Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

 

Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców

 

 • Archiwum wiadomości dla świadczeniodawców z lat 2003-2008 r.

 

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się słownik procedur XML

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia  18 marca 2024 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 kwietnia 2024 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Na czym polegają zmiany:

· zmieniono nazwę programu lekowego:

90188 – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH;

· dodano następujące programy lekowe:

90212 – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Z POLIPAMI NOSA;

90213 – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII;

90214 – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B;

90215 – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 kwietnia 2024 r.

Komunikat dotyczący perinatalnej opieki paliatywnej przeznaczonej dla rodziców oraz dziecka, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - aktualizacja

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodziców oraz dziecka, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wskazana opieka realizowana jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. położnik, ginekolog, lek. POZ). Świadczenie obejmuje bezpłatne porady i konsultacje lekarza i psychologa, od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28. dni od urodzenia dziecka.

Po 28 dniach opieki perinatalnej jest możliwość kontynuowania opieki w hospicjum domowym albo w hospicjum stacjonarnym.

W ramach świadczenia rodzicom oraz dziecku przysługują:

 1. bezpłatne porady lekarza i psychologa;
 2. zapewnienie konsultacji ze szpitalem lub poradnią specjalistyczną z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii;
 3. zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko;
 4. zapewnienie konsultacji z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki;
 5. poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku;
 6. przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka;
 7. zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Ze świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na obszarze województwa pomorskiego można skorzystać w poniższych podmiotach:

Hospicjum Pomorze Dzieciom – Tulipani Hospicjum Perinatalne  Gdańsk, ul. Ugory 9.

Kontakt dla pacjenta: 588 855 111 lub 512 170 733  (od pon. do pt. w godz. 9:00-15:00). Miejsce konsultacji: eMocja ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk.

Strona internetowa: https://pomorzedzieciom.pl/komu-pomagamy/hospicjum-perinatalne.html

Tulipani Hospicjum Perinatalne zapewnia m.in.:

 • konsultacje lekarskie w zakresie opieki paliatywnej, podczas których omawiana jest specyfika choroby oraz rokowania, możliwe scenariusze wydarzeń postępowanie w okresie ciąży, w trakcie porodu i po narodzinach;

 • opiekę psychologiczną;

 • koordynację opieki pomiędzy szpitalem i hospicjum domowym i perinatalnym.

 

Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca – Hospicjum Perinatalne Gdynia, Dickmana 6. Kontakt dla pacjenta: Koordynator mgr psychologii Marta Gabriel tel. 500 481 054, e-mail: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl, hospicjum.gdynia@wp.pl.

Strona internetowa :http://hospicjum.gdynia.pl/dzialalnosc/hospicjum-perinatalne/

„Bursztynowa Przystań” Hospicjum Perinatalne zapewnia m in.

 • współpracę ze specjalistami różnych dziedzin;

 • konsultacje lekarskie zindywidualizowane dla każdej pacjentki;

 • pomoc koordynatora na całym etapie opieki;

 • wsparcie i pomoc psychologa, duszpasterza, innych rodziców będących w podobnej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych o przekazanie informacji o możliwości odbycia konsultacji w hospicjum perinatalnym pacjentom i rodzinom, które zmagają się z tą szczególną diagnozą.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym zakresie.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2023 r.

 

VII edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - przedłużenie terminu na złożenie formularza

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 7 lipca 2023 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 5 czerwca, 14 czerwca oraz 20 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i wypełnienie ankiety.

Z góry dziękujemy za przesłanie wypełnionych formularzy ankietowych.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Dziękujemy

Zespół Centrum e-Zdrowia

 

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 22 czerwca 2023 r.

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - VII edycja

Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie  informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Dziękujemy

Zespół Centrum e-Zdrowia

 

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 6 czerwca 2023 r.

Zaproszenie do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej

W związku z wdrażaniem na terenie województwa pomorskiego programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku na prośbę Uniwersyteckie Centrum Klinicznego w Gdańsku będącym Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym – przekazuje zaproszenie zachęcające do współpracy w realizacji w ww. programie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa pomorskiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

 •  ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa pomorskiego, realizujące świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujące pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego;
 •  ośrodki współpracujące poziomu I wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa pomorskiego, zapewniające udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880), zmienionego rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2022 roku (Dz.U. z 2022r. poz. 2293).

Adresatami programu są pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy spełnią łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

1. posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:

 •  nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
 •  niewydolność serca, lub
 •  nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
 • wady serca zastawkowe;

2.    wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
3.    wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w programie pilotażowym zapraszamy do kontaktu wysyłając wiadomość na adres ksk@uck.gda.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 stycznia 2023 r.

Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność z wykorzystaniem kodów specjalnego rozliczenia

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku wprowadzamy zmianę sposobu używania współczynników korygujących krotność z wykorzystaniem kodów specjalnego rozliczenia.
Dążąc do ujednolicenia rozliczeń w różnych obszarach przyjmujemy zasady stosowania zgodnie ze schematami przypisanymi w elektronicznych pakietach umów dla poszczególnych produktów.
Prosimy o korzystanie z przynależnych współczynników stosując:
- dla produktów jednostkowych rozliczanych na koniec realizacji epizodu – możliwość zastosowania współczynnika, wysokość oraz warunki określa się według obowiązujących na dzień końca hospitalizacji/ zestawu świadczeń,
- dla produktów jednostkowych rozliczanych na koniec realizacji produktu – możliwość zastosowania współczynnika, wysokość oraz warunki określa się według obowiązujących na dzień końca pozycji rozliczeniowej.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 listopada 2022 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż Medycyny Szkolnej (dotyczy świadczeniodawców POZ)

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 133/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje o możliwości zawierania umów z uprawnionymi świadczeniodawcami, posiadającymi porozumienie z Centrum e-Zdrowia.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania oraz finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu Medycyny Szkolnej.

W celu uzyskania dofinansowania uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku, do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy;
 2. specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zakup
  w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Wykaz urządzeń informatycznych oraz oprogramowania objętych dofinansowaniem został określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków:

Zarządzenie nr 133/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2022 roku

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

 • tel. 58 75 12 646,
 • tel. 58 75 12 640,
 • tel. 58 75 12 659
 • lub tel. 58 75 12 779

źródło informacji: Wydział Ekonomiczno-Finansowy

data publikacji: 4 października 2022 r.


 

Komunikat w sprawie Portalu realizacji protez stomatologicznych - aktualizacja

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego dnia 6 października 2022 roku Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż Portal realizacji protez stomatologicznych, umożliwiający sprawdzenie limitu świadczeń protetyki stomatologicznej, badań lekarskich i innych wybranych świadczeń dla danego pacjenta został poszerzony o możliwość weryfikacji następującego świadczenia: 5.13.00.2303010 - Rentgenodiagnostyka zdjęcia wewnątrzustne w podziale na procedury:

a) 23.0301 - Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [1]: Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej

b) 23.0302 - Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia: Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

W ramach ww. Portalu istnieje możliwość sprawdzenia, czy upłynął okres pozwalający na realizację kolejnego, limitowanego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Portal realizacji protez stomatologicznych dostępny jest na stronie internetowej POW NFZ www.nfz-gdansk.pl w części: „Portale/Portal realizacji protez stomatologicznych” lub bezpośrednio pod adresem: www.konkurs.nfz-gdansk.pl/protezy . Logowanie na portalu możliwe jest przy użyciu loginu oraz hasła tożsamego z danymi dostępowymi do Portalu Świadczeniodawcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2148, z późn. zm.)

Kontakt:

Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń:

WSOZ-M@nfz-gdansk.pl,

 tel. 58 75 12 -546, -560, -564, -569.

źródło informacji: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 25 lipca 2023 r.

Komunikat w sprawie Portalu realizacji protez stomatologicznych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż od dnia 01.09.2018 roku został uruchomiony Portal realizacji protez stomatologicznych, który umożliwia sprawdzenie przed udzieleniem świadczeń protetyki stomatologicznej, badań lekarskich i innych wybranych świadczeń limitowanych, czy dla danego pacjenta upłynął okres pozwalający na realizację kolejnego, limitowanego świadczenia finansowanego ze środków publicznych zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego1.

Portal realizacji protez stomatologicznych umożliwia sprawdzenie wykonania:

a. świadczeń protetyki stomatologicznej:

 • 5.13.00.2331020 - Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów,
 • 5.13.00.2331030 - Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów,
 • 5.13.00.2331040 - Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce,
 • 5.13.00.2331050 - Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie,
 • 5.13.00.2331120 - Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem,
 • 5.13.00.2331160 - Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki,
 • 5.13.00.2331170 - Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy,

b. badań lekarskich i innych wybranych świadczeń limitowanych:

 • 5.13.00.2301010 - Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej,
 • 5.13.00.2301020 - Badanie lekarskie kontrolne,
 • 5.13.00.2310060 - Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2316010 - Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2316020 - Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów,
 • 5.13.00.0000007 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia,
 • 5.13.00.0000008 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia,
 • 5.13.00.0000009 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia,
 • 5.13.00.0000010 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży  w 12. roku życia,
 • 5.13.00.0000011 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży  w 13. roku życia,
 • 5.13.00.0000012 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży  w 16. roku życia,
 • 5.13.00.0000013 - Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży  w 19. roku życia.

Uwzględniając powyższe Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż nie będą uwzględniane wyjaśnienia świadczeniodawców dotyczące błędów weryfikacji związanych z przekroczeniem limitu wymienionych świadczeń, w tym zawierające oświadczenia pacjentów o niekorzystaniu ze świadczeń protetyki stomatologicznej.

