Recepty i skierowania

 • Uprawnienia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z nowelizacją art. 45 i art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z 29 października 2010 roku - Dz. U. Nr 225, poz. 1465) cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych nadano uprawnienia IB (inwalidów wojennych).

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 lipca 2011 r.

 • Dopuszczone do obrotu opakowanie produktu Lucentis

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych aktualnie dopuszczonym do obrotu opakowaniem produktu Lucentis jest 1 fiolka 0,23 ml o kodzie EAN 5909990000005.

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 lipca 2011 r.

 • Skierowania na dalsze leczenie poszpitalne pacjentów

  W związku z sygnałami pacjentów i świadczeniodawców z podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącymi wystawiania niezbędnych skierowań poleczeniu szpitalnym Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina, że karta informacyjna nie jest skierowaniem i przeznaczona jest dla pacjenta. Skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjnej powinny być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala (§12 ust. 10 ogólnych warunków umów - Dz. U. z 2008 nr 81 poz. 484).

  Podpisała Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 maja 2010 r.

 • Sfałszowana recepta na lek Poltram retard

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, o fałszowaniu i próbie realizacji recepty o tym samym numerze 11010600001432894884 na lek Poltram retard 100 mg, wystawione przez lek. med. Michała Rudnika specjalistę psychiatrii z Niepublicznego Specjalistycznego ZOZ ,,OPTIMMED'' przy ul. Jaskółczej 7/15 w Gdańsku tel. 058 305 24 12.
  Zwracamy się z prośbą o podjęcie działania uniemożliwiającego realizację w/w recepty.

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 maja 2010 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad ordynacji leków pacjentom przewlekle chorym

  W związku z licznymi zapytaniami świadczeniodawców Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że do czasu zakończenia prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia pilnych prac związanych z liberalizacją zasad przepisywania leków osobom przewlekle chorym w dalszym ciągu obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81 poz. 484).

  Z treści ustępów nr 5 i 6 paragrafu 12 załącznika do wspomnianego rozporządzenia wynika, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie pacjenta polegające na przepisywaniu leków wskazanych wcześniej przez specjalistę, jeżeli posiada informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, a także stosowaniu i dawkowaniu ordynowanych leków oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę kary przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 kwietnia 2011 r.

 • Komunikat dla lekarzy wystawiających recepty na leki refundowane

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 30 grudnia 2010 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub z częściową odpłatnością preparat Pradaxa (Dabigatranum etexilatum) może być przepisywany z uprawnieniami choroby przewlekłej jedynie w przypadku:

  • �???ylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 marca 2011 r.

 • Recepta dla pacjenta, który nie przedstawił dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego przy udzielaniu świadczeń

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjentowi, który nie przedstawił dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej nie przysługuje prawo do otrzymania refundowanej recepty lekarskiej, lekarz może wystawić receptę jedynie ze 100% odpłatnością wpisując znak ,,X'' w miejscu identyfikatora płatnika.

  Podstawą do wydania leku lub wyrobu medycznego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie jest recepta, wystawiona zgodnie z przepisami dotyczącymi ich wystawiania dla refundowanych leków i wyrobów medycznych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich - Dz. U. nr 97, poz. 646 z późn. zm.). Oznacza to, że do zakupu refundowanego leku lub środka medycznego świadczeniobiorca musi legitymować się receptą spełniającą określone w rozporządzeniu wymogi, a to z kolei oznacza, że nie ma możliwości zwrotu przez NFZ kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną leku zapłaconą za leki zakupione na podstawie recepty nie spełniającej wymogu uznania, że jest to recepta na lek/produkt medyczny refundowany, a ceną jaką zapłaciłby pacjent gdyby przedstawił dokument ubezpieczenia zdrowotnego przy udzielaniu świadczenia.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 25 marca 2011 r.

 • Dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia i skutki jego braku

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), świadczeniobiorca ubiegający się o świadczenie opieki zdrowotnej obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, natomiast art. 240 stanowi, iż do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Ponadto wskazać należy, że zapis art. 50 pkt. 3 zezwala Świadczeniobiorcy na dostarczenie dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty udzielenia świadczenia zdrowotnego, zaś pkt. 6 przesądza o prawie do zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu na rzecz świadczeniobiorcy w razie późniejszego niż przewidziane w ww. przepisie przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Mając na uwadze przytoczone przepisy, stwierdzić należy, że świadczeniobiorca nie przedstawiający odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie może zostać potraktowany jako nie posiadający prawa do świadczeń, pacjentowi takiemu należy wystawić receptę ze 100% odpłatnością.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 25 marca 2011 r.

 • Komunikat dla lekarzy wystawiających recepty na leki refundowane

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, historia zdrowia i choroby w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera:

  1. datę porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej;
  2. dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;
  3. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
  4. informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacyjnych;
  5. adnotacje o zaleconych zabiegach i przepisanych produktach leczniczych i wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi;
  6. oryginał lub kopię wyników badań diagnostycznych lub konsultacji lub dokładny ich opis;
  7. opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  8. adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy;
  9. oznaczenie lekarza, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.(nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis).

  Do historii zdrowia i choroby dołącza się kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego oraz odpisy lub kopie innej dokumentacji udostępnione przez pacjenta.

  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi przy wystawianiu recept z uprawnieniami choroby przewlekłej oraz na preparaty zawierające w swoim składzie tramadolum i leki zawierające środki odurzające z grupy I-N i substancje psychotropowe z grupy II-P.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 lutego 2010 r.

