wykazy kart anulowanych z poprzednich lat są zamieszczone na stronie dla ubezpieczonych, zawierającej bieżące dokumenty.

data publikacji: 19 marca 2004 r.; aktualizacja: 26 maja 2020 r.

 • Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 poz.2429) nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy do 30 czerwca 2019 r. będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

 • wystawione
 • wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r. poz.1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 marca 2019 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Wyroby medyczne z lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281), są zaopatrzeniem comiesięcznym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. poz.1678) zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Z dniem 3 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281), którego przepisy zakładają podniesienie limitu ilościowego pieluchomajtek oraz ich zamienników (lp.100 i 101) z 60 do 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowych określonych w rozporządzeniu. Mając powyższe na uwadze przyjmuje się, że w przypadku pacjentów, którzy otrzymali i zrealizowali zlecenie na środki absorpcyjne, przed datą wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmieniającego, nie obowiązuje nowy limit ilościowy, tj.: do 90 sztuk. W sytuacji, gdy zlecenie (Część A) było wystawione przed wejściem w życie nowelizacji i nie zostało zrealizowane przed dniem obowiązywania nowych przepisów, wówczas osoba uprawniona, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy może zadecydować o podniesieniu limitu do 90 sztuk. Ponadto zlecenia części B  na zaopatrzenie w wyroby medyczne karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione przez NFZ przed nowelizacją rozporządzenia, zachowują ważność.

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 4 kwietnia 2018 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 3 marca 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281)

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF

Przypominamy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  Rozporządzeniu MZ, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu, wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż  zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678).

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 26 lutego 2018 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 maja 2017 r. poz. 1061)

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Przypominamy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  Rozporządzeniu MZ z dnia 29 maja 2017 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż  zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia  6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia   na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1678).

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 1 czerwca 2017 r.

 • Komunikat dla wystawiających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów przyznawania zaopatrzenia pacjentów z urostomią w wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz.1565 ), POW NFZ przekazuje stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, jak niżej.

Świadczeniobiorcy z wyłonioną stomią (urostomia), korzystający z zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w grupie P lp. 99 załącznika tj. „worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk (…) lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz(…)”, mają możliwość otrzymania worków do zbiórki moczu (jako inny sprzęt stomijny), w ramach przysługującego limitu 480 zł na jeden miesiąc. Natomiast worki do zbiórki moczu z odpływem 12 szt. miesięcznie, określone w grupie P lp.97,  przysługują pacjentom spełniającym kryteria: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu. Ustawodawca celowo wyodrębnił asortyment refundowanych wyrobów medycznych dla pacjentów z urostomią od worków do zbiórki moczu przysługujących przy innych kryteriach, wobec czego pacjenci z urostomią uprawnieni są do refundacji sprzętu określonego w lp.99.

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 18 lutego 2015 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lutego 2015 r.

 • Komunikat w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014r. jest ważne do 31 lipca 2014r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014r. 

Jednocześnie informujemy, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których w ramach danej pozycji z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka oraz istnieje możliwość odbioru różnego rodzaju asortymentu, świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien w V części zlecenia umieścić informacje na temat liczby sztuk, ceny za 1 sztukę poszczególnych wyrobów medycznych oraz łącznej ceny wydanych wyrobów medycznych, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2014 r.

 • Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wprowadzającego nowe wzory zleceń, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zlecenie niepotwierdzone przez Fundusz do dnia 30 czerwca 2014 r., z dniem 1 lipca 2014 r. staje się z mocy prawa nieważne.  

Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w § 3 rozporządzenia przewiduje możliwość funkcjonowania w obrocie zleceń wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia równolegle z nowymi zleceniami, pod warunkiem, że zlecenia wystawione na dotychczasowych drukach zostały potwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy lekarzy wystawiających zlecenia o kierowanie pacjentów do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dotychczas wystawionych zleceń, z uwagi na fakt, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosownie do jego przepisów, potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kerownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2014 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2013 rok.

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2013 tylko za rok 2013, tj. do dnia 31 grudnia 2013r.

Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2013, styczeń 2014 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2013r.

Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2013, styczeń i luty 2014 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2013r.

Zlecenia wystawione w 2013 roku na rok 2014 nie będą rozliczane w roku 2013.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 3 października 2013 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

Komunikat w sprawie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

W związku z licznymi przypadkami zgłaszania się pacjentów do Delegatury POW NFZ z prośbą o wydanie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze informujemy, że zgodnie z § 11 pkt 4 b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), powyższą kserokopię wydają punkty realizujące zlecenia.

Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 5 kwietnia 2011 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2012 rok.

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2012 tylko za rok 2012, tj. do dnia 31 grudnia 2012r.

Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2012, styczeń 2013 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2012 r.

Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2012, styczeń, luty 2013 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2012 r.

Zlecenia wystawione w 2012 roku na rok 2013 nie będą rozliczane w roku 2012.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 18 października 2012 r.

 • Komunikat w sprawie umieszczania odcisków pieczęci na zleceniach

W załączeniu przekazujemy komunikat do pobrania:

Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 11 października 2010 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2010 rok.

  Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2010 tylko za rok 2010, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2010, styczeń 2011 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2010, styczeń, luty 2011 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione w 2010 roku na rok 2011 nie będą rozliczane w roku 2010.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 22 września 2010 r.

 • Brak podstaw prawnych do zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres końca 2009 roku

  Na podstawie stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 15.10.2009 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), oraz wejściem w życie tzw. rozporządzeń koszykowych i uchyleniem załącznika do tej ustawy, Pomorski OW NFZ informuje, że brak jest podstaw prawnych do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na rok 2009.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 10 listopada 2009 r.

 • Anulowanie komunikatu z dnia 26.10.2009 r.

  Pomorski OW NFZ informuje, że komunikat zamieszczony dnia 26 października 2009 r. na stronie Funduszu, dotyczący braku możliwości zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres do końca 2009 r. zostaje anulowany. W najbliższym czasie w powyższej sprawie zostanie opublikowany oddzielny komunikat.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 27 października 2009 r.

 • KOMUNIKAT ANULOWANY: Brak możliwości zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres końca 2009 roku, z uwagi na niemożność dookreślenia ich przedmiotu

  Pomorski OW NFZ informuje, że rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie limitu cen (...)(Dz.U. Nr 275 poz. 2732 z poźn. zm) oraz w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych (...)(Dz.U. Nr 76, poz. 2739 z późn. zm.) utraciły moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118 poz. 989).

  Z zapisów art. 9 ustawy z 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118 poz. 989) wynika, że przepisy wydane na podstawie art. 31 lit. d ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

  W związku z powyższym, oraz mając na względzie stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażone w piśmie z dnia 15.10.2009 r. w przedmiotowej sprawie Pomorski OW NFZ informuje, że nie ma możliwości zawierania nowych umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na okres końca 2009 roku, z uwagi na niemożność dookreślenia ich przedmiotu. Do końca 2009 roku nie będą również dokonywane zmiany w umowach w zakresie wykazu produktów handlowych ze względu na brak wykazu świadczeń gwarantowanych w tym rodzaju.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 26 października 2009 r.

 • Rozliczanie wykonanych świadczeń ZPO w 2009 r.

  Pomorski OW NFZ przypomina, że Zarządzeniem nr 2/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9.01.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów XML dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wprowadzono zmiany dotyczące przekazywania danych przez Świadczeniodawców w plikach rozliczeniowych do NFZ.

  Oznacza to, że nie jest możliwe rozliczanie wykonanych świadczeń od stycznia 2009 roku za pomocą udostępnianego dotychczas przez NFZ programu ,,Realizator Zaopatrzeni''. Świadczeniodawcy realizujący umowy z NFZ powinni zaopatrzyć się w oprogramowanie dostępne na rynku, spełniające kryteria w zakresie komunikatów XML zgodnych z ww. zarządzeniem.

  Ponadto informujemy, że nie ma innej możliwości przesyłania sprawozdań z wykonanych w 2009 roku świadczeń niż poprzez Portal Świadczeniodawcy. Dotyczy to wszystkich Świadczeniodawców ZPO, również nie posiadających umów ZPO z Pomorskim OW NFZ, ale realizujących świadczenia dla Świadczeniobiorców z terenu Pomorskiego OW NFZ.

  Świadczeniodawcy nie posiadający umów upoważniających do korzystania z Portalu NFZ, zawartych z Pomorskim OW NFZ, którzy dotychczas rozliczali świadczenia ZPO oraz Świadczeniodawcy, którzy zamierzają rozliczać tego typu świadczenia zobowiązani są do zawarcia ww. umów z Pomorskim OW NFZ.
  W celu zawarcia umowy o dostęp do Portalu oraz uzyskania dostępu do Portalu, Świadczeniodawca powinien pobrać ze strony internetowej POW NFZ następujące dokumenty:

  • Wniosek o założenie konta w Portalu tzw. Formularz Rejestracyjny wraz z Oświadczeniem Administratora - 1 egz.
  • Wzór umowy o korzystanie z konta w Portalu wymienionej w pkt 3 (dla Świadczeniodawców i podwykonawców w rodzaju ZPO czyli świadczeniodawców i podwykonawców w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) - 2 egz.