Portal realizacji protez stomatologicznych dostępny jest na stronie internetowej POW NFZ www.nfz-gdansk.pl w części: „Portale/Portal realizacji protez stomatologicznych” lub bezpośrednio pod adresem: www.konkurs.nfz-gdansk.pl/protezy . Logowanie na portalu możliwe jest przy użyciu loginu oraz hasła tożsamego z danymi dostępowymi do Portalu Świadczeniodawcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2148, z późn. zm.)

źródło informacji: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 6 października 2022 r.

Nowe terminy szkoleń online

Informujemy, że dostępny jest już nowy harmonogram szkoleń otwartych online dla szpitali oraz placówek POZ i AOS obejmujący terminy do końca IV kwartału 2022 roku w zakresie Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Harmonogram dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/pl/page/wazne-dokumenty. Pod wskazanym adresem znajdą Państwo również Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu, Instrukcja rejestracji i obsługi konta na Platformie rejestracyjnej Akademii CeZ oraz agendę szkoleń.

Przypominamy, że za udział w szkoleniach przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne może otrzymać każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który weźmie udział w szkoleniu i wypełni dokumentacje poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie wysyłane drogą mailową, na adres podany do rejestracji.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udział w szkoleniach to doskonała okazja do zdobycia aktualnej wiedzy dotyczącej wdrażanych w systemie ochrony zdrowia centralnych rozwiązań informatycznych, w tym szczególnie w zakresie raportowania zdarzeń medycznych i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszelkie szczegóły dotyczące prowadzonych szkoleń dostępne są pod adresem: https://cez.gov.pl/pl/page/o-akademii/szkolenia-z-edm//

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 14 września 2022 r.

Ponad 18 miliardów złotych m.in. na podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Dodatkowo wzrost ryczałtu i wyższa wycena interny

W skali roku przeszło 18 miliardów złotych z budżetu NFZ pochłonie m.in. wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Do końca 2022 roku do szpitali trafi jeszcze ok. 350 milionów złotych. To efekt podniesienia ryczałtu i dodatkowej, jakościowej korekty ryczałtu dla placówek I i II poziomu sieci szpitali, czyli głównie jednostek powiatowych. W tym roku zostaną też ogłoszone nowe taryfy m.in. dla chorób wewnętrznych.

Wzrost minimalnych pensji w ochronie zdrowia jest zagwarantowany ustawowo. Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych mówi, że środki na wyższe wynagrodzenia zostały ujęte w wycenie świadczeń medycznych, a nie, jak do tej pory, w odrębnym strumieniu środków, niezależnym od wykonania świadczeń dla pacjentów.

Pełna treść komunikatu - na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrum e-Zdrowia

data publikacji: 10 sierpnia 2022 r.

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:

a. Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,

b. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,

c. Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.

W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

data publikacji: 28 czerwca 2022 r.

Komunikat dotyczący badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 25 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i wypełnienie ankiety.

Z góry dziękujemy za przesłanie wypełnionych formularzy ankietowych.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 15 czerwca 2022 r.

Komunikat dotyczący badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pełna treść komunikatu - na stronie Centrali NFZ

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 3 czerwca 2022 r.

Komunikat dotyczący szkoleń stacjonarnych Akademii CeZ

Po okresowym wstrzymaniu organizacji szkoleń z EDM  w formie stacjonarnej spowodowanym pandemią Sars-CoV-2,  w dniu dzisiejszym Akademia CeZ wznowiła możliwość  rejestracji na szkolenia stacjonarne, zarówno dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) jak i szpitali.

Pełna treść komunikatu - na stronie Centrali NFZ

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 3 czerwca 2022 r.

Komunikat dotyczący badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 25 maja br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 44 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki
e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 15.06.2022r.

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych na temat dotyczących wykorzystania w  działalności przez podmioty lecznicze nowoczesnych technologii (takich jak: sztuczna inteligencja i telemedycyna), a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 maja 2022 r.

Komunikat dotyczący rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z 13 maja 2022 roku w sprawie rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP do dnia 31 października 2022 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/313/Zarz%C4%85dzenie-66_2022_DEF

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

 • zawierania umów: 58 751 26 59, 58 751 26 40 lub 58 751 26 44, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl;
 • IKP, profilu zaufanego: 58 321 86 88 lub 58 321 85 74;
 • faktur: 58 751 26 42 lub 58 751 26 60.

Źródło: Wydział Ekonomino - Finansowy

data publikacji: 26 maja 2022 r.; aktualizacja 30.05.2022 r.

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!

Informujemy, że zakres szkoleń realizowany w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  został rozszerzony o zagadnienia związane z dostępem do świadczeń medycznych uchodźcom z Ukrainy.

Aktualny harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/. Pod wskazanym adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu
i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu.

Przypominamy, że za udział w szkoleniach przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne może otrzymać każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który weźmie udział w szkoleniu i wypełni dokumentacje poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie wysyłane drogą mailową, na adres podany do rejestracji.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W chwili obecnej szkolenia nadal prowadzone są wyłącznie w formie online.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę dotyczącą wdrażanych rozwiązań w tym szczególnie w zakresie raportowania zdarzeń medycznych
i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zapraszamy wszystkie Szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • mailowo: akademiaedm@cez.gov.pl
 • telefonicznie: 19 239, dla dzwoniących z zagranicy: +48 515 239 239. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 21 kwietnia 2022 r.

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczenia z grupy E89- Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna (kod produktu 5.51.01.0005089).

Szczegóły komunikatu: link do strony AOTMiT

Podstawa prawna

 • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
 • Plan Taryfikacji na rok 2022.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 15 kwietnia 2022 r.

Wskazówki dla świadczeniodawców  w sprawie zasad sprawozdawania świadczeń w ramach pomocy medycznej udzielanej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym

Komunikat dla świadczeniodawców opublikowano na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 8 kwietnia 2022 r.

Więcej środków z NFZ dla placówek medycznych. Już od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia do końca 2022 roku, m.in. do poradni POZ i gabinetów lekarzy specjalistów trafi dodatkowo ponad 600 mln zł.
Wzrost finansowania ma osłabić skutki inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie.
Poziom wzrostu finansowania placówek medycznych oszacowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pełna treść komunikatu - na stronie Centrali NFZ

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 25 marca 2022 r.

Ponad 2 miliardy złotych dla szpitali

Od 1 kwietnia do końca 2022 roku, do szpitali w Polsce trafi dodatkowo ponad 2 miliardy złotych.
Wyższe przychody pozwolą m.in. na złagodzenie skutków inflacji, w tym wzrostu kosztów energii elektrycznej i cieplnej.
Poziom wzrostu wartości umów szpitalnych wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pełna treść komunikatu - na stronie Centrali NFZ

źródło informacji - Centrala NFZ

data publikacji: 25 marca 2022 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. Zm.) w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoba uprawniona wystawia receptę w postaci papierowej.
W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca świadczeniodawcom oraz osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zabezpieczenie możliwości wystawiania recept w postaci papierowej poprzez pobranie zakresów numerów recept lub wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, kierowanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
W systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadzona jest funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.

Podpisał: Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

data publikacji: 3 marca 2022 r.

Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych

Finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku.
Nie oznacza to zakończenia finansowania świadczeń covidowych.
Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal będą pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku.
Leczenie pacjentów z COVID-19 (po 31 marca 2022 roku) będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ.

Pełna treść komunikatu na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 1 marca 2022 r.

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu

Szczegóły komunikatu

Podstawa prawna

 • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
 • Plan Taryfikacji na rok 2022

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 15 lutego 2022 r.

Komunikat dotyczący finansowania testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

Od dnia 26 stycznia w związku ze zmianą polecenia Ministra Zdrowia znak: DLU.736.24.2022.KM modyfikacji uległy minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pełna treść komunikatu na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 28 stycznia 2022 r.

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

W celu wystawienia e-skierowania na rehabilitację należy korzystać z obecnie dostępnego szablonu ogólnego w systemach gabinetowych. W przypadku awarii systemu lub  chwilowym braku dostępu do  Internetu, można wystawić skierowanie w dotychczasowej papierowej postaci.

Dane, które powinny się znaleźć w e-skierowaniu na rehabilitację, a w szczególności na fizjoterapię ambulatoryjną  nie ulegają zmianie. Jeśli niektórych danych nie można wpisać poprzez formularz e-skierowania, a są niezbędne (np. informacja o przeciwwskazaniach do rehabilitacji, pkt. w skali Rankina, komentarze i uwagi lekarza, zlecone zabiegi itp.) należy  te informacje wpisać w polu edytowalnym.

Aktualnie definicja skierowania i jego zakres danych są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).

Przy określaniu istotnych elementów, jakie ma zawierać skierowanie wskazano, aby skierowanie przede wszystkim dokładnie określało świadczenie, jakie powinno być udzielone pacjentowi, i temu służy konieczność wskazania rodzaju badania, konsultacji lub leczenia, na które kieruje się pacjenta, rozpoznania ustalonego przez osobę kierującą oraz zamieszczenie innych informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia.

System P1, w technicznym  procesie wystawienia e-skierowania wymaga również  wskazania komórki organizacyjnej, do której pacjent jest kierowany. Wskazanie komórki organizacyjnej ma charakter informacyjny dla pacjenta i pomocniczy dla realizatora świadczeń.  Ponadto, system P1 nie blokuje zapisu pacjenta do komórki organizacyjnej, czy też poradni innej niż wskazana na e-skierowaniu. Ewentualne blokady, czy ograniczenia w tym zakresie występujące na etapie wystawiania lub przyjmowania e-skierowań do realizacji mogą natomiast wynikać z uwarunkowań technicznych systemu gabinetowego, z którego korzysta dany podmiot wykonujący działalność leczniczą do obsługi e-skierowań. W razie takich problemów należy się skontaktować z dostawcą danego systemu gabinetowego.

