Leczenie uzdrowiskowe

e-Skierowania na leczenie uzdrowiskowe od 1 lipca

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/e-skierowania-na-leczenie-uzdrowiskowe-od-1-lipca,8427.html

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 3 lipca 2023 r.

Wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe od 1.07.2023 r

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od 1 lipca 2023 r., skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie można wystawiać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Centrum e-Zdrowia organizuje krótkie szkolenia (szacowany czas to maksymalnie 20 minut) w aplikacji MS Teams (terminy oraz linki poniżej), w trakcie których zaprezentowany zostanie proces wystawienia e-skierowania do uzdrowiska w aplikacji gabinet.gov.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Terminy szkoleń:

21.06.2023 godz. 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1NDMxYzUtYmYxZi00NjkzLWEwMzktOTJmMTljMWFhZWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22ab14841f-15f4-45b3-998f-ad23d9b90dab%22%7d

28.06.2023 godz. 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5MGVmYTYtYzcwNS00YjNmLTk4YmEtMmU1ZmVjYTQ0MjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22ab14841f-15f4-45b3-998f-ad23d9b90dab%22%7d

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 czerwca 2023 r.

 Uzdrowiska wznowiły działalność

Od 11 marca uzdrowiska wznowiły działalność. Pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na podstawie skierowania, potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ. O terminie rozpoczęcia leczenia powiadomimy pacjentów listownie lub telefonicznie.

Ważne:

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest:

 • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

albo

 • zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Przed wyjazdem na leczenie, prosimy o kontakt z sanatorium i podanie swojego aktualnego numer telefonu.

Bezpłatny test przed rozpoczęciem leczenia

Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru.

Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie.

Test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 Co w przypadku zaszczepionych pacjentów?

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

 W uzdrowisku pacjent jest bezpieczny

Pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ:

 • personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony
 • obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS
 • wszyscy pacjenci  przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 22 marca 2021 r.

Prośba o pilne odesłanie oryginałów potwierdzonych skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonym już turnusem leczniczym, którego nie mogli Państwo zrealizować z uwagi na  zawieszenie działalności uzdrowiskowej z powodu epidemii

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku zwraca się z prośbą o PILNE odesłanie oryginałów potwierdzonych skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonym już turnusem leczniczym, którego nie mogli Państwo zrealizować z uwagi na  zawieszenie działalności uzdrowiskowej z powodu epidemii. Skierowanie to jest niezbędne do ponownego potwierdzenia świadczenia zdrowotnego. Prosimy także o wpisanie na skierowaniu swojego nr telefonu (jeżeli  nie został wcześniej wpisany przez lekarza kierującego), co umożliwi nam kontakt z Państwem.

Równocześnie informujemy, że zwrot samego pisma, które stanowi informację o potwierdzeniu skierowania nie stanowi podstaw do  ponownego rozpatrzenia sprawy.

Podpisał: z up. WIesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

Przepis § 6 ust.  1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. 2020, poz. 491), czasowo ograniczył działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ograniczenie działalności polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym zobowiązuje się świadczeniodawców do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na leczeniu.

Jednocześnie Narodowy Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, która przyczyni się do ich bezpiecznego i sprawnego powrotu do miejsca zamieszkania, poprzez umożliwienie kuracjuszom korzystania z pokoi i posiłków do czasu zorganizowania przez nich transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie drogą elektroniczną biletów powrotnych.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 21 marca 2020 r.

 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie wcześniejszej rezygnacji z turnusów uzdrowiskowych

Na podstawie § 10 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pacjent, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku, może kontynuować leczenie do czasu przewidzianego programem turnusu uzdrowiskowego. W tym okresie, pacjentowi przysługują świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, które mogą być realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych (w tym również zabiegi fizjoterapeutyczne).

W związku z powyższym, świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe wyżej wymienionym pacjentom, na dotychczasowych zasadach, przy uwzględnieniu powyższych zaleceń i wytycznych.

Mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z ogłoszeniem w Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, ewentualna rezygnacja pacjenta z kontynuacji leczenia, niezależnie od postanowień, znajdujących się w regulaminach organizacyjnych poszczególnych świadczeniodawców, powinna w ocenie Ministerstwa Zdrowia zostać w każdym przypadku uznana przez świadczeniodawcę za uzasadnioną i nie powinna wiązać się z koniecznością ponoszenia przez pacjenta jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w szczególności mających postać obowiązku zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

żródło: Minister Zdrowia

data publikacji: 19 marca 2020 r.

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJACYCH NA LECZENIU UZDROWISKOWYM I ŚWIADCZENIODAWCÓW UZDROWISKOWYCH

Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pacjentowi, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku, kontynuują leczenie zgodnie z terminem turnusu i przysługuje mu pełen zakres świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego (w tym również zabiegów fizjoterapeutycznych).

W związku z powyższym, świadczeniodawcy zobowiązani są do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe wyżej wymienionym pacjentom, na dotychczasowych zasadach.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 16 marca 2020 r.

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanawia się czasowe ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284).

Ograniczenie działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, odnosi się do turnusów nierozpoczętych.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 14 marca 2020 r.

 • Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. dotyczącym kierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową

Wyżej wymienione rozporządzenie (do pobrania plik PDF) jest realizowane w ramach świadczeń uzdrowiskowych, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zasadnicze zmiany dotyczą:

 1. powtórnego (kolejnego) skierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe po odbyciu kuracji w sanatorium uzdrowiskowym :

Przed wystawieniem kolejnego skierowania  lekarz uwzględnia okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od tej daty.

Przepisy nie mają zastosowania do dzieci oraz do osób dorosłych, kierowanych na leczenie  uzdrowiskowe poszpitalne  oraz na leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych; 

Uwaga: utrzymano zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji sanatoryjnej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z tej karencji jak i 12 m-cy nie są zwolnione żadne osoby uprawnione do leczenia poza kolejnością;

 1. utrata ważności skierowania:

Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności skierowania;

 1. odstąpienia od weryfikacji:

nie jest wymagana weryfikacja skierowań po okresie 18 miesięcy;

 1. wprowadzenia „nowego wzoru druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację uzdrowiskowąplik PDF do pobrania

Zmiany w druku  skierowania dotyczą m.in.:

 1. informacji o przebytym leczeniu onkologicznym w ciągu ostatnich 5 lat;
 2. wskazanie miejsca i rodzaju leczenia przez lekarza ubezpieczenie  zdrowotnego przesunięto tylko i wyłącznie do kompetencji lekarza Funduszu;

Druk  skierowania dostępny jest dla lekarzy w Portalu Świadczeniodawcy: tu należy go wypełnić, wpisując  wszystkie informacje łącznie z pkt III /nie należy dołączać  do skierowania wyników badań za wyjątkiem aktualnej karty wypisu szpitalnego/ wydrukować dwustronnie i przesłać do Funduszu Zdrowia.

Strona internetowa zawiera funkcję edytowania druku, co w dużym stopniu ułatwia  uzupełnienie i redukuje czas wystawienia kolejnego wniosku na leczenie uzdrowiskowe.

Podsumowanie:

Od 19 lipca 2019 r. NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE SKIEROWANIA  DOSTARCZONE NA STARYCH DRUKACH, SKIEROWANIA ZŁOŻONE PRZED UPŁYWEM  12 m-cy  OD ZAKOŃCZENIA POPRZEDNIEGO LECZENIA oraz SKIEROWANIA DOSTARCZONE PO 30 DNIACH OD DATY ICH WYSTAWIENIA.

Przypomnienie:

Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe plik PDF do pobrania

 Administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom//lekarzom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy – Umowy na realizację świadczeń – Skierowania na leczenie sanatoryjne – Pomoc.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2019 r.

 • Komunikat dla lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową

które jest realizowane w ramach świadczeń uzdrowiskowych, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

oraz

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2013 poz.931 z póź. zm.)

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, że wystawienie pacjentowi ww. skierowania z pominięciem istniejących przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, które określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, skutkuje dyskwalifikacją kuracjuszy przez lekarzy uzdrowiskowych, pomimo pozytywnej aprobaty skierowania przez lekarza Funduszu. W związku z rosnącą liczbą wypisów z Sanatorium z powodu niedopuszczenia pacjentów do zabiegów i leczenia bodźcowego przypominamy, że wstępna kwalifikacja pacjenta ze strony Funduszu odbywa się na podstawie zapisów ujętych w wystawionym skierowaniu i Fundusz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pominięcia przez lekarza kierującego przeciwwskazań określonych w ww. rozp MZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent w czasie leczenia uzdrowiskowego ma zaordynowane  co najmniej trzy zabiegi dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Skierowanie pacjenta niezdolnego do korzystania  z balneoterapii nie podlega finansowemu rozliczeniu i taką świadomość powinien mieć lekarz  kierujący na leczenie uzdrowiskowe. Musi być zatem przekonany, że leczenie zasadne i celowe w danym schorzeniu nie będzie negatywnie wpływało na schorzenia pozostałe i ogólny stan zdrowia pacjenta. Skierowanie winno wypływać z autentycznych potrzeb uzupełnienia dotychczasowego leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego o czynniki terapeutyczne jakie dodatkowo zapewnia uzdrowisko.

Przypominamy, również że w celu usprawnienia procedury rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w Portalu dla świadczeniodawcy uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na elektroniczne generowanie tych skierowań i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu z odpowiednią strukturą kodu (PDF-417).

Jednak w dalszym ciągu znacząca liczba wystawianych przez Państwa skierowań na leczenie uzdrowiskowe jest wypełniana poza systemu albo w innej aplikacji która posiada błędny kod kreskowy. Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne dostosowanie struktury kodu PDF generowanego przez Państwa aplikację.

Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe: do pobrania plik PDF

Wypełnianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe za pomocą Portalu Świadczeniodawcy zredukuje ilość błędów formalnych przy wypełnianiu przez Państwa skierowań m.in: - nieaktualny druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe, - brak pieczątki świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z NFZ, - brak daty wystawienia skierowania, - brak kodów ICD-10 choroby zasadniczej będącej podstawą wystawienia skierowania oraz chorób współistniejących. Powyższe błędy skutkują odesłaniem skierowania do lekarza kierującego, celem uzupełnienia braków, co znacznie wydłuża procedurę rozpatrywania tych skierowań.

Administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom//lekarzom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy –> Umowy na realizację świadczeń –> Skierowania na leczenie sanatoryjne –> Pomoc

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2018 r.

 • Komunikat do Dyrektorów / Kierowników podmiotów leczniczych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

  W związku z rosnącą liczbą wadliwie wystawianych skierowań Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypomina, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do w/w leczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (uwaga: od 2012 roku nie wszystkie jednostki ICD-10 kwalifikacją się na leczenie uzdrowiskowe, ponadto dokonano podziału schorzeń na: leczenie sanatoryjne i szpitalne /21 dniowe/ oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej /6, 12 lub 18 dni zabiegowych/ wg zał. nr 1/ oraz na rehabilitację sanatoryjną i szpitalną w warunkach uzdrowiskowych /28 dniową /wg zał. nr 2).

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do uzdrowiska lekarz ocenia przede wszystkim:

 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych (jest to bezwzględny wymóg wg koszyka świadczeń do zastosowania minimum 1-go zabiegu w uzdrowisku);
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji, (jakie skutki przyniosła ta terapia: pozytywne, żadne czy też negatywne?);
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim (dojazd do i z uzdrowiska, wejście do wanny, basenu itp.);
 • aktualny stan zdrowia ( po ukończeniu diagnozy na podstawie aktualnych wyników badań);
 1. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z wyjątkiem skierowań kwalifikujących się na: leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym, leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej;
  (w przypadku skierowania na kolejne leczenie uzdrowiskowe lekarz, winien ocenić efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego);

Do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt.III ww. skierowania.  Brak chociażby jednego wymaganego wyniku skutkuje brakiem aprobaty skierowania i zwrotem skierowania do lekarza, angażując zbędnie czas wielu osób generuje koszty ze środków publicznych. Tylko w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy dołączyć kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego (do 12 m-cy od zakończenia leczenia).

Warunkiem przyjęcia i zarejestrowania skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelnie wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem, z nieczytelną pieczątką lekarza i nr prawa wykonywania
zawodu są  również zwracane lekarzowi, który je wystawił.

W celu uniknięcia odsyłania skierowań, których oddział nie może potwierdzić jak również ewentualnych sporów przed sądem administracyjnym prosimy o bezwzględne przestrzeganie postanowień ww. rozporządzeń przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku powtarzających się błędów w wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oddział będzie informował w tym zakresie kierowników podmiotów leczniczych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2014 r.

 • Utrata mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że z dniem 8 stycznia 2012 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.07.44.285).

Powyższe Rozporządzenie zostaje zastąpione przez:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 14) - do pobrania plik PDF

Rozporządzenie zawiera istotne zmiany dotyczące szczegółowych wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, co zobowiązuje lekarza wypełniającego skierowanie do bezwzględnego stosowania zapisów tego rozporządzenia.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2012 r.

 • Przypomnienie o utracie ważności dotychczasowych wzorów skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina o utracie ważności z dniem 31 grudnia 2011r. dotychczasowych wzorów skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, (Dz. U. nr 142, poz.  835) od dnia 1 stycznia 2012 roku będą przyjmowane „skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową”  na obowiązujących drukach.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 grudnia 2011 r.

 • Utrata mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że z dniem 7 lipca 2011 roku straciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 1135 z poźn. zm.). Powyższe Rozporządzenie zastępuje:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową  (Dz. U. Nr 142, poz. 835) - plik PDF do pobrania

najważniejsze zmiany dotyczą zmiany druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, które należy stosować od dnia 1 stycznia 2012 roku. Istotną informacją w druku jest zapis w pkt II „ Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych, co zobowiązuje lekarza wypełniającego skierowanie do bezwzględnej informacji w tej kwestii.

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 listopada 2011 r.