Zasady cesji umów - od 10 kwietnia 2015 r.

Świadczeniodawca, który chce dokonać cesji umowy powinien:

  1. wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (1 egzemplarz); wniosek jest do pobrania w dwóch formatach:
  1. załączyć komplet wymaganych dokumentów - opis do pobrania w dwóch formatach:
  1. załączyć wzór umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu (3 egzemplarze umowy cesji oryginalnie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez Cedenta i Cesjonariusza - kserokopie nie będą honorowane) - do pobrania w dwóch formatach:
  1. przesłać pełen komplet dokumentów do Dyrektora Oddziału POW NFZ.

Jednocześnie informujemy, że komplet wymaganych przez Pomorski OW dokumentów powinien być złożony na miesiąc przed planowanym terminem cesji.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 kwietnia 2015 r.; aktualizacja: 30 kwietnia 2018 r.