W związku z nowymi możliwościami wystawiania e-skierowań w rehabilitacji leczniczej Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, aby wskazany na skierowaniu kod komórki organizacyjnej lub jej nazwa nie był podstawą do odmowy udzielania świadczenia pacjentowi, w przypadku gdy usługodawca ma zarejestrowany inny kod komórki organizacyjnej lub nazwa nie jest spójna z kodem komórki.

Podstawą do przyjęcia skierowania jak również rozliczenia udzielonych na jego podstawie świadczeń jest jasno określony cel skierowania i warunki realizacji świadczenia. Tym samym jeżeli skierowanie wskazuje, że świadczenie ma być udzielone w warunkach stacjonarnych np. w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej, a kod komórki organizacyjnej nie jest kodem rozpoczynającym się od 4300 (oddział rehabilitacyjny) tylko wskazano kod 4302 oddział rehabilitacji narządu ruchu, należy uznać skierowanie i zrealizować świadczenie.

System e-Zdrowie ma na celu ułatwienie pracownikom ochrony zdrowia, jak również pacjentom obsługę i realizację świadczeń, poprzez ograniczenie braku czytelności skierowań wystawionych papierowo. Ponad to, ma usprawniać gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.

System ten ulega ciągłym modyfikacjom i udoskonalaniu celem jak najlepszego funkcjonowania.

Aby ograniczyć ilość powstałych błędów przy definiowaniu e-skierowania dla pacjenta wymagającego realizacji świadczeń rehabilitacyjnych poniższej prezentujemy najczęstsze kody komórek organizacyjnych i ich nazwy, pod którymi mogą być zrejestrowane usługi rehabilitacyjne w podziale na tryb realizacji świadczeń.

Lista ta ma charakter pomocniczy nie ograniczający!

1) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – wystawienie e-skierowania do lekarza rehabilitacji(nie na zabiegi) - w tym przypadku możemy pacjenta kierować do komórek organizacyjnych:

1300 Poradnia rehabilitacyjna lub

1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu lub

1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej lub

1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

2) Fizjoterapia ambulatoryjna – wystawienie skierowania bezpośrednio na zabiegi– w tym przypadku możemy pacjenta kierować do komórek organizacyjnych:

1310 Dział (pracownia) fizjoterapii lub

2146 Zespół rehabilitacji domowej

W przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej w rozporządzeniu występują również poniższe  kody (obejmują część zakresu zabiegów) ale najczęściej używane są te dwa pierwsze

1312 Dział (pracownia) fizykoterapii lub

1314 Dział (pracownia) kinezyterapii lub

1316 Dział (pracownia) hydroterapii lub

1318 Dział (pracownia) krioterapii lub

1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego lub

1330 Dział (pracownia) balneoterapii

3) Fizjoterapia domowa - wystawienie skierowania bezpośrednio na zabiegi– w tym przypadku możemy pacjenta kierować do komórek organizacyjnych:

2146 Zespół rehabilitacji domowej

4) Rehabilitacja w trybie dziennym – wystawienie skierowania do ośrodka/zakładu rehabilitacji  dziennej – w tym przypadku kierujemy pacjenta do jednostki:

2300 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej  lub

2308 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej lub

2310 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej lub

2312 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej

5) Rehabilitacja w trybie stacjonarnym - wystawienie skierowania do szpitala - w tym przypadku kierujemy pacjenta do jednostki:

4300 Oddział rehabilitacyjny lub

4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu lub

4304 Oddział paraplegii i tetraplegii lub

4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej lub

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej lub

4310 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej

7400 Zakład rehabilitacji leczniczej

W przypadku gdy lekarz chce skierować pacjenta do komórki o profilu dziecięcym to  zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, § 9. pkt 4. -  Komórkom organizacyjnym danej specjalności udzielającym świadczeń zdrowotnych dzieciom nadaje się kod nieparzysty, o jeden wyższy niż właściwy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym.

Poniżej link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia ws. obowiązku wystawiania i zasad realizacji skierowań w postaci elektronicznej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazek-wystawiania-skierowan-w-postaci-elektronicznej-e-skierowan-w-systemie-e-zdrowie

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 26 stycznia 2022 r.

Perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodziców oraz dziecka, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie to obejmuje bezpłatne porady i konsultacje lekarza i psychologa, od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28. dni od urodzenia dziecka.

Po 28 dniach opieki perinatalnej jest możliwość kontynuowania opieki w hospicjum domowym albo w hospicjum stacjonarnym.

W ramach świadczenia rodzicom oraz dziecku przysługują:

 1. bezpłatne porady lekarza i psychologa.
 2. zapewnienie konsultacji ze szpitalem lub poradnią specjalistyczną z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii.
 3. zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,
 4. zapewnienie konsultacji z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,
 5. poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku,
 6. przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,
 7. zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Ze świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na obszarze województwa pomorskiego można skorzystać w poniższych podmiotach:

 1. HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM – Tulipani Hospicjum Perinatalne  Gdańsk, ul. Ugory 9

Kontakt dla pacjenta: 512 170 661 lub 512 170 733  (od pon. do pt. w godz. 9:00-15:00)

Miejsce konsultacji: eMocja ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk

strona internetowa: https://pomorzedzieciom.pl/komu-pomagamy/hospicjum-perinatalne/

 1. Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca – Hospicjum Perinatalne Gdynia, Dickmana 6

Kontakt dla pacjenta: Koordynator mgr psychologii Marta Gabriel tel. 500 481 054

e-mail: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl, hospicjum.gdynia@wp.pl

strona internetowa :http://hospicjum.gdynia.pl/dzialalnosc/hospicjum-perinatalne/

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego udzielającego świadczenia zdrowotne o przekazanie informacji o możliwości obycia konsultacji w hospicjum perinatalnym pacjentom i rodzinom, które zmagają się z tą szczególną diagnozą. Liczymy na Państwa zrozumienie, wyrozumiałość i wsparcie dla pacjentów i ich rodzin oraz współpracę.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 stycznia 2022 r.

Komunikat w sprawie aktualizacji danych na Portalu Świadczeniodawcy

W związku z przygotowaniem umów na rok 2022, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zweryfikowanie danych w aktualnych umowach oraz w Portalu Świadczeniodawcy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na harmonogram czasu pracy komórek oraz harmonogram czasu pracy zgłoszonego personelu. Brak wykazanego prawidłowego potencjału (personel, sprzęt, harmonogram) w umowie Świadczeniodawcy w 2022 roku wpłynie na brak możliwości prawidłowego rozliczania umowy.

Zidentyfikowane nieprawidłowości należy zgłosić do POW NFZ poprzez stosowny wniosek o aneksowanie umowy sporządzony w Portalu Świadczeniodawcy.

Jednocześnie POW NFZ przypomina, że podczas tworzenia wniosku portalowego zalecane jest ustawienie opcji „do końca trwania umowy” zarówno w harmonogramach dostępności personelu, komórki organizacyjnej, jak i sprzętu, gdyż nie będzie powodowało to konieczności ich przedłużania w przyszłości. Zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ.

Podpisał: Bartosz Goyke, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2022 r.

Format numerów umów obowiązujący w roku 2022 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2022 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/11/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/12/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2020 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/20/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/20/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych)
 1. Dla umów zawartych na rok 2021 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/21/22 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/21/22 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP-W – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • CZP – program pilotażowy – centra zdrowia psychicznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;
 • PPT – program pilotażowy – przezcewnikowa trombektomia mechaniczna;
 • PPDM – program pilotażowy – dieta mamy;
 • KOS-BAR – kompleksowa opieka nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej
 • KOSM – opieka koordynowana w SM;
 • P40P – program pilotażowy profilaktyka 40 plus;
 • PDT-TM – pomoc doraźna i transport sanitarny;
 • PPNF – program pilotażowy NF1;
 • SZPKOS – kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ);
 • SZP- R – terapia izotopowa.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2021 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 finansowane będą na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2021 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, których wykonanie zlecone zostało w systemie EWP, finansowane będą na podstawie zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej „zarządzenie”).

Szczegóły komunikatu na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2021 r.

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego

Szczegóły komunikatu:

link do strony AOTMiT

Podstawa prawna:

 • Art. 31lc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)
 • Zlecenie Ministra Zdrowia

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 13 grudnia 2021 r.

Podpisywanie umów i aneksów do umów wraz z załącznikami

W nawiązaniu do komunikatów opublikowanych w dniach: 02.06.2020 roku oraz 30.04.2021 roku dotyczących podpisywania umów i aneksów do umów wraz z załącznikami, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz kolejny zaleca świadczeniodawcom korzystanie z podpisywania umów i aneksów do umów przy zastosowaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego oraz do zwrotnego przekazywania tych dokumentów poprzez Portal Świadczeniodawcy.

Powyższe rozwiązanie znacznie usprawnia i skraca obieg dokumentacji, a jednocześnie przynosi świadczeniodawcom korzyści poprzez pominięcie konieczności tworzenia wydruków, ponoszenia kosztów wysyłki dokumentów podpisanych własnoręcznie lub ewentualnego uzupełniania niepełnej dokumentacji. Ponadto, rozwiązanie to umożliwia bieżące uruchomienie rozliczeń według zmienionych warunków umowy.

Przekazywane przez POW NFZ umowy/aneksy dostępne są dla świadczeniodawcy w Portalu Świadczeniodawcy w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

W celu podpisania umowy/aneksu podpisem elektronicznym należy:

 1. Pobrać dokument podpisany cyfrowo przez Pomorski OW NFZ - funkcja Pobierz.
 2. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.
 3. Podpisany cyfrowo dokument przekazać do POW NFZ poprzez Portal Świadczeniodawcy - funkcja Prześlij.