  Wymienione wyżej dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Pomorskiego OW NFZ pod adresem w dziale warunki dostępu do Portali. Ponadto Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Wypełnioną dokumentację należy przesłać do POW NFZ - Delegatura w Słupsku ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk, a POW NFZ zwrotnie prześle na adres e-mail wskazany we wniosku uprawnienia portalowe (login/hasło). Formularz Rejestracyjny i umowę od strony Świadczeniodawcy może podpisać wyłącznie osoba reprezentująca Świadczeniodawcę zgodnie z dokumentami rejestrowymi bądź posiadająca stosowane pełnomocnictwo do podpisania powyższych dokumentów.
  Po otrzymaniu haseł dostępu w celu korzystania z Portalu należy wejść na Stronę i zalogować się do Portalu. Instrukcja dotycząca rozliczania świadczeń ZPO zamieszczona została na Portalu Świadczeniodawcy.

  Treść ww. Instrukcji do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 4 lutego 2009 r.

 • Składanie wniosków o zawarcie umów na 2009 r.

  W nawiązaniu do informacji zamieszonej na naszej stronie internetowej w dniu 13 listopada 2008 r. w sprawie opublikowania definicji i zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w następujących zakresach:

  Pomorski OW NFZ informuje, że wnioski o zawarcie umów od 1 stycznia 2009 r. należy składać w Delegaturze Pomorskiego OW NFZ w Słupsku: 76-200 Słupsk ul. Poniatowskiego 4 w terminie określonym w zaproszeniach tj. do dnia 10 grudnia 2008 r. (liczy się data wpływu wniosku do Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku).

  Pomorski OW NFZ przygotował ,,Instrukcję postępowania'' dla podmiotów przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

  Treść Instrukcji do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
  - kod - 11-09-000212/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej
  - kod - 11-09-000213/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
 • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
  - kod - 11-09-000214/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,
 • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
  - kod - 11-09-000215/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6.
 • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word;
 • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 17 listopada 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - renegocjacje 2009 - szkolenie dla świadczeniodawców ZPO

  W nawiązaniu do komunikatu z 23.09.2008 odnośnie szkolenia z obsługi ,,Portalu Potencjału'' informujemy, że szkolenie dla świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi odbędzie się:

  data publikacji: 25 września 2008 r.

  • 2 października 2008 roku o godz. 12:10
  • w sali konferencyjnej (parter) budynku POW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

data publikacji: 25 września 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - kolejne przesunięcie terminu dla podwykonawców ZPO

  W dniu 30 sierpnia 2008 r. upłynął kolejny termin wyznaczony przez Pomorski OW NFZ w zakresie wprowadzania danych przez podwykonawców w ,,Portalu Potencjału''.

  Z informacji które posiadamy wynika, że dane o potencjale podwykonawczym zostały wprowadzone w ,,Portalu Potencjału'' przez około 50% podmiotów realizujących świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w ramach umów podwykonawczych.

  Pomorski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 86/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.10.2007 r. oraz zapisami § 2 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy poprzez aplikacje informatyczne udostępnione przez NFZ tj. Portal NFZ.

  Podwykonawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych ze Świadczeniodawcą zobowiązani są dokonać rejestracji użytkownika i zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ wprowadzić do systemu kompletne, rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym dane o swoim potencjale. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz mając na względzie konieczność zakończenia procesu wprowadzania danych o potencjałach podwykonawców w ,,Portalu Potencjału'' Pomorski OW NFZ wydłuża wyznaczony wcześniej termin do dnia 30 września 2008 roku.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 1 września 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - przesunięcie terminu dla podwykonawców ZPO

  Pomorski OW NFZ informuje o przesunięciu terminu wprowadzenia danych o potencjałach podwykonawców w ,,Portalu Potencjału'', określonego w komunikacie zamieszonym 30 kwietnia 2008 roku z dnia 31 lipca 2008 roku na dzień 30 sierpnia 2008 r.

  data publikacji: 29 lipca 2008 r.