 • Fałszowanie i próba realizacji recept na lek Clonazepam

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, o fałszowaniu i próbie realizacji recept na lek Clonazepam z użyciem danych z pieczątki lekarskiej oraz pieczątki przychodni lekarza med. Marka Baczyńskiego zatrudnionego w Nadmorskim Centrum Medycznym przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Przychodni ,,Kołobrzeska'' w Gdańsku (telefon (58) 763 96 00) w aptekach na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz Elbląga.

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 lutego 2010 r.

 • Recepta wystawiona przez osobę nieposiadającą uprawnień do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne korzystająca ze wzoru określonego w rozporządzeniu MZ.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że § 5 ust. 3 rozporządzenia MZ z 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (DZ. U. nr 97, poz. 646 z późn. zm.) mówi o tym, że jeżeli osoba wystawiająca receptę nieposiadająca uprawnień do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne korzysta ze wzoru recepty, o którym mowa w § 9 ust. 1 w miejsce danych określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit d i e oraz pkt 3 wpisuje znak ,,X'' niezależnie od uprawnień pacjenta.

  Oznacza to, że w takim przypadku na recepcie w polach oznaczających Oddział NFZ, Uprawnienia oraz Ch. przewlekłe powinien być wpisany znak ,,X''.
  Ponieważ część świadczeniodawców nie podpisała umów o udzielanie świadczeń na przyszły 2011 rok część lekarzy będzie wystawiać takie recepty jak przytoczone powyżej. Należy je traktować jako pełnopłatne, mimo ubezpieczenia pacjenta, bez możliwości poprawienia przez farmaceutę.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 grudnia 2010 r.

 • Komunikat w sprawie zaprzestania wydruku kuponów książeczek usług medycznych.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż z dniem 31.12.2010 r. zaprzestaje wydruku kuponów książeczek usług medycznych.

  W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Sekcje Rejestru w Pruszczu Gdańskim oraz Sztumie zakończą działalność z dniem 27.12.2010 r.
  Natomiast pozostałe Sekcje będą czynne do dnia 30.12.2010 r.

  Równocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, że kupony książeczek usług medycznych po 31.12.2010 r. mogą być nadal wykorzystywane, aż do wyczerpania się zapasów, natomiast ich posiadanie nie jest obowiązkowe.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 grudnia 2010 r.

 • Komunikat w sprawie zmiany treści art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U.2010.225.1465) POW NFZ informuje lekarzy i apteki o zmianie treści art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: ,,Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami ,,Rp'' lub ,,Rpz'', dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.''

  W załączeniu zamieszczamy treść ustawy zmieniającej:

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 grudnia 2010 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich świadczeniodawcom oczekującym na podpisanie umów na rok 2011.

  Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów na udzielanie świadczeń w 2011 roku, o konieczności zabezpieczenia w druki recept lekarzy w okresie niezbędnym do wprowadzenia w/w umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich będzie możliwe na podstawie dotychczasowych umów do dnia 31 grudnia 2010 roku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 grudnia 2010 r.

 • Nawiązanie do komunikatu w sprawie zaprzestania wydruku i wydawania kuponów do książeczek usług medycznych.

  W nawiązaniu do komunikatu w sprawie zaprzestania wydruku i wydawania kuponów do książeczek usług medycznych POW NFZ informuje, że wszystkie wydane kupony, których wzór jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich będą mogły być wykorzystywane na dotychczasowych zasadach po 1 stycznia 2011 roku.

  Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia dwie pierwsze cyfry numeru recepty muszą stanowić identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu (w województwie pomorskim jest to liczba 11).

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 grudnia 2010 r.

 • Import docelowy leków niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 56/2010/DGL z 22 września 2010 roku, w przypadku wystąpienia o refundację, zaświadczenie lekarskie dołączone do zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta leczonego poza szpitalem oprócz danych pacjenta, rozpoznania klinicznego, sposobu dawkowania preparatu i uzasadnienia zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku powinno zawierać potwierdzenie lekarza prowadzącego leczenie, że pacjent będzie przyjmował lek samodzielnie (poza szpitalem lub innym zakładem opieki zdrowotnej).

  Informujemy również, że w przypadku wystąpienia o objęcie refundacją produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy podmiotem uprawnionym do wystawienia zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 października 2010 r.

 • Ogólnopolski rejestr zablokowanych recept lekarskich

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ opublikowano ogólnopolski Rejestr zablokowanych recept lekarskich. Dostęp do rejestru jest możliwy także z głównej strony POW NFZ w dziale ,,Wyszukiwarki'' pod odnośnikiem ,,Recepty zablokowane''

  �???ródło: Centrala NFZ

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 października 2010 r.

 • Zmiany w wydawaniu recept różowych

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 1 września 2010 r., wydawaniem recept różowych będzie się zajmować Sekcja Refundacji i Rozliczeń Wydziału Gospodarki Lekami, przy ul. Podwale Staromiejskie 69, w pokojach nr: 104 i 105.

  tel. (58)32-18-602, (58)32-18-603, (58)32-18-585.

  Przygotowanie i wydanie recept będzie możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zamówienia faksem pod numerem (58)32-18-601.

  W uzupełnieniu do komunikatu, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zasady wydawania recept różowych w Delegaturze POW NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 pozostają bez zmian.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Munudrowych POW NFZ

  data publikacji: 19 sierpnia 2010 r.; aktualizacja: 24 sierpnia 2010 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich w drugiej połowie 2010 roku przez świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów z rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja lecznicza

  POW NFZ informuje świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów z rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja lecznicza o konieczności zabezpieczenia w druki recept lekarzy w okresie do wprowadzenia ww.  umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich na podstawie dotychczasowych umów będzie możliwe do 30 czerwca 2010 roku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

  data publikacji: 24 czerwca 2010 r.