Dokumenty obustronnie podpisane podpisem elektronicznym należy przekazać do POW NFZ wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

             data publikacji: 8 grudnia 2021 r.

Dodatek covidowy: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tysięcy złotych

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 2 grudnia 2021 r.

Komunikat w sprawie wniosków o wydłużenie okresu spłaty

Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż zgodnie z §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 roku (Dz.U 2021 poz. 2003) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów:

„4. W przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.”

Przedmiotowe wnioski należy złożyć za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 10 grudnia 2021 roku.

Po zalogowaniu się do portalu należy wybrać:

 • Moje umowy,
 • Rok: 2020,
 • Wnioski,
 • Typ wniosku: Wnioski o wydłużenie okresu spłaty.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

             data publikacji: 1 grudnia 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący podwyżki ryczałtu PSZ

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do wysokości 1,16 (obecnie wynosi ona 1,08), co spowoduje wzrost wartości ryczałtu o około 7,4%.

Korekta wysokości ryczałtu obejmie okres całego II półrocza 2021 r., tj. z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 r.

Środki w skorygowanej wysokości zostaną przekazane na początku października br. Skutki korekty wysokości ryczałtu za ten okres świadczeniodawcy będą mogli przedstawić już w rachunkach za wrzesień 2021 r.

Informujemy jednocześnie, że do wzrostu wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia nie ma zastosowania § 16 ust. 4f załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że bez zmian pozostanie wysokość środków przekazywanych na współczynniki korygujące określone w § 16 ust. 3, 4a, 4d i 4e OWU, dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje oraz pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego ustawowo.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 9 września 2021 r.

Bezpłatne szkolenia z EDM – nowa Platforma rejestracyjna Akademii CeZ już dostępna

W związku z kontynuacją przez Centrum e-Zdrowia naboru na bezpłatne szkolenia dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony zdrowia, informujemy, że 31 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersji Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ umożliwiająca rejestrację na szkolenia z EDM.

Rozbudowana Platforma daje nowe możliwość, w tym m.in.:

 • wielokrotne zgłaszanie przez podmiot leczniczy do udziału w szkoleniach z EDM  swoich pracowników, z  zastrzeżeniem, że każdorazowo podmiot będzie musiał delegować pracowników, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu;
 • samodzielny wybór terminu szkolenia przez każdego zgłoszonego przez podmiot uczestnika szkoleń w ramach szkoleń otwartych;
 • stały dostęp dla przedstawicieli Podmiotu do konta Podmiotu na którym znajdują się informacje dot. dotychczas zgłoszonych przez podmiot uczestników szkoleń (m.in.: dane uczestnika, termin szkolenia, status dokumentacji poszkoleniowej, obecność na szkoleniu);
 • zapis na aktualne i przyszłe szkolenia prowadzone w ramach Akademii CeZ za pomocą jednego konta zarówno w przypadku podmiotu leczniczego (konto Podmiotu) jak również każdego ze zgłoszonych uczestników szkoleń (konto Uczestnika).

Nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zawierający Instrukcję rejestracji i obsługi konta Przedstawiciela podmiotu oraz Uczestnika szkoleń dostępny jest na stronie Projektu pod adresem: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy użytkownicy, którzy dotychczas założyli konto na platformie rejestracyjnej Akademia CeZ, aby móc korzystać z konta będą zobowiązani do ustawienia nowego hasła do konta za pomocą funkcji „Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je” dostępnej na stronie logowania.

Zapraszamy wszystkie szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signup.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Infolinia: tel. 19 239 wew. 8 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 1 września 2021 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniodawców POZ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania aktywowania Internetowego Konta Pacjenta zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 roku.

Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta w terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

 • zawierania umów: 58 751 26 59, 58 751 26 44 lub 58 751 26 40, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl;
 • IKP, profilu zaufanego: 58 321 86 88 lub 58 321 85 74;
 • faktur: 58 751 26 42.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 sierpnia 2021 r.

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji wad serca i aorty piersiowej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840 od dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Link do komunikatu na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikaty AOTMiT / Dla Świadczeniodawcy / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Podstawa prawna:

 •  Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).
 • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2021 r.”

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 10 sierpnia 2021 r.

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod
zakresu 14.2140.029.04). Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840 od dnia 22 lipca 2021 roku.
Podstawa prawna

 •  Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).
 • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r.”

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 29 lipca 2021 r.

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Do udziału w realizowanych przez Centrum szkoleniach zachęcamy szczególnie w kontekście pozyskania wiedzy z zakresu wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu P1. Przypominamy, że obowiązek zapewnienia wymiany danych zawartych w EDM wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Aktualny Harmonogram szkoleń dla POZ-ów oraz AOS-ów obejmujący III kw. 2021 r. dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu.

Przypominamy również, że 1 czerwca ruszyła VII tura rejestracji dla szpitali, której zakończenie przewidziane jest na 31.08.2021 r. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenia w dalszym ciągu prowadzone są wyłącznie w formie on-line.

Zgodnie z regulaminem, przypominamy, że jeden podmiot leczniczy może uczestniczyć w szkoleniu w ramach Projektu wyłącznie jeden raz.

Zapraszamy do rejestracji https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin.

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt:

infolinia - tel. 19457 wew. 8

Infolinia czynna godzinach 8:00-15:00.

Uwaga! Od 29 lipca 2021 r. ulegnie zmianie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia. Nowy numer infolinii to 19 239. Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 21 lipca 2021 r.

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z dniem 8 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1235). Zgodnie z rozporządzeniem świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani są w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia do przekazania za pośrednictwem serwisów internetowych informacji o wymiarach etatów i wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104) według stanu na dzień 31 maja 2021 r., zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia. O możliwości zgłaszania powyższej informacji za pośrednictwem serwisów internetowych POW NFZ poinformuje Państwa niezwłocznie po uruchomieniu tej funkcjonalności w Portalu Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 13 lipca 2021 r.

  Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 125/2021/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 roku zmieniającego zarządzenie nr 107/2021/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje o następujących zmianach:

 1. Przedmiotem dofinansowania, o którym mowa w powyższym Zarządzeniu jest nabycie
  i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:
 • urządzeń informatycznych, lub
 • oprogramowania, lub
 • usług.
 1. Zmianie uległ wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem stanowiący załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

 • sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,
 • wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 lipca 2021 r.

Komunikat dotyczący rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP – do dnia 31 października 2021 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

 • zawierania umów: 58 751 26 59, 58 751 26 44 lub 58 751 26 40, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl;
 • IKP, profilu zaufanego: 58 321 86 88 lub 58 321 85 74;
 • faktur: 58 751 26 42.

źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2021 r.

Dłuższy okres rozliczeniowy. Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.

Do końca grudnia 2021 roku placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Zgodnie z przepisami do 30 czerwca br. oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Pełna treść komunikatu na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2021 r.

Podpisywanie umów i aneksów podpisem elektronicznym przez Pomorski OW NFZ

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 02 czerwca 2020 roku dotyczącego podpisywania umów i aneksów do umów ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM oraz komunikatu opublikowanego w dniu  30 kwietnia 2021 roku dotyczącego możliwości podpisywania umów i aneksów do umów  PODPISEM ZAUFANYM uprzejmie informujemy, iż umowy oraz aneksy do umów będą przekazywane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci elektronicznej, opatrzone ze strony POW NFZ elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podpisanie takiego dokumentu ze strony świadczeniodawcy może nastąpić według własnego wyboru: poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego na pliku cyfrowym w formacie pdf lub jego wydrukowanie i złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu, niezależnie od formy podpisu ze strony Funduszu (nie należy usuwać podpisu już złożonego przez stronę umowy).

W przypadku podpisania umowy/aneksu w formie elektronicznej podpisany w ten sposób plik cyfrowy należy przekazać przez portal świadczeniodawcy, natomiast w przypadku jego podpisania w postaci papierowej należy w dwóch egzemplarzach wydrukować umowę/aneks wraz z załącznikami, zaparafować każdą stronę, opieczętować umowę/aneks, opatrzyć własnoręcznym podpisem i odesłać jeden egzemplarz do Oddziału Funduszu:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

Jednocześnie, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, iż przekazywane umowy/aneksy powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu oraz odesłane do Oddziału w terminie 14 dni od przekazania ich przez OW NFZ. Brak dokonania tych czynności we wskazanym terminie (ścieżką elektroniczną lub skanem na adres: umowy@nfz-gdansk.pl) będzie podstawą do uznania, iż świadczeniodawca nie przyjął zmian umowy wynikających z treści aneksu. Uznanie aneksu za nieprzyjęty spowoduje również oznaczenie dokumentu w ten sposób w systemie informatycznym NFZ.

Ponownie zachęcamy świadczeniodawców do stosowania podpisu elektronicznego i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Rozwiązanie to pozwoli na przyspieszenie obiegu obustronnie podpisanych umów i aneksów do umów.

Ponadto informujemy, iż powiadomienie o przekazaniu do podpisu umowy lub aneksu do umowy przesyłane jest do świadczeniodawcy stosownym komunikatem, który wyświetla się w BIEŻĄCYCH KOMUNIKATACH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY. Dokumenty umowy są dostępne dla świadczeniodawcy w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 maja 2021 r.

Komunikat w sprawie wniosków  o przedłużenie  okresu rozliczeniowego

Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż zgodnie z §2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów „W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust.1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia” termin składania wniosków o przedłużenie okresu rozliczeniowego umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2021 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II

Zgodnie z zarządzeniem nr 88/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje o możliwości zawierania umów z uprawnionymi świadczeniodawcami posiadającymi porozumienie z Centrum e-Zdrowia (dodatkowe informacje)

Przedmiotem umowy jest:

 • dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przez uprawnionego świadczeniodawcę (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia) urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1,
 • finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM – etap II.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł wskazanych w Rozdziale 2 niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia wysokości dofinansowania oraz finansowania aktywnego udziału zostały opisane w Rozdziale 3 powyższego zarządzenia.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 maja 2021 r.

Informacja dotycząca sposobu kwalifikacji pacjenta do terapii VV ECMO wraz z wykazem Ośrodków Terapii ECMO z Mobilnymi Zespołami ECMO

Publikujemy do pobrania prezentację w dwu formatach:

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący podpisywania umów i aneksów

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 02 czerwca 2020 roku dotyczącego podpisywania umów i aneksów do umów wraz z załącznikami ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż udostępniono również możliwość podpisywania umów oraz aneksów do umów PODPISEM ZAUFANYM.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie usprawnienie wynikające z pominięcia wydruków oraz pocztowego obiegu dokumentów a przede wszystkim znaczące skrócenie czasu niezbędnego do obustronnego podpisania umów oraz aneksów do umów, a także wyeliminowanie ewentualnych błędów związanych z korespondencją e-mail Pomorski OW NFZ zachęca wszystkich świadczeniodawców do podpisywania dokumentów w wyżej podany sposób.

Dodatkowo informujemy, iż korzystanie z podpisu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

Świadczeniodawców zainteresowanych wdrożeniem elektronicznego obiegu umów i aneksów prosimy o wyrażenie swojej woli w formie pisemnej i przesłanie na adres e-mail: umowy@nfz-gdansk.pl lub przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

Po otrzymaniu powyższej deklaracji Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wdroży elektroniczny obieg i będzie stosował wyłącznie elektroniczną wersję umów oraz aneksów do umów dla tych świadczeniodawców.

Powiadomienie o przekazaniu do podpisu elektronicznego umowy lub aneksu do umowy przesyłane jest do świadczeniodawcy stosownym komunikatem, który wyświetla się w BIEŻĄCYCH KOMUNIKATACH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

Dokumenty umowy są dostępne dla świadczeniodawcy w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

Po wybraniu aktywnej akcji Podpisywanie eUmów świadczeniodawca otrzymuje wgląd w listę dokumentów dotyczących umowy głównej lub aneksu do umowy opublikowanych przez Pomorski OW NFZ.

W celu podpisania elektronicznego umowy/aneksu należy:

 1. Pobrać dokument podpisany cyfrowo przez Pomorski OW NFZ – funkcja Pobierz
 2. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać dokument podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym w posiadanym przez świadczeniodawcę systemie podpisu elektronicznego lub innym sposobem składania takiego podpisu.
 3. Podpisany cyfrowo dokument świadczeniodawca zwraca na Portal Świadczeniodawcy – funkcja Prześlij.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 kwietnia 2021 r.

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.
 2. Podmioty lecznicze, w ramach których funkcjonują zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwego miejscowo dyspozytora transportu sanitarnego, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę, zwanego dalej „dyspozytorem”
 3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez dyspozytora. Informacje o potrzebie zadysponowania takiego zespołu przyjmowane są telefonicznie.
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób zakażonych wirusem
  SARS-CoV-2 są:
 • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala III poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej).
 1. Osoby wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego bezpośrednio do dyspozytora, który koordynuje i kwalifikuje zgłoszenia do realizacji transportu sanitarnego.
 2. Dyspozytor dysponuje zespół transportu sanitarnego spośród zespołów wpisanych do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 3. Dyspozytor po zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji może wystąpić do wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, który posiada uprawnienia do rezerwacji łóżek dla pacjentów COVID przewożonych transportem sanitarnym, o wsparcie w ustaleniu miejsca transportu pacjenta i dokonanie rezerwacji łóżka w szpitalu zlokalizowanym na terenie właściwego mu województwa, z wykorzystaniem aplikacji uw.mz.gov.pl  - moduł Ewidencja Łóżek COVID (ELC) oraz w przypadku konieczności organizacji miejsca szpitalnego dla pacjenta COVID na terenie innego województwa.
 4. Szpital, który samodzielnie, bez udziału dyspozytora, dokona rezerwacji łóżka w innym szpitalu, przekazuje dyspozytorowi, razem ze zgłoszeniem zapotrzebowania na transport osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2, informację o rezerwacji łóżka w szpitalu wraz z podaniem numeru rezerwacji, który jest automatycznie generowany z chwilą złożenia rezerwacji w aplikacji uw.mz.gov.pl moduł ELC (Nr rezerwacji identyfikuje: id_szpital /datę rezerwacji/ nr kolejny rezerwacji).

WAŻNE!

 1. Zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:
 • Transportu w POZ :

miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta → szpital

 • Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym: 

szpital → miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,

szpital → szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

 • Zespołu transportu medycznego (ZTM):

szpital → szpital.

3. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 kwietnia 2021 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
 2. specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 14 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:
 • urządzeń informatycznych, lub
 • oprogramowania, lub
 • usług.

Wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem został określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Wysokość dofinansowania została określona w § 4 powyższego zarządzenia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 kwietnia 2021 r.

Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 18 marca 2021 r.

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 1. Zespoły transportu sanitarnego (zwane dalej dysponentami transportu COVID), wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.
 2. Dysponenci transportu COVID zobowiązani są do przekazania działających całodobowo numerów telefonów do właściwego miejscowo koordynatora transportu sanitarnego COVID-19, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę.
 3. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport sanitarny COVID-19 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:
 • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej),
 1. Osoby wymienione w pkt. 3, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego COVID-19 telefonicznie.
 2. Szpital, który samodzielnie dokona rezerwacji łóżka w innym szpitalu, zgłasza zapotrzebowanie transportu sanitarnego COVID-19 osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2 pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 wraz z podaniem numeru rezerwacji, który jest automatycznie generowany z chwilą złożenia rezerwacji w aplikacji uw.mz.gov.pl moduł ELC (nr rezerwacji identyfikuje: id_szpital /datę rezerwacji/ nr kolejny rezerwacji). lekarz POZ, NiŚOZ, AOS, lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19, lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19, lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny, konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej),

WAŻNE!

 1. Zespoły transportu sanitarnego COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:
 • Transportu w POZ :

  miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta → szpital

 • Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym: 

  szpital → miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,

  szpital → szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

 • Zespołu transportu medycznego (ZTM):

  szpital → szpital.

 1. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia/Departament ds. Służb Mundurowych/ Dział Ratownictwa Medycznego i Pomocy Doraźnej
data publikacji: 15 marca 2021 r.; aktualizacja: 21 grudnia 2021 r.

Zasady informowania o zmianach harmonogramu pracy komórki/personelu (nie dotyczy umów w rodzaju: Lecznictwo Szpitalne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 6 pkt 2 i 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz.320):

   a) zmiany w załączniku do umowy wymagają zgłoszenia Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;

   b) zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym informujemy, iż za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego (Portalu Potencjału – funkcja aneksowanie umów) należy zgłaszać zmiany w harmonogramie dotyczące:

- ZASTĘPSTW tj. wykonywania świadczeń przez personel (niewystępujący danego dnia w harmonogramie pracy komórki) za osobę nieobecną,

- DODATKOWYCH DNI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ personelu/poradni.

Powyższe ma na celu zminimalizowanie występowania niezgodności, które mogą przyczyniać się do negatywnej weryfikacji sprawozdawanych świadczeń.

Ponadto, na załączonym poniżej formularzu należy zgłaszać:

- przerwy w udzielaniu świadczeń zgodnie z § 9 pkt. 2 i 5 OWU,

- nieobecności personelu (urlopy, zwolnienia lekarskie, szkolenia), które nie powodują przerw w udzielaniu świadczeń.

Podpisał: Bartosz Goyke, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lutego 2021 r.

Komunikat dotyczący rozliczenia umów za 2020 rok

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych 2020 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się o:

 1. sprawozdanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz skorygowanie błędnych świadczeń w terminie ostatecznym do dnia 9 lutego 2021 roku (zgodnie z §23 ust. 1 OWU);
 2. przesłania do Oddziału do dnia 14 lutego 2021 roku:
 • wszystkich dokumentów rozliczeniowych, dla których pozostają nierozliczone szablony
 • wszystkich dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń z tytułu COVID-19
 • wszystkich dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lutego 2021 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS  (dotyczy leczenia szpitalnego)

W związku z Zarządzeniem nr 23/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniającym Zarządzenie nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, co następuje:

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca składa do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 30 września 2021 roku komplet dokumentów tj.:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania,
 2. specyfikację dofinansowania,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku usług integracji TOPSOR-HIS.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2021 r.

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 stycznia 2021 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2304)

„wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629, 2511 oraz 2020 r. poz. 545)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”,
za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 stycznia 2021 r.; aktualizacja: 12 stycznia 2021 r.

Format numerów umów obowiązujący w roku 2021 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2021 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/11/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/12/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2020 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/20/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/20/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2021:
 • 11/Numer/Rodzaj/21 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/21 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP-W – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • SZP-R - Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
 • KOS – Leczenie szpitalne – Świadczenia kompleksowe kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (kos-zawał);
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • PDT-TM - Pomoc doraźna i transport sanitarny - zespoły transportu medycznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;
 • PPT – program pilotażowy – przezcewnikowa trombektomia mechaniczna;
 • PPDM – program pilotażowy – dieta mamy;
 • KOSM – program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe udzielane
 • w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym;
 • PPNF – program pilotażowy w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami;
 • CZP – program pilotażowy – centra zdrowia psychicznego

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 grudnia 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu tzw. 1/12

Do końca czerwca 2021 roku, w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, placówki medyczne mają czas na rozliczenie z NFZ świadczeń za 2020 rok. 