 • ,,Portal Świadczeniodawcy'' - dostęp dla aptek będących podwykonawcami - uzupełnienie

  Pomorski OW NFZ uzupełnia komunikat zamieszczony z dnia 30 kwietnia 2008 roku, skierowany do świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o informacje dotyczące dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' przez apteki będące podwykonawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

  Tego typu podmioty nie muszą składać odrębnej dokumentacji dot. dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy''. Korzystanie z ,,Portalu Potencjału'' w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o podwykonawcach zaopatrzenia ortopedycznego odbywać się będzie na bazie uprawnień nadanych przez Pomorski OW NFZ w związku z wdrożeniem elektronicznego przesyłu sprawozdań refundacyjnych.

  data publikacji: 27 czerwca 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - wnioski o aneksowanie umów oraz dostęp dla podwykonawców

  Informujemy, że został uruchomiony ,,Portal Potencjału'' - system informatyczny NFZ, służący do wymainy danych pomiędzy OW NFZ a Świadczeniodawcami. Do ,,Portalu Potencjału'' można wejść poprzez funkcjonujący do ponad roku ,,Portal Świadczeniodawców''. Link do niego znajduje się w dziale: [Moja struktura organizacyjna] -> [Moje pełne dane (portal Potencjału)].

  Wnioski o aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie modyfikacji wykazu produktów handlowych powinny być skłądane poprzez ,,Portal Potencjału''.

  Ponadto, podmioty będące podwykonawcami w zakresie zaopatrzenia w przedmnioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które nie posiadają dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', powinny dopełnić stosownych formalności w tym zakresie:

  Po nadaniu uprawnień przez Pomorski OW NFZ, podwykonawcy zobowiązani są wprowadzić dane o swoim potencjale (strukturze organizacyjnej, lokalizacjach, personelu) poprzez ,,Portal Potencjału'', a następnie wygenerować klucz profilu podwykonawstwa i przekazać go świadczeniodawcom, z którymi łączą ich umowy. Dane te niezbędne będą m.in. do aneksowania umów z NFZ.

  Warunkiem koniecznym do zarejestrowania umowy w systemie przez świadczeniodawcę jest posiadanie klucza do profilu podwykonawstwa otrzymanego od podwykonawcy.

  Termin wprowadzenia danych o potencjałach podwykonawców ustala się wstępnie na 31 lipca 2008 roku.

  Świadczeniodawcy, którzy posiadają dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawców'' z tytułu umowy zawartej z POW, a będący jednocześnie podwykonawcami innych świadczeniodawców nie podlegają procedurze związanej z odrębnym dostępem do ,,Portalu Potencjału''. Oznacza to, że o dostęp do Portalu powinny wystąpić tylko podmioty, które nie posiadają umowy z POW NFZ, a realizują świadczenia w ramach zawartych umów podwykonawczych.

  Uzupełnienie komunikatu ukazało się 27.06.2008.

  data publikacji: 30 kwietnia 2008 r.; aktualizacja: 27 czerwca 2008 r.

  • pobrać ze strony internetowej poświęconej Portalowi wniosek zgłoszeniowy o nadanie uprawnień do VPN oraz do Portalu;

  • wypełnienić, podpisać i opieczętować wniosek oraz dwa egzemplarze umowy dla świadczeniodawców w rodzaju ZPO, z ,,odręcznym'' dopiskiem na wniosku zgłoszeniowym: ,,podwykonawca w rodzaju ZPO'';

  • odesłać do POW NFZ (wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy) na adres Delegatury POW NFZ w Słupsku:

   Pomorski OW NFZ Delegatura w Słupsku
   ul. Poniatowskiego 4
   76-200 Słupsk

 • Rozliczanie refundacji poprzez ,,Portal Świadczeniodawców''

  Informujemy, że od 29.03.2008 r. rozliczenia refundacji za zrealizowane zlecenia w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne odbywać się będą wyłącznie poprzez ,,Portal Świadczeniodawców''.

  Powyższe nie dotyczy świadczeniodawców rozliczających się z Pomorskim OW NFZ na podstawie umów zawartych z innymi Oddziałami.

  data publikacji: 28 marca 2008 r.

 • Dokumenty do PFRON dla starających się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  Informujemy, że 24 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008 r. nr 3, poz. 15). Zmianie uległo rozporządzenie z 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 861) oraz zmieniające je z 2003 r. (Dz.U. nr 100, poz. 930). Zmiana dotyczy między innymi podmiotu, od którego osoba starająca się o dofinansowanie, powinna uzyskać potrzebne dokumenty. Podmiotem, wskazanym w rozporządzeniu, jest świadczeniodawca realizujący zlecenie.

  § 11, ust. 4, pkt. 2 ww. rozporządzenia otrzymał brzmienie: ,,w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, (do wniosku dołącza się) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze''. Ww. rozporządzenie w sposób jednoznaczny określa kto powinien wystawić kopię zlecenia. Zatem czynność ta nie leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia.

  W związku z powyższym, osoby mające zamiar wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, winny pobrać kopię zrealizowanego zlecenia (zgodnie z ww. rozporządzeniem) od świadczeniodawcy, czyli w miejscu realizacji zlecenia, tj. w sklepie medycznym lub innym punkcie realizującym zaopatrzenie.

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

 • Numery umów na pieczątkach w roku 2008

  Świadczeniodawca, z którym Pomorski OW NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi jest zobowiązany do posługiwania się pieczęcią z nowym numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. Oto format numeru umowy na rok 2008:

  11/Numer/ORT/08

  gdzie numer oznacza 6-cyfrowy kod świadczeniodawcy (np. 070008).

  Komunikat do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

data publikacji: 27 grudnia 2007 r.

 • Wniosek o dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawców''

  W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na 2008 rok oraz udostępnieniem świadczeniodawcom ,,Portalu Świadczeniodawców'' istnieje konieczność zawarcia umów upoważniających oferentów i świadczeniodawców do korzystania z ,,Portalu Świadczeniodawców''.

  W związku z powyższym oferenci i świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych z Pomorskim OW NFZ zobowiązani są do złożenia dokumentacji w celu zawarcia stosownej umowy upoważniającej do korzystania z Portalu.

  Dokumentami, które należy złożyć w celu zawarcia umowy są:

  Wzory powyższych fomularzy oraz dodatkowe dokumenty zostały udostępnione na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawcy''.

  Wypełnienione formularze należy przesłać w terminie do 7 listopada 2007 roku do Pomorskiego OW NFZ - Delegatura w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk.

  Uwaga - 29 października 2007 r. został udostępniony nowy wzór umowy, przeznaczony wyłącznie dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w nagłówku której jako osoba reprezentująca Pomorski OW wpisana jest Jadwiga Olechnowicz, Kierownika Delegatury POW NFZ w Słupsku. Przepraszamy za niedogodności.

  data publikacji: 24 października 2007 r.; aktualizacja: 29 października 2007 r.

  1. formularz rejestracyjny świadczeniodawcy korzystającego z Portalu NFZ,
  2. oświadczenie administratora,
  3. umowa na korzystanie z Portalu (w dwóch egzemplarzach) - podpisana.
 • Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej

  Zamieszczamy komunikat o zmianach w zakresie przekazywania dokumentacji rozliczeniowej z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wynikających z Zarządzenie 32/2007 Prezesa NFZ. Do pobrania pełen tekst (w dwóch formatach - do wyboru):

  data publikacji: 28 maja 2007 r.

data publikacji: 28 maja 2007 r.

 • Komunikat w sprawie tzw. ,,sprzedaży obwoźnej''

  W związku z napływającymi od świadczeniobiorców informacjami w zakresie oferowania przez osoby fizyczne lub instytucje sprzedaży różnego rodzaju artykułów medycznych w ramach tzw. ,,sprzedaży obwoźnej'' Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że nie upoważnił żadnych instytucji oraz osób fizycznych do występowania w jego imieniu i przeprowadzania tego typu transakcji.

  Sprzedaż środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie:

  • szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U. z 2004 r. Nr 276, poz. 2739 z późn. zm.),

  • limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 275 poz. 2732 z późn. zm.)

  odbywa się w miejscach udzielania świadczeń określonych w umowach zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a NFZ.

  Prosimy o zapoznanie się z listą punktów dystrybucyjnych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

  data publikacji: 2 marca 2006 r.

 • Prośba o przekazywanie pacjentom kserokopii zlecenia

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o udzielanie pacjentom pomocy w zakresie przekazywania informacji dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez PFRON i Centra Pomocy Rodzinie.

  Prosimy o dołączanie do imiennego rachunku bądź faktury kserokopii zrealizowanego zlecenia, co znacznie uprości pacjentom kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie i zaoszczędzi zbędnych wydatków związanych z wysyłaniem poczty.

  data publikacji: 1 marca 2005 r.