 • Zablokowanie numeru sfałszowanej recepty na lek Tramal Retard

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, że zostaje zablokowany nr sfałszowanej recepty: 11010600000146460073, który został zrealizowany w aptece ,,Prywatna'' w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 38 na lek Tramal Retard 100 mg 90 tabletek.

  W/w apteka zgłosiła powyższą informację do:

  • Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. ?�†wiklińskiej 4,
  • Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie,
  • Pomorskiego Oddziału NFZ w Gdańsku,
  • Przychodnii ,,Kołobrzeska'' w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 46

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 czerwca 2010 r.

 • Zobowiązanie do udostępniania recept celem przeprowadzenia czynności kontrolnych przez NFZ

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie art. 189 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027) apteki są zobowiązane udostępnić do kontroli na żądanie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych do wglądu recepty i przekazywać niezbędne dane, o których mowa w art. 190 ust. 2.

  Natomiast § 24 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich z 2007 roku (Dz. U. nr 97, poz. 646) uzupełnia, że recepty przechowywane są w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty, w tym - według podmiotu obowiązującego do refundacji.

  Ponieważ zgodnie art. 99 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2004, 53, 533) apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego ,,zezwolenia na prowadzenie apteki'' przepis MZ o przechowywaniu recept w aptece należy rozumieć ściśle, recepty powinny być przechowywane w lokalu, w którym zostały zrealizowane. Prawo nie przewiduje możliwości przechowywania recept w innym miejscu.

  Przypominamy również, że w myśl art. 103 ust. 2 pkt. 2) ustawy Prawo farmaceutyczne Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 czerwca 2010 r.

 • Wymiana nieaktualnych druków książeczek RUM

  W związku z planowanym dostosowaniem budowy numeru potwierdzającego identyfikację pacjenta na kuponach RUM do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.), Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi świadczeniodawców o informowanie pacjentów o konieczności wymiany druków książeczek RUM niespełniających wymagań w/w rozporządzenia.

  Jak rozpoznać nieaktualną książeczkę RUM?

  Są to druki, które pod kodem kreskowym mają 20-cyfrowy numer zaczynający się od numeru PESEL pacjenta. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich dwie pierwsze cyfry numeru recepty muszą stanowić identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu (w województwie pomorskim jest to liczba 11). Wdrożenie nowych zasad walidacji i weryfikacji zgodności numerów recept z wymogami zawartymi w w/w rozporządzeniu nastąpi w dniu 1 września 2010 roku. Oznacza to, że recepty wystawione na ,,starych'' drukach będzie można realizować w aptekach do 31 sierpnia 2010 roku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 maja 2010 r.

 • Uzupełnienie treści komunikatu w sprawie obowiązujących druków recept

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 kwietnia b. r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że recepty lekarskie, w tym kupony RUM, których budowa numeru jest niezgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, a zwłaszcza w załączniku nr 4 do rozporządzenia (Dz. U. 2007 poz. 646 z późn. zm.) mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 maja 2010 r.

 • Przypomnienie zasad budowy numeru recepty i wzoru druków recept

  Pomorski OW NFZ przypomina, że obowiązujące zasady dotyczące budowy numeru recepty i wzoru druków recept zostały określone w załączniku nr 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn.zm.). Dwie pierwsze cyfry numeru recepty muszą stanowić identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu.

  Powyższe przepisy dotyczą wszystkich recept, zarówno „białych” drukowanych indywidualnie, „różowych” wydawanych przez Fundusz, jak i wystawianych na kuponach RUM.

  Poniżej przedstawiamy załączniki nr 4 i 6 do w/w rozporządzenia.

  Pełen tekst rozporządzenia w dziale [Świadczeniodawcy] -> [Leki] -> Przepisy prawa dotyczące recept .

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 kwietnia 2010 r.

 • Obowiązek sprawdzenia prawidłowości wystawienia recepty

  Pomorski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na osobie realizującej receptę spoczywa obowiązek sprawdzenia prawidłowości wystawienia recepty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Wobec powyższego Pomorski OW NFZ uprzejmie informuje, że nie ma podstaw do żądania udzielania przez pracowników POW NFZ telefonicznych informacji dotyczących sposobu realizacji recept oraz przesyłania w formie elektronicznej prawidłowych danych dotyczących zrealizowanych recept.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 marca 2010 r.

 • Zmiany w sposobie rejestracji i zmiany numeru rachunku bankowego dla aptek

  Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w sposobie rejestracji oraz zmiany numeru rachunku bankowego. Rejestracja lub zmiana odbywa się na pisemny wniosek apteki o zmianę numeru rachunku bankowego w systemie informatycznym NFZ, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców. W celu rejestracji bądź zmiany numeru konta bankowego, należy wybrać funkcję zmień, umieszczoną przy danych konta bankowego w zakładce moje podstawowe dane, w Portalu Świadczeniodawcy.(...)

  Pełna treść komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 grudnia 2009 r.

 • Prowadzenie rejestracji z wyprzedzeniem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

  Wyjaśniając wątpliwości zarówno świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców dotyczących prowadzenia rejestracji z wyprzedzeniem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia stanowisko w tej kwestii.