Tzw. 1/12 kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia to mechanizm polegający na wypłacie placówce medycznej części środków z umowy z NFZ na 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy. Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z Funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się „odrobić” otrzymaną część kontraktu do końca 2020 roku. Ze względu na trwającą epidemię i ułatwienie placówkom realizacji tego zadania , okres rozliczeniowy został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Dwa plany rzeczowo-finansowe

Aby to umożliwić  w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30.06.2021 r. będą obowiązywały dwa plany rzeczowo-finansowe:

 1. Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2020 r.
 2. Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2021 r.

Nadzwyczajna sytuacja – nadzwyczajne sposoby rozliczania

Z uwagi na ograniczenia związane z:

 • rocznym okresem rozliczania planu finansowego NFZ (zgodnie z przepisem art. 118 ust. 1 ustawy o świadczeniach),
 • funkcjonowaniem systemu informatycznego NFZ,

nie będzie możliwości automatycznego rozliczenia w 2021 r. świadczeń udzielonych ponad kwoty zobowiązań określone w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r., w tym w zakresie kwot zobowiązań niewykorzystanych z planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.

Rozliczenie świadczeń udzielonych w 2021 r. ponad kwoty zobowiązań określone w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r. możliwe będzie po zwiększeniu kwot zobowiązań w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r., w ramach środków finansowych, którymi dysponują OW NFZ na 2021 r.

Rozliczenie należności dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 OWU, wypłaconych świadczeniodawcom w ramach tzw. 1/12 (rachunki ryczałtowe – tzw. 1/12) będzie zrealizowane przez stworzenie w systemie informatycznym NFZ dodatkowych funkcjonalności, które umożliwią spłatę (odrobienie) przez świadczeniodawców należności wypłaconych na podstawie rachunków ryczałtowych – tzw. 1/12.

Nowe funkcjonalności w systemie informatycznym Funduszu

 • Do załącznika rzeczowo-finansowego w 2020 i 2021 roku (o ile świadczeniodawca uzyskał zgodę na wydłużenie okresu rozliczeniowego do czerwca 2021 r.) zostanie dodany Plan Spłaty, na wzór aneksu ugodowego, oznaczany dalej jako PS.
 • W ramach PS będą rozliczane świadczenia udzielone przez świadczeniodawcę na poczet rozliczenia kwot uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych finansujących okresy nie udzielania świadczeń w 2020 roku.
 • W PS świadczeniodawca będzie mógł rozliczyć świadczenia do wysokości maksymalnej kwoty środków, które uzyskał w ramach rachunków ryczałtowych.
 • W celu rozliczenia środków wypłaconych bez sprawozdawczości (tj. w oparciu o rachunki ryczałtowe – tzw. 1/12) świadczeniodawca zobowiązany będzie do udzielenia i sprawozdania świadczeń w ramach podpisanej z Funduszem umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Świadczeniodawca zobowiązany będzie do wykonania i rozliczenia świadczeń na kwotę równą wysokości sumy kwot otrzymany w ramach rachunków ryczałtowych w 2020 r., wypłacanych bez realizacji świadczeń (zakresy świadczeń rozliczane na podstawie SWIAD).
 • Ustalony limit konieczny do spłaty będzie limitem wartościowym.
 • Wysokość kwoty do spłaty będzie wyliczana na podstawie wysokości kwot rachunków ryczałtowych wypłacanych bez realizacji świadczeń na koniec 2020 roku.
 • Na Portalu świadczeniodawcy/SZOI, świadczeniodawca będzie mógł uruchomić zlecenie naliczania świadczeń dla PS.
 • Dla świadczeń rozliczanych przez świadczeniodawcę w ramach PS będą generowane specjalne szablony oraz zmodyfikowany zostanie komunikat R_UMX (modyfikacja pod kątem uwzględnienia nowego typu szablonu ugodowego: ‘S’ – świadczenia rozliczane w ramach spłaty środków uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych wystawionych bez udzielania świadczeń).
 • Do tak wygenerowanych szablonów świadczeniodawca nie będzie przekazywał rachunku.
 • Mechanizm ten pozwoli na uznanie świadczeń objętych szablonem za rozliczone.

Co w przypadku zakończenia obowiązywania umowy?

Jeśli zakończył się czas obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach której świadczeniodawca otrzymał tzw. 1/12 przed spłatą (odrobieniem) tych należności,  dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ musi ustalić ile środków świadczeniodawca ma zwrócić do OW NFZ. Ich wysokość powinna być wyliczona na ostatni dzień obowiązywania umowy z Funduszem.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

źródło informacji Centrala NFZ

data publikacji: 16 grudnia 2020 r.

Komunikat w sprawie wniosków o przedłużenie okresu rozliczeniowego

Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż termin składania wniosków o przedłużenie okresu rozliczeniowego umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie zapisów §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, upływa z dniem 11 grudnia 2020 roku.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 grudnia 2020 r.

Komunikat dotyczący rozliczania umów za 2020 rok

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu rozliczeniowego umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2020 rok, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności:

 • bieżącego sprawozdawania zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • rozliczania zrealizowanych świadczeń na zasadach określonych w § 18 ust 1. oraz § 23 Ogólnych Warunków Umów (Rozporządzenie MZ z dnia 8 sierpnia 2015 roku Dz. U. poz.1400 ze zm.)

Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia ostatecznych kwot zobowiązania w umowach na 2020 rok uwzględniających zmiany umów na podstawie zapisów § 20 oraz § 21 Ogólnych Warunków Umów.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 roku Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż powyższe wprowadza zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU) polegające na umożliwieniu za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na wniosek świadczeniodawcy, ustalenia należności z tytułu realizacji świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej (np.: pkt, osobodzień, porada…) dla danego zakresu świadczeń, jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Powyższe dotyczy:

1. ograniczenia lub zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

a. wydania przez właściwy organ polecenia lub nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust.2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.);

b. wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

c. objęcia osób wykonujących zawód medyczny u świadczeniodawcy z powodu narażenia na chorobę wywołaną  wirusem SARS-CoV-2 izolacją lub izolacją w warunkach domowych;

d. wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

2. braku możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od świadczeniodawcy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii i wprowadzonych w tym czasie ograniczeń nakazów i zakazów, z zastrzeżeniem:

a. nie zgłaszania przez świadczeniodawcę przerw w udzielaniu świadczeń, z przyczyn innych, niż określone w pkt 1;

b. zapewnienia gotowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami określonymi w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej;

c. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w okresie rozliczeniowym do końca okresu poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek na poziomie nie niższym niż 65% oraz nie wyższym, niż 100% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla tego okresu.

Warunkiem rozliczenia rachunku bez sprawozdanych świadczeń opieki zdrowotnej jest posiadanie zatwierdzonego przez operatora w OW wniosku o rozliczenie do wysokości limitu. Wniosek ten należy wygenerować w Portalu Świadczeniodawcy i za pośrednictwem Portalu przekazać do Oddziału Funduszu.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2020 r.

 Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia krótki przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju transportu, należy pamiętać o pacjentach wymagających transportu, zarówno ze wskazań niezwiązanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazujących objawy choroby COVID-19.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą lawinowo liczbą osób wykazujących objawy zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2, które wymagają przetransportowania do szpitala, izolatorium lub do miejsca pobytu/zamieszkania, Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina o spoczywającym na Świadczeniodawcach, zarówno udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jak i udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium. Zasady uruchamiania transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są tutaj.

Zespoły te NIE MOGĄ być wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi
do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

W sytuacjach tego wymagających możliwe jest również wykorzystanie LPR.

W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

1. Transportu w POZ :

 • miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta --- (kierunek) ---- szpital

2. Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:

 • szpital --- (kierunek) ---- miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,
 • szpital --- (kierunek) ---- szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

3. Zespołu transportu medycznego (ZTM):

 • szpital --- (kierunek) ---- szpital

(w przypadku konieczności transportu pacjenta podejrzanego o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego).

Pacjenci wymagający transportu, a niezakażeni wirusem SARS-CoV-2, transportowani są na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem środków ostrożności i poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Do pobrania:  PRZEWODNIK po rodzajach transportu - Plik Word

PRZEWODNIK po rodzajach transportu - Plik PDF

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego COVID-19 - Plik Word

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego COVID-19 - Plik PDF

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 listopada 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadania w zakresie szczepień przeciwko grypie w Gdyni

Gdyńskie Centrum Zdrowia, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, zaprasza do składania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki grypy wśród dorosłych mieszkańców Gdyni poprzez szczepienia ochronne.

W załączeniu  dokumentacja konkursowa oraz formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: https://bip.um.gdynia.pl/konkursy-dla-podmiotow-leczniczych,7470/konkurs-ofert-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-przedmiocie-profilaktyki-chorob-w-obszarze-profilaktyki-grypy-wsrod-doroslych-mieszkancow-gdyni,557666

Termin składania ofert upływa 12 listopada 2020 roku o godzinie 15.30. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 listopada 2020 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających przetransportowania do szpitala lub izolatorium, w tym również osób, których stan kliniczny wskazuje na konieczność zastosowania tlenoterapii podczas transportu, Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom realizującym przedmiotowe transporty o obowiązku posiadania środka transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego.

Zgodnie z niniejszą normą ambulans musi być wyposażony w przenośny zbiornik tlenu, minimum 400 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym) przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym. W przypadku ambulansów typu A1 oraz A2 pojemność zbiornika może być zmniejszona do 200 l.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 4 listopada 2020 r.

Zaproszenie do składania deklaracji do realizacji świadczeń stacjonarnych punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje podmiotów leczniczych w celu wpisania na wykaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do realizacji świadczeń stacjonarnych punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, o których mowa w zarządzeniu Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.

Świadczenia punktów pobrań polegają na wykonaniu usługi pobierania materiału biologicznego (wymazów z nosogardła) od osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 1402020/DSOZ
ze zmianami oraz przekazywanie ich do laboratoriów.

Warunki finansowania zostały opublikowane w zarządzeniu nr 166/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 15 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w załączniku nr Zgodnie z załącznikiem nr 1:

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanych świadczeń znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-pobierania-i-transportu-materialu-do-badan-metodami-molekularnymi

Podstawą finansowania będzie wpis do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

POW NFZ uprzejmie prosi o składanie ofert od dnia 30 października 2020 r. wraz z proponowaną lokalizacją punktu, harmonogramem pracy oraz terminem uruchomienia na adres e-mail: wsm@nfz-gdansk.pl

Telefony kontaktowe: 697 783 740 (Katarzyna Falkowska) lub 798 789 020 (Robert Wysocki).

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 listopada 2020 r.

Od 1 listopada 2020 r. uruchomiona zostanie Centralna Aplikacja CBWiD (elektroniczna obsługa  wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że  od 1    listopada 2020 r. uruchomiona zostanie Centralna Aplikacja CBWiD (elektroniczna obsługa  wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń).Od dnia 1 listopada br. w dotychczasowej aplikacji będzie dostępna możliwość jedynie zakończenia obsługi już złożonych i procedowanych wniosków. Nowe wnioski będą obsługiwane wyłącznie w CBWiD.

W załączeniu przekazujemy do pobrania plik z instrukcją do aplikacji CBWiD: plik PDF

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 października 2020 r.

Zaproszenie do składania deklaracji świadczeń mobilnych zespołów wymazowych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje podmiotów leczniczych w celu wpisania na wykaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do realizacji świadczeń mobilnych zespołów wymazowych, o których mowa w zarządzeniu Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.

Świadczenia mobilnych zespołów wymazowych polegają na wykonaniu usługi zabezpieczenia zespołu/zespołów transportu sanitarnego, w celu pobierania od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wymazów z nosogardła oraz przewożenie ich do laboratoriów.

Organizacja udzielania świadczeń:

 • obszar działania: województwo pomorskie;
 • zespół transportowy składający się minimum z 1 osoby uprawnionej do pobierania materiału biologicznego: diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki, felczerzy, ratownicy medyczni;
 • posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
 • w z związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm);
 • warunki finansowania zostały opublikowane w zarządzeniu nr 161/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 15 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w załączniku
 • nr Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanych świadczeń znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-pobierania-i-transportu-materialu-do-badan-metodami-molekularnymi.

Podstawą finansowania będzie wpis do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

POW NFZ uprzejmie prosi o składanie ofert od dnia 27 października 2020 r wraz z deklarowaną liczbą zespołów wymazowych oraz proponowanym harmonogramem dostępności dobowej zespołu oraz terminem uruchomienia na adres e-mail: wsm@nfz-gdansk.pl.

Telefony kontaktowe: 697 783 740 (Katarzyna Falkowska) lub 798 789 020 (Robert Wysocki)

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 października 2020 r.

Przerwa serwisowa w systemach rozliczeniowych oraz w portalach dla świadczeniodawców w dniach 23-10-2020 od 16:15 do 25-10-2020 do 20:00

W dniach od 2020-10-23 (piątek) od godziny 16:15 do dnia 25-10-2020 do godziny 20:00 będą wykonywane prace serwisowe. Wobec tego nie będzie dostępu do systemu informatycznego POW NFZ. Prace serwisowe muszą być wykonane w celu usprawnienia działania systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału NFZ.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:20 października 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 października 2020 roku Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż powyższe wprowadza zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU) polegające na umożliwieniu za okres od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na wniosek świadczeniodawcy, ustalenia należności z tytułu realizacji świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej (np.: pkt, osobodzień, porada…) dla danego zakresu świadczeń, jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Powyższe dotyczy ograniczenia lub zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

- wydania przez właściwy organ polecenia lub nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust.2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

- wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub

- wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

Warunkiem rozliczenia rachunku bez sprawozdanych świadczeń opieki zdrowotnej jest posiadanie zatwierdzonego przez operatora w OW wniosku o rozliczenie do wysokości limitu. Wniosek ten należy wygenerować w Portalu Świadczeniodawcy i za pośrednictwem Portalu przekazać do Oddziału Funduszu.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:19 października 2020 r.

Zaostrzenie zasad epidemicznych i powołanie 16 szpitali koordynacyjnych - komunikat Ministerstwa Zdrowia

Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 – to najważniejsze zmiany, o których podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował dr Adam Niedzielski, minister zdrowia. 

- Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń o ok. 30 proc. więcej niż dnia poprzedniego. Zmarło 76 osób – podał premier Mateusz Morawiecki. - W przypadku takiej dynamiki, podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co trzy dni. Chcemy, żeby doszło do wypłaszczenia tej liczby, dlatego chcemy zastosować podobną strategię, ale w innych okolicznościach.

Premier podał, że obecnie dostępnych jest ponad 9,5 tys. łóżek i 838 respiratorów dla pacjentów z COVID-19, z tego 8 października było zajętych 4138 łóżek i 296 respiratorów.

- Mamy ok. 500 wolnych respiratorów dla chorych z COVID-19, ale mamy jeszcze ponad 500 respiratorów w magazynach – poinformował Mateusz Morawiecki.

Obostrzenia strefy żółtej w całym kraju

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od soboty 10 października strefa żółta zostanie rozszerzona na cały kraj.

- To oznacza, że w całym kraju będziemy mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, także w komunikacji miejskiej – mówił premier. - Jedną z przyczyn jest fakt, że już dzisiaj jedna trzecia kraju znajdowałaby się w strefie żółtej. Musimy wprowadzić obostrzenia na terenie całego kraju. Takie rozwiązania wprowadzają także sąsiednie kraje. To pozwoli spowolnić rozszerzenie się koronawirusa - dodał.

Od soboty 10 października w strefie czerwonej znajdą się 32 powiaty i 6 miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.

W woj. kujawsko-pomorskim w czerwonej strefie będzie powiat aleksandrowski i Grudziądz.

W woj. lubelskim w czerwonej strefie będą powiaty: janowski, łęczyński i włodawski, a w woj. łódzkim: bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski.

W woj. małopolskim czerwone będą powiaty: limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański; w woj. mazowieckim: otwocki i szydłowiecki, a w woj. opolskim powiat oleski.

W woj. podkarpackim w czerwonej strefie będą powiaty: dębicki i mielecki; w woj. podlaskim: białostocki, zambrowski i Suwałki, a w woj. pomorskim: kartuski, kościerski, pucki, słupski i Sopot.

W woj. śląskim czerwona strefa obowiązywać będzie w powiecie kłobuckim; w woj. świętokrzyskim w powiecie kieleckim i w Kielcach, a w warmińsko-mazurskim w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, iławskim i w ostródzkim.

W woj. wielkopolskim czerwone powiaty to: krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński, a w woj. zachodniopomorskim – Koszalin.

16 szpitali koordynacyjnych

W związku z rosnącą liczbą  zachorowań, baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 zostanie powiększona. Decyzjami wojewodów powstanie 16 szpitali koordynacyjnych.

- Szpitale trzeciego poziomu zostaną przekształcone w szpitale koordynacyjne. Dzięki temu liczba łózek zwiększy się o blisko 4 tys. miejsc – podał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szpitalami koordynacyjnymi będą główne szpitale w danym województwie ukierunkowane na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Taka placówka wspólnie z wojewódzkim zespołem zarządzania kryzysowego będzie koordynować ruch objawowych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazły się:

 1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
 2. 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 4. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 6. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Poznaniu
 7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 8. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
 10. Centrum Medyczne w Łańcucie
 11. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach
 12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach
 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
 15. Szpital w Ostródzie
 16. Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

By usprawnić koordynację przepływu pacjentów, w skład Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego wejdą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele szpitali koordynacyjnych.

Do zadań Zespołu należeć będą:

 • bieżące koordynowanie przepływu pacjentów pomiędzy szpitalami na terenie województwa w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami POZ, AOS;
 • koordynowanie ruchu karetek „wymazowych”;
 • koordynowanie ruchu karetek transportowych COVID19;
 • koordynowanie przekazywania pacjentów do Izolatoriów.

Wprowadzanie obostrzeń

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia,  obowiązujące w wybranych strefach:

 1.  zakazane – jest do odwołania - prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;
 2. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
 4. w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
 5. na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
 6. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży
 7. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

data publikacji: 9 października 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS  (dotyczy leczenia szpitalnego)

W związku z Zarządzeniem nr 151/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy, posiadającemu zawartą z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę o partnerstwie w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca składa do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2021 roku komplet dokumentów tj.:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania,
 2. specyfikację dofinansowania,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 32 marca 2021 roku usług integracji TOPSOR-HIS.

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia wysokości dofinansowania zostały opisane w § 4 powyższego zarządzenia.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 października 2020 r.

Dodatkowe świadczenia pieniężne dla personelu medycznego w podmiotach realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z COVID-19 w szpitalach II i III poziomu

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z utratą od 5 września 2020 r. mocy obowiązującej art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, utracił również moc obowiązującą wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem Sars-Cov-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020, poz. 775 ze zm.).

Tym samym brak podstaw do dalszego ograniczenia możliwości podejmowania „dodatkowego” zatrudnienia przez osoby dotychczas objęte dyspozycją tych przepisów.

Z uwagi na zniesienie ograniczenia w zatrudnianiu osób wykonujących zawód medyczny, od 1 października 2020 r. wynagrodzenie tych osób nie będzie już obejmować składnika w wysokości 80% zarobków utraconych w związku z objęciem ich ograniczeniem. Sposób przekazania informacji o zakończeniu okresu objęcia ograniczeniem osobom zatrudnionym w Szpitalu leży wyłącznie w gestii podmiotu leczniczego.

Począwszy od 5 września 2020 r. osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne, ujętych w Wykazie (o którym mowa w art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z 2 marca 2020 r.), w stosunku do których minister zdrowia albo wojewoda wydał polecenie realizacji świadczeń:

 • na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu), lub
 • realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 ( szpital II poziomu)

mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości równej 50% wynagrodzenia danej osoby w tym podmiocie leczniczym.

Dodatek ten ma na celu, z jednej strony ograniczenie zróżnicowania w warunkach wynagradzania osób zatrudnionych w podmiocie na stałe z wynagrodzeniem osób skierowanych do niego decyzją wojewody w trybie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. poz. 1570, z późn. zm.), z drugiej – zwiększenie atrakcyjności warunków zatrudnienia osób uczestniczących  w udzielaniu świadczeń w takich przypadkach.

Zasady ustalania i wypłaty rekompensaty za dotychczasowe ograniczenia w zatrudnieniu reguluje umowa zawarta z podmiotem leczniczym.

Prosimy o zgłaszanie wniosków o zawarcie umowy przez uprawnione podmioty.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 października 2020 r.

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 października 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 545)

„wg stanu na dzień 1 października 2020 r. – w terminie do dnia 14 października 2020 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1a) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w pkt 1,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

Podpisał: Wiesław Kusio, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2020 r.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 30 czerwca 2021 roku

Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku

Więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów:

1. Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Art. 136c ust. 2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie.

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).

§ 2. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych poniżej.
 • Okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.
 • We wszystkich umowach 03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) okres rozliczeniowy jest przedłużany do 30.06.2021 r.

Typy umów, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:
1.    02/1 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach
2.    02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
3.    03/1 - Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne
4.    03/3 - Leczenie szpitalne - chemioterapia
5.    03/4 - Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
6.    03/5 - Leczenie szpitalne - programy lekowe
7.    03/6 - Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
8.    03/8 - Leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
9.    03/9 - Leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
10.    04/1 - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
11.    05/1 - Rehabilitacja lecznicza
- bez rehabilitacji stacjonarnej - zaktualizowano 05.11.2020 r.
12.    07/1 - Leczenie stomatologiczne
13.    10/1 - Profilaktyczne programy zdrowotne
14.    11/1 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
15.    11/2 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1)
16.    11/3 - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - pompa baklofenowa
17.    14/1 - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
18.    15/1 - Opieka paliatywna i hospicyjna

19.    08/1 - Lecznictwo uzdrowiskowe - zaktualizowano 09.11.2020 r.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 2 października 2020 r.; aktualizacja: 9 listopada 2020 r.

Umowy na wykonywanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi zawarto umowy na wykonywanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie oraz farmaceutom i  technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 września 2020 r.

Harmonogram szkoleń z EDM dla POZ-ów i AOS-ów do końca 2020 r. oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia z EDM dla szpitali

Po raz kolejny przypominamy, że Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ  prowadzi bezpłatne  szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów posiadających kontrakt z NFZ.

W pierwszych dniach września dla podmiotów POZ i AOS Centrum e-Zdrowia udostępniło harmonogram szkoleń do końca 2020 roku.

Dodatkowo uruchomiło kolejną –  IV turę rejestracji na szkolenia dla szpitali. IV tura rejestracji dla szpitali trwa od 1 września br. do 31 października br.

Do udziału w merytorycznych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Centrum e-Zdrowia zachęcamy szczególnie w kontekście zbliżającego się terminu obowiązkowego wystawiania e-skierowań, przypadającego na dzień 08.01.2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia prowadzone są w formie on-line.

Wszystkie niezbędne informacje dot. szkleń oraz procesu rejestracji znajdują się na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/.

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w ramach którego realizowane są ww. szkolenia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

data publikacji: 11 września 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązku sprawozdawczego z zakresu harmonogramów przyjęć/list oczekujących i pierwszego wolnego terminu udzielania świadczeń

Od 5 września 2020 roku przywrócony zostaje obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 23, art. 23a i art. 23b (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)
Od tej daty świadczeniodawcę, który:

 • powrócił do pełnego udzielania świadczeń – obowiązuje pełna sprawozdawczość (statystyka i pierwszy wolny termin),
 • zawiesił udzielanie świadczeń – sprawozdawczość nie dotyczy,
 • ograniczył udzielanie świadczeń – sprawozdawczość nie dotyczy list oczekujących na świadczenia, których czasowo nie udziela.

Natomiast informowanie o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (PWT) realizować należy w następujący sposób.

 1. Świadczeniodawca, który powrócił do pełnego udzielania świadczeń ma obowiązek przekazywania PWT każdego jego dnia roboczego,
 2. PWT może być przekazywany raz w tygodniu, tylko w przypadku ograniczonych możliwości technicznych przewidzianych w ustawie o świadczeniach,
 3. Ze sprawozdawania PWT wyłączone są soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawa prawna:
Art. 4 pkt 7 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1423), w zakresie dotyczącym art. 36 ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nadaje art. 36 ust. 1 brzmienie: :,, Przepisy art. 4–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10– 11c, art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. W związku z powyższym od 5 września 2020 r. przestaje obowiązywać świadczeniodawców zawieszenie obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 3 września 2020 r.

Szkolenia z EDM – nowy harmonogram szkoleń dla POZ-ów i AOS-ów oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia dla szpitali

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy na bezpłatne  szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Na stronie Projektu: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/ dostępny jest już harmonogram szkoleń  do końca 2020 roku. Szkolenia dedykowane są POZ-om oraz AOS-om.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy kolejną –  IV turę rejestracji na szkolenia dla szpitali, która trwać będzie od 1 września br. do 31 października br.

Do udziału w merytorycznych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Centrum e-Zdrowia zachęcamy szczególnie w kontekście zbliżającego się terminu obowiązkowego wystawiania skierowań w postaci elektronicznej, przypadającego na dzień 08.01.2021 r.

Z uwagi na niezmieniającą się sytuację epidemiczną szkolenia nadal prowadzone są w formie on-line.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Więcej informacji:  https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signup.

data publikacji: 1 września 2020 r.

Komunikat AOTMiT

Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej BIP AOTMiT  http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840

Podstawa prawna:

 • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).
 • Plan Taryfikacji na rok 2020

źródło informacji: Centrala NFZ

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 10 sierpnia 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM (dotyczy świadczeniodawców: POZ, AOS, SZP)

Zgodnie z zarządzeniem nr 102/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje o możliwości zawierania umów z uprawnionymi świadczeniodawcami posiadającymi porozumienie z Centrum e-Zdrowia (dotychczas Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia ).

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych (ZM) lub prowadzeniem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) lub szkoleń oraz finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca posiadający zawartą umowę składa do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku komplet poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania,
 2. specyfikację dofinansowania,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku powyższego,
 4. potwierdzenie wystawione przez Centrum e-Zdrowia, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby zaraportowanych ZM, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie (dodatkowe informacje)

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia wysokości dofinansowania zostały opisane
w Rozdziale 3 powyższego zarządzenia.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 sierpnia 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisami § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kompletności danych sprawozdawczych przekazanych do Oddziału NFZ za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r. oraz uzupełnienie raportów statystycznych we wskazanym okresie do dnia 6 sierpnia 2020 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 lipca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wyznacza kolejny termin składania wniosków o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą składać do oddziału Funduszu wnioski w terminie od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 21 sierpnia 2020 roku.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

  Komunikat w sprawie rozliczania 3% wartości świadczeń - w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ

W związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32/2020/DSOZ z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w systemie informatycznym NFZ udostępniona została funkcjonalność dotycząca rozliczeń dokonywanych  w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 32/2020/DSOZ (ze zm.) – zwanych dalej „rozliczeniem 3%”.

Rozliczenia 3% będą możliwe dopiero po uprzednim złożeniu rachunków za świadczenie udzielane na podstawie umów podpisanych z Funduszem począwszy od rachunków za lipiec 2020 roku. W tym celu została wygenerowana struktura tzw. „umowy technicznej” o kodzie „19/1” z odpowiednimi zakresami świadczeń, które są zależne od typu podpisanych z Funduszem umów (kody techniczne CZS – zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ), np. dla rozliczeń umowy typu 02/1 (AOS) „rozliczenie 3%” będzie się odbywało się poprzez „umowę” 19/1 w zakresie 19.0019.002.08.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze wskazanym wyżej zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone są:

 • faktury na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych;
 • faktury rozliczone na podstawie  tzw. 1/12  (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 696));
 • faktury wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi, a także leki stosowane w chemioterapii oraz leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

Szkolenia z EDM – rozszerzenie grupy docelowej Projektu o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Teraz do rejestracji zapraszamy również podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.

W ramach projektu zaplanowano:

 • 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjna opiekę specjalistyczną;
 • 660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Więcej informacji:  https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signup

źródło informacji: CSIOZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu na wypenienie ankiet dotyczących prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach POZ i AOS

Szanowni Państwo, przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin na jej wypełnienie ostatecznie został wydłużony do dnia 07.08.2020 r.

Dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem ankiety są dla nas bardzo ważne – pozwalają na lepsze planowane działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy jakości korzