Rehabilitacja lecznicza

 • Informacja dotycząca realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 15 kwietnia 2020 r. biorąc pod uwagę interpretację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wizyty terapeutycznej określonej w zmienionym rozporządzeniu w zakresie rehabilitacji[1], zgodnie z którą jako wizytę terapeutyczną należy rozumieć m.in. zabiegi kinezyterapeutyczne czynne z zapewnieniem nadzoru video realizowane przez fizjoterapeutów zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952).

Przy sprawozdawaniu od 11.04.2020 r., w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia rehabilitacyjnego, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

 1. Dla świadczeń realizowanych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej

kod

nazwa

kod procedury

nazwa procedury
5.11.01.0000073 indywidualna praca z pacjentem 93.119

Usprawnianie z udziałem fizjoterapeuty przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

5.11.01.0000069 ćwiczenia czynne  wolne i czynne z oporem 93.1206 Ćwiczenia czynne wolne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
5.11.01.0000069 ćwiczenia czynne  wolne i czynne z oporem 93.1207 Ćwiczenia samowspomagane
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

5.11.01.0000070

ćwiczenia izometryczne 

93.1306

Ćwiczenia izometryczne
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

 1. Dla świadczeń realizowanych w ramach ośrodka/oddziału dziennego

W przypadku świadczeń kinezyterapeutycznych w ramach osobodnia przy sprawozdawaniu należy uwzględnić  procedury 93.119, 93.1206, 93.1207, 93.1306.

Przy czym należy pamiętać, że warunkiem rozliczenia osobodnia w ośrodku/oddziale dziennym jest realizacja liczby procedur określonej w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej odpowiedniej dla danego zakresu świadczeń i wieku świadczeniobiorcy.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach ambulatoryjnych wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 183/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji.


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 660)

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 8 maja 2020 r.

 • Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 tego rozporządzenia, od dnia 4 maja 2020 r. może zostać wznowiona działalność lecznicza w zakresach rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych oraz przywrócona w pełnym zakresie działalność stacjonarnych ośrodków/oddziałów rehabilitacji leczniczej.

Uwzględniając powyższe, przepisy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696), będą miały zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza za miesiąc maj 2020 r. i miesiące następne, wyłącznie w sytuacji, gdy zaprzestanie udzielania świadczeń realizowanych na podstawie tych umów wynikać będzie z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 4 maja 2020 r.

 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń1.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 183/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia rehabilitacyjnego, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

 • 89.0099 - porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • 94.471 - porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 94.483 - wizyta terapeutyczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 93.88 - wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rekomendujemy przerwę w udzielaniu świadczeń w oddziałach dziennych rehabilitacji ogólnoustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży i seniorom2.

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 660)

2) § 9 RMZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. zm.)

Komunikat na stronie Centrali NFZ

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2020 r.

 • Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19

Pomorski OW NFZ informuje, iż w związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeutów przygotowali zalecenia do prowadzenia fizjoterapii z zarażonymi pacjentami, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
https://kif.info.pl/zalecenia-kif-do-prowadzenia-fizjoterapii-m-in-oddechowej-doroslychpacjentow-zakazonych-covid-19

Pomorski OW NFZ przekazuje Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19 - do pobrania plik PDF.

Żródło: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

data publikacji: 24 marca 2020 r.

 • Przypomnienie o obowiązku świadczeniodawcy do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §8 pkt 12 Zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm.: „W przypadku realizacji zakresu świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna, Świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego”.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 lipca 2015 r.

 • Komunikat w sprawie materiałów dydaktycznych dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie odbierania przez przedstawicieli szpitali i zakładów rehabilitacji, kompletów materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla osób, które w codziennej pracy zajmują się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, opracowanych w ramach projektu Akademia NFZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce Akademia NFZ/Aktualności/ Informacja dla koderów, została zamieszczona wersja elektroniczna pomocy dydaktycznych wraz z krótką erratą dla wersji papierowej.

podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lipca 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie materiałów dydaktycznych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza przedstawicieli szpitali i zakładów rehabilitacji do odbierania materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla osób, które w codziennej pracy zajmują się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej (dot. JGP) w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych opracowanych w ramach projektu Akademia NFZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

            W celu umówienia się na odbiór materiałów prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (058) 75- 12- 527 oraz (058) 75-12-576.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2014 r.

 • Ważność skierowań na rehabilitację

  W związku z licznymi pytaniami świadczeniobiorców (pacjentów) odnośnie ważności skierowania na rehabilitację leczniczą, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 ze zm.): - w kolumnie Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w części fizykoterapia ambulatoryjna - ,,świadczeniobiorca (pacjent) powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia''.

  Informujemy, że niedopuszczalne jest odsyłanie świadczeniobiorców (pacjentów) do poradni rehabilitacyjnej, po powtórne skierowania przed rozpoczęciem zabiegów, gdyż od wizyty upłynęło wiele tygodni w oczekiwaniu na zlecone zabiegi, przez lekarza rehabilitanta lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, spełniającego wymogi zarządzenia Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 maja 2010 r.