  Rejestrację pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej reguluje zarówno ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), jak i Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta (...), ,,pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń''.
  Jednocześnie zapisy zawarte w § 13 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zobowiązują świadczeniodawcę do zapewnienia rejestracji pacjentów na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) w ustalonym terminie oraz udzielenia świadczenia w możliwie najkrótszym terminie. Nie oznacza to jednak, że świadczeniobiorca pozbawiony jest prawa do wskazania wybranego przez siebie terminu, bardziej odległego niż ten najbliższy wskazany przez świadczeniodawcę.

  Dodatkowo, w myśl pkt. 2 ppkt. 3) i 4) Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139), świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków (...):

  • ppkt 3) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
  • ppkt 4) w przypadkach innych niż określone w ppkt 3 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

  Zapis ten daje zarówno świadczeniobiorcy jak i świadczeniodawcy możliwość ustalenia dogodnego dla obu stron terminu wizyty. Mając powyższe na uwadze, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wskazuje, że świadczeniobiorca (pacjent) powinien mieć możliwość zarejestrowania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dogodnym dla siebie terminie.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 grudnia 2009 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich na pierwsze miesiące 2010 roku

  W związku z trwającym kontraktowaniem świadczeń medycznych informujemy, że świadczeniodawcy powinni zabezpieczyć w druki recept lekarzy na pierwsze miesiące 2010 roku do 30 grudnia 2009 r. Przydzielenie zakresów numerów dla recept lekarskich odbywa się przy pomocy Portalu Świadczeniodawcy.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 grudnia 2009 r.

 • Przypomnienie o książeczkach usług medycznych, które nie są dokumentem koniecznym do otrzymania świadczeń medycznych

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz kolejny przypomina, iż kupony z książeczki usług medycznych nie są dokumentem koniecznym do otrzymania świadczeń medycznych. Świadczeniodawca jest zobowiązany do posiadania własnych druków recept zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz skierowań i zleceń zawierających informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 247, poz. 1819 ze zm.), a także zgodnych z wymogami Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Pacjent powinien otrzymać należne świadczenia medyczne niezależnie od posiadanych kuponów książeczki usług medycznych.

  Ponadto, świadczeniodawcy mogą wypisywać recepty, skierowania i zlecenia na drukach kuponów książeczek usług medycznych. Zamówienia na książeczki usług medycznych pacjenci mogą składać za pośrednictwem Świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (tj. zgodnie z wyborem lekarza pierwszego kontaktu).

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 grudnia 2009 r.

 • Wymagane podpisy na zbiorczych zestawieniach recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji

  W związku z uchybieniami dotyczącymi braku podpisów na zbiorczych zestawieniach recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o bezwzględnym obowiązku podpisywania zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne zarówno przez kierownika apteki jak i jej właściciela. W przypadku jeśli właściciel apteki jest jednocześnie jej kierownikiem wystarczy podpis po stronie właściciela apteki.

  Powyższy obowiązek określają załączniki A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U.04.213.2165).

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 października 2009 r.

 • Książeczki usług medycznych nie są dokumentem koniecznym do otrzymania świadczeń medycznych

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż kupony z książeczki usług medycznych nie są dokumentem koniecznym do otrzymania świadczeń medycznych. Świadczeniodawca jest zobowiązany do posiadania własnych druków recept zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz skierowań i zleceń zawierających informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 247, poz. 1819 ze zm.), a także zgodnych z wymogami Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Wobec powyższego pacjent powinien otrzymać należne świadczenia medyczne niezależnie od posiadanych kuponów książeczki usług medycznych. Ponadto, świadczeniodawcy mogą wypisywać recepty, skierowania i zlecenia na drukach kuponów książeczek usług medycznych. Zamówienia na książeczki usług medycznych pacjenci mogą składać za pośrednictwem Świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (tj. zgodnie z wyborem lekarza pierwszego kontaktu).

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 października 2009 r.

 • Wymagania dla aptek konieczne do spełnienia dla otrzymania refundacji kosztów leków

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisem art. 63 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.08.164.1027), apteka w celu otrzymania refundacji zobowiązana jest do: przesłania w formie elektronicznej poprawnych danych o obrocie dotyczących leków i wyrobów medycznych oraz przedstawienia zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji, zgodnych z przesłanym plikiem elektronicznym. Fundusz ma 15 dni na przeprowadzenie analizy w/w dokumentów i dokonanie refundacji aptece. Ma on również prawo przedłużyć termin zapłaty refundacji do czasu przekazania przez aptekę kompletnych danych.

  W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia niezgodności zbiorczego zestawienia recept z danymi przesłanymi w formie elektronicznej, POW NFZ będzie odsyłał nadawcy niekompletne dokumenty celem uzupełnienia.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 września 2009 r.

 • Uzależnianie wykonania świadczenia od posiadania książeczki usług medycznych - niedozwolone

  W związku z docierającymi nadal do nas informacjami o sytuacjach, w których Świadczeniodawcy uzależniają wykonanie świadczeń pacjentom od przedstawiania książeczki usług medycznych (bloczków części wymiennej) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż ww. książeczka nie jest jedynym stosowanym drukiem, na którym można wypisać receptę, skierowanie lub zlecenie.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz Zarządzeń Prezesa NFZ powinny być stosowane również inne, niż książeczka usług medycznych wzory druków recept, skierowań i zleceń, funkcjonujące w systemie rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Wobec powyższych wyjaśnień niedopuszczalne jest wymaganie książeczki usług medycznych od świadczeniobiorców z innych województw, jak i odmowa przyjęcia pacjentów naszego województwa na umówione wizyty lub hospitalizacje (w przypadkach nagłych i planowanych) tylko ze względu na brak powyższej książeczki.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 maja 2009 r.

 • Gromadzenie i przechowywanie wykorzystanych kuponów RUM

  W nawiązaniu do licznych pytań Świadczeniodawców dotyczących gromadzenia i przechowywania kuponów RUM potwierdzających wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej (tj. skierowania lekarza specjalisty, skierowania do szpitala czy zlecenie na badanie diagnostyczne oraz realizacja świadczenia - porada lekarza, felczera, pielęgniarki i położnej), Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawca powinien archiwizować kupony przez okres 5 lat. POW NFZ - płatnik zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej wskazał kupony RUM jako dokument służący dla celów weryfikacyjnych i kontrolnych w realizacjach rozliczeń finansowych. Powyższy okres liczymy po zamknięciu roku. Za dzień zamknięcia uznajemy 31 grudnia danego roku. Archiwizacja również dotyczy umów, które zostały rozwiązane lub wygasły (tj. od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy).

  Wobec powyższego, Świadczeniodawca w roku 2009 może dokonać protokolarnego zniszczenia kuponów RUM z datą realizacji sprzed 31.12.2003 roku. Natomiast sposób dokonania zniszczenia kuponów RUM uniemożliwiający zidentyfikowanie danych osobowych pacjenta powinien być zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,,o ochronie danych osobowych'' (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 kwietnia 2009 r.

 • Przerwa serwisowa

  W dniach 23-24 kwietnia 2009 roku z powodu prac serwisowych system POW NFZ nie będzie odsyłał odpowiedzi do sprawozdań refundacyjnych, przesyłanych przez Portal.

  data publikacji: 20 kwietnia 2009 r.

 • Zmiany w sposobie przekazywania sprawozdań refundacyjnych w formie elektronicznej

  Z powodu zmian w systemie informatycznym, z początkiem okresu rozliczeniowego nr 5 (dotyczy okresu 01-15.03.2009) nie będzie już możliwości importu danych szczegółowych dostarczonych na nośniku lub przekazanych na skrzynkę poczty elektronicznej. Dane powinny być wczytane do systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez apteki samodzielnie, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców.

  Aby móc korzystać z Portalu, trzeba:

   

  • posiadać dostęp do sieci Internet,
  • otrzymać dostęp do Portalu - konto użytkownika i hasło

  Aby otrzymać dostęp do Portalu, trzeba:

   

  • wypełnić i przesłać do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o założenie konta w Portalu, oświadczenie administratora oraz dwa egzemplarze umowy,
  • zaczekać na dane (login/hasło), które Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwrotnie prześle na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Dokumentami, które należy złożyć w celu zawarcia umowy są:

   

  1. formularz rejestracyjny podmiotu korzystającego z Portalu NFZ,
  2. oświadczenie administratora,
  3. podpisana umowa na korzystanie z Portalu (w dwóch egzemplarzach).

  Wzory powyższych formularzy oraz dodatkowe dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej poświęconej Portalowi Świadczeniodawcy. Jednocześnie informujemy, że pliki zawierające dane szczegółowe dostarczone w inny sposób niż za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców, nie będą przyjmowane.

  Wypełnione formularze należy przesłać do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 - Wydział Gospodarki Lekami.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  (058) 32-18-605, (058) 32-18-604..

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 marca 2009 r.

 • Książeczka RUM - nie jedynym drukiem do wystawienia recepty

  W związku z odbieranymi w ostatnim okresie licznymi sygnałami od pacjentów o trudnościach w dostępie do świadczeń ze względu na brak książeczki usług medycznych (bloczków części wymiennej) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż książeczka ta nie jest jedynym stosowanym drukiem, na którym można wypisać receptę, skierowanie lub zlecenie.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz Zarządzeń Prezesa NFZ powinny być stosowane również inne, niż książeczka usług medycznych wzory druków recept, skierowań i zleceń, funkcjonujące w systemie rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2009 r.

 • Wyjaśnienia do komunikatu w sprawie zaprzestania realizacji tzw. cesji globalnych obejmujących wierzytelności z tytułu refundacji.

  Treść niniejsza jest nawiązaniem do komunikatu z dnia 28.11.2008 r.

  W związku z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego (Uchwała SN z dnia 19.09.1997 r. III CZP 45/97 - opublikowane w OSNC 1998/2/22, wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 V CSK 388/06 - opublikowane w OSNCP 2007/12/183) ,,refundacja stanowi element systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który mając m.in. oparcie w art. 68 Konstytucji gwarantuje obywatelom dostęp do tańszego zaopatrzenia w leki. Funkcją refundacji jest zatem wyrównanie aptekom różnicy, jaka powstaje pomiędzy ceną rynkową leku a jego ceną detaliczną.'' Uprawnienie do wypłaty kwoty refundacji, wynikające wprost z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach? uzależnione jest od rozliczenia się przez apteki z recept, na podstawie których ma nastąpić zwrot należności z tytułu refundacji. Z tego obowiązku może się rozliczyć wobec podmiotu zobowiązanego, czyli NFZ tylko ten, kto prowadzi sprzedaż detaliczną leków i materiałów medycznych, zatem podmiot prowadzący aptekę. Właściwość zatem stosunku prawnego przesądza o niedopuszczalności przelewu wierzytelności o wypłatę należności z tytułu refundacji.

  Za dopuszczalne uznać należy zatem umowy przelewu konkretnych kwot (wierzytelności) przysługujących aptekom od Funduszu po przedstawieniu stosownego rozliczenia refundacyjnego.

  Umowy tzw. cesji globalnych są wyłącznie umowami zobowiązującymi do dokonania przelewu przyszłej (jeszcze nie istniejącej) wierzytelności, która powstanie dopiero po przedstawieniu zestawienia refundacyjnego przez aptekę a to oznacza, że do skutecznego rozporządzenia konkretną wierzytelnością, po jej powstaniu, wymagane jest zawarcie dodatkowej umowy o skutku wyłącznie rozporządzającym. Z uwagi na powyższe uwarunkowania POW z dniem 1 stycznia zaprzestaje realizacji dotychczasowych tzw. ,,cesji globalnych'' w przypadku, gdy w ślad za nimi nie zostaną przedstawione umowy rozporządzające konkretną wierzytelnością.

  Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca uwagę podmiotów zawierających umowy cesji wierzytelności z tytułu refundacji, iż istnieje bardzo dogodny instrument finansowy pod nazwą Polecenie zapłaty. Jest to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie zapłaty jest realizowane drogą elektroniczną w systemie ELIXIR.

  Korzystający z tej formy rozliczeń nie muszą dokonywać, w banku lub na poczcie, przelewu środków za otrzymane towary i usługi, ponieważ od momentu aktywowania Polecenia zapłaty transakcję inicjuje wierzyciel dokładnie w dniu płatności, a rachunki regulowane są przez ich bank. W konsekwencji nie istnieje także ryzyko opóźnień i naliczania odsetek za zwlokę. Korzystający z Polecenia zapłaty zachowują natomiast przez cały czas dostęp do informacji na temat wydatków ponoszonych z tytułu wszystkich realizowanych w ten sposób opłat.

  Podpisała: Z up. Dyrektora Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

  data publikacji: 31 grudnia 2008 r.

 • Od 1 stycznia 2009 roku tracą ważność recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 roku.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.) z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich, od 1 stycznia 2009 roku tracą ważność recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 roku (bez słów ,,data realizacji od dnia''). Tylko recepty zgodne z zał. nr 6 do w/w rozporządzenia będą mogły być wykorzystywane do przepisywania leków refundowanych.

  Jednocześnie przypominamy, że kupony RUM można realizować na dotychczasowych zasadach.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 grudnia 2008 r.

 • Druki recept dla lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawców, którym kończy się umowa z Funduszem dnia 31 grudnia 2008 roku.

  W związku z przedłużającym się kontraktowaniem na świadczenia medyczne, świadczeniodawcy, którym kończy się umowa 31 grudnia 2008 roku, a biorą udział w postępowaniu konkursowym na rok 2009, powinni zabezpieczyć w druki recept lekarzy na pierwsze miesiące 2009 roku, jeszcze w 2008 roku. Przydzielenie zakresów numerów dla recept lekarskich odbywa się przy pomocy Portalu Świadczeniodawcy.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2008 r.

 • Recepty mogą być wykorzystywane tylko przez lekarza, któremu zostały przypisane

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, druki recept lub zakresy liczb przydzielone lekarzom przez Fundusz mogą być wykorzystywane tylko przez upoważnione podmioty lub osoby wystawiające recepty, którym te druki lub zakresy liczb przydzielono.

  Jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. zatrudnienie lekarza, powrót po długotrwałym zwolnieniu) na wniosek dyrektora podmiotu posiadającego umowę z Funduszem, przedłużona zostaje możliwość przepisywania niewykorzystanych numerów recept na inne osoby upoważnione do wystawiania recept zatrudnione w tym samym podmiocie. Wyżej wymienione wnioski należy składać na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2008 r.

 • Zaprzestanie realizacji przelewu wierzytelnoći na rzecz Cesjonariuszy

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2009 roku zaprzestaje realizacji przelewu wierzytelności (płatności) jako dłużnik na rzecz Cesjonariuszy wyłącznie w oparciu o tzw. cesję globalną, dotyczącą refundacji obejmujących recepty na refundowane leki i wyroby medyczne realizowane od 01.01.2009 roku.

  Uznaje się za niedopuszczalny przelew wierzytelności nieistniejących w momencie zawierania umowy przelewu bowiem nie złożono jeszcze stosownych wniosków o refundację z rozliczeniem recept.

  Wierzytelność skutkująca obowiązkiem zapłaty po stronie Funduszu powstaje z chwilą złożenia prawidłowego zestawienia refundacyjnego przez poszczególnych kontrahentów (apteki)

  Dopuszczalna jest umowa przelewu konkretnych kwot (wierzytelności) przysługujących aptekom od Funduszu po przedstawieniu stosownego rozliczenia refundacyjnego.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od 01.01.2009 roku będzie realizował płatności po przedstawieniu umowy rozporządzającej konkretną wierzytelnością czyli istniejącą w momencie dokonania cesji wierzytelności dotyczącej konkretnego zestawienia refundacyjnego.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 listopada 2008 r.

 • Schemat obiegu sprawozdań refundacyjnych

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ przedstawia Schemat obiegu sprawozdań refundacyjnych

  Do pobrania Schemat:

  Wydział Gospodarki Lekami; data publikacji: 28 sierpnia 2008 r.

 • Komunikat dla lekarzy wystawiających recepty na leki refundowane

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2135) recepty na leki refundowane może wystawiać tylko taki lekarz, który ma zawartą indywidualną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź lekarz wykonujący zawód u świadczeniodawcy, który ma zawarty kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie informujemy, że lekarze wystawiający recepty bez umowy, będą obciążani kwotą refundacji za przepisane leki refundowane.

  Wydział Gospodarki Lekami; data publikacji: 1 sierpnia 2008 r.

 • Informator Rzeczpospolitej Polskiej dla lekarzy o lekach refundowanych

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ udostępnia Świadczeniodawcom ,,Informator Rzeczpospolitej Polskiej dla Lekarzy o lekach refundowanych''.

  Do pobrania Informator:

  Wydział Gospodarki Lekami; data publikacji: 25 lipca 2008 r.

 • Uzyskanie dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' dla aptek konieczne w celu przesyłania sprawozdań refundacyjnych przy rozliczaniu ZPO

  Wydział Gospodarki Lekami Pomorskiego OW NFZ informuje, że apteki które posiadają dostęp do Portalu Potencjału w celu rozliczeń zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, powinny wystąpić także o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy w celu uzyskania możliwości przesyłu sprawozdań refundacyjnych.

  Wydział Gospodarki Lekami; data publikacji: 22 lipca 2008 r.

 • Koniec rozliczania aptek za pomocą plików przesyłanych e-mailem lub na nośnikach

  Informujemy, że apteki które otrzymały dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' mogą rozpocząć rozliczanie na nowych zasadach. Od 1 września 2008 r. rozliczenia za pomocą plików przesyłanych na skrzynkę e-mail oraz na nośnikach nie będą już możliwe.

  data publikacji: 15 lipca 2008 r.

 • Powiadamienie o uczestnictwie w białych festynach

  Świadczeniodawców, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ i lekarzy posiadających umowę na wystawianie recept refundowanych, informujemy o konieczności powiadamiania POW NFZ o planowanym uczestnictwie w ,,białym festynie''. Powiadomienie takie powinno być przesłane do siedziby POW NFZ na 7 dni przed planowanym ,,białym festynem'' i zawierać: termin, nazwę organizatora, nazwiska lekarzy biorących udział w ,,białym festynie'' oraz zakres przeprowadzanych badań i przepisywanych leków.

  data publikacji: 7 lipca 2008 r.

 • Recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 r. ważne do 31.12.2008 r.

  POW NFZ informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2008 r. nr 113, poz. 724) zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich, przedłużono okres ważności recept wydrukowanych przed 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2008 roku. Jednocześnie przypominamy, że recepty wystawione na kuponach RUM mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.

  data publikacji: 1 lipca 2008 r.

 • Zmiana zasad przesyłu korekt sprawozdań zbiorczych aptek w formacie xml

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że uległy zmianie zasady przesyłania korekt sprawozdań zbiorczych aptek w formacie xml. Prosimy o przesyłanie korekt tylko i wyłącznie dla danych pozycji w sprawozdaniu. Ponowne zaczytywanie całościowych sprawozdań w ramach korekty nie jest już możliwe.

  data publikacji: 16 czerwca 2008 r.

 • Zmiana zasad przesyłu sprawozdań refundacyjnych drogą elektroniczną

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że wkrótce ulegną zmianie zasady przesyłu sprawozdań refundacyjnych drogą elektroniczną.

  Sprawozdania refundacyjne w formacie xml (wysyłane uprzednio za pośrednictwem poczty elektronicznej), będą zaczytywane do systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez apteki samodzielnie, za pośrednictwem ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  Szczegółowe informacje o tym jak uzyskać dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' oraz potrzebne dokumenty, znajdują się znajdują się na stronie poświęconej Portalowi Świadczeniodawcy

  data publikacji: 9 czerwca 2008 r.

 • Wypisywanie recept przez podmioty nie posiadające umów na świadczenia, a posiadające umowy na wystawianie recept refundowanych

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że podmioty nie posiadające umów na świadczenia a posiadające jedynie umowy na wystawianie recept refundowanych, w celu umożliwienia przydzielania zakresów numerycznych dla recept lekarskich na nowych zasadach, powinny wystąpić do POW NFZ o nadanie dostępu do ,,Portalu Personelu'' dla każdego lekarza indywidualnie.

  Szczegółowe informacje o tym jak uzyskać dostęp do ,,Portalu Personelu'' oraz potrzebne dokumenty, znajdują się na stronie poświęconej Portalowi Świadczeniodawcy

  data publikacji: 9 czerwca 2008 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept - nowe zasady wydawania

  Informujemy, że od 5 maja 2008 r. rozpoczynamy przydzielanie zakresów numerycznych dla recept lekarskich na nowych zasadach. Przydzielanie będzie się odbywać za pośrednictwem Internetu:

  Wszystko na temat otrzymania dostępu do serwisu oraz uruchomienia połączenia (po uzyskaniu dostepu) opisane jest na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawców''. Korzystanie z ,,Portalu Personelu'' odbywa się na takiej samej zasadzie, na podstawie tych samych praw dostępu.

  Na stronie poświęconej Portalowi zamieszczone są wzory dokumentów, które należy złożyć w POW NFZ. Wypełnione formularze należy przesłać na adres

  Pomorski Oddział Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk

  Zakresy numeryczne wydawane będą również bezpłatnie w formie pisemnej oraz dodatkowo (na wniosek lekarza) w postaci elektronicznej w formacie pliku XML.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646) Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 lipca 2008 roku nie będzie mógł sprzedawać druków recept.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • (58) 32-18-612
  • (58) 32-18-605

  Poniżej udostępniamy instrukcję przydzielania zakresów numerycznych recept zarówno dla świadczeniodawców i lekarzy posiadających umowy indywidualne.

  • Instrukcja dla świadczeniodawców POW NFZ:

  • Instrukcja dla lekarzy posiadających umowy indywidualne:

  data publikacji: 19 marca 2008 r.; aktualizacja: 7 maja 2008 r.

 • Wypisywanie recept przez lekarzy nie zgłoszonych do NFZ w ofertach konkursowych

  Pomorski OW NFZ informuje, że lekarze wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz ubezpieczonych u świadczeniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, tj. działa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od formy zatrudnienia w tej placówce (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, rezydentura, studia doktoranckie itp.) i nie zostali zgłoszeni do NFZ w ofertach konkursowych, wypisują leki na receptach pozyskanych dla nich przez zatrudniającego ich świadczeniodawcę.

  W celu zgłoszenia nowego lekarza do systemu recept numerowanych, świadczeniodawca ma obowiązek zaktualizowania listy personelu w portalu świadczeniodawcy.

  data publikacji: 6 marca 2008 r.

 • Wypełnianie recept na nowych wzorach

  W związku z nowymi drukami recept zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich obowiązującym od 1 lipca 2007 r., przypominamy, że lekarz może wypisać leki refundowane na maksymalnie trzymiesięczną kurację, wystawiając:

  1. jedną receptę, jeżeli wypisany lek lub leki mają być wydane jednorazowo - wpisując datę wystawienia w polu ,,data wystawienia'', a w polu ,,data realizacji'' symbol ,,X'',

  2. lub maksymalnie trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje - wpisując datę wystawienia (taką samą na trzech receptach), a w polu ,,data realizacji'' - dzień, od którego może nastąpić realizacja np.:

   • pierwsza recepta: data wystawienia, a data realizacji ta sama co data wystawienia,
   • druga recepta: data wystawienia, a data realizacji o miesiąc późniejsza od daty wystawienia,
   • trzecia recepta: data wystawienia, natomiast data realizacji o dwa miesiące późniejsza od daty wystawienia.

  data publikacji: 11 stycznia 2008 r.; aktualizacja: 14 stycznia 2008 r.

 • Recepty wydrukowane przed 1 lipca 2007 r. ważne do 30.06.2008 r.

  POW NFZ informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 07.247. poz. 1843) zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich, przedłużono okres ważności recept wydrukowanych przed 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 roku.

  data publikacji: 8 stycznia 2008 r.

 • Recepty na kuponach RUM ważne do 31.12.2008 r.

  POW NFZ przypomina, że na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97 poz. 646) druki recept w książeczkach RUM zachowują swoją ważność na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2008 r.

  POW NFZ uprzejmie informuje, iż kupony w książeczkach RUM jako druki recept aktualnie funkcjonują w dwóch różnych wzorach (tj. druki wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia oraz późniejsze). W związku z tym prosimy o akceptowanie obu rodzajów kuponów RUM na równi z receptami określonymi w powyższym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

  data publikacji: 10 grudnia 2007 r.

 • Obowiązek wpisywania PESEL na receptach

  POW NFZ przypomina lekarzom o obowiązku wynikającym z treści § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 17 maja 2007 roku (Dz.U. nr 97, poz. 646) w zakresie umieszczania na receptach na leki refundowane numeru PESEL pacjenta. W przypadku dziecka do pierwszego roku życia nieposiadającego numeru PESEL albo niemożności ustalenia tego numeru, wpisuje się numer PESEL jednego z rodziców, a w przypadku cudzoziemca - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  data publikacji: 25 września 2007 r.

 • Wystawianie recept na kuponach książeczek RUM w najbliższym czasie.

  W związku z rozporządzeniem MZ z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646) przedstawiamy komunikat zastępcy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 27 sierpnia 2007 r.

 • Wydawanie inwalidom wojennym leków dopuszczonych do obrotu decyzją Rady UE bądź Komisji Europejskiej

  Zamieszczamy pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ w sprawie problemów związanych z wydawaniem leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady UE bądź Komisji Europejskiej inwalidom wojennym.

  data publikacji: 31 lipca 2006 r.

 • Leki dopuszczonych do obrotu w procedurze centralnej - inwalidzi wojenni

  W związku z utrzymaniem w mocy stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącego braku możliwości finansowania przez NFZ leków dopuszczonych do obrotu w Polsce w procedurze centralnej inwalidom wojennym i innym osobom wymienionym w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż ww. produkty lecznicze będą wykazywane przez programy weryfikujące poprawność danych o obrocie, przekazywanych przez apteki, jako błąd.

  W związku z powyższym informujemy, iż wykazanie w sprawozdaniu leku dopuszczonego do obrotu w Polsce w procedurze centralnej, wydanego pacjentowi z uprawnieniami IB, spowoduje wstrzymanie refundacji do czasu skorygowania błędu.

  data publikacji: 6 lipca 2006 r.

 • Refundacja leków dla inwalidów wojennych

  W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi refundacji leków dla inwalidów wojennych, przedstawiamy stanowisko NFZ dotyczące refundacji leków dopuszczonych do obrotu w Polsce w procedurze Centralnej.

  Pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami stanowiące ostateczne stanowisko NFZ dotyczące refundacji leków. Pismo do pobrania w dwóch formatach - do wyboru:

  Kopia pisma NFZ-CF-DGL-06/06/0101/2006 skierowanego przez Prezesa NFZ do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie informując, że Fundusz podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Pismo do pobrania w dwóch formatach - do wyboru:

  data publikacji: 23 czerwca 2006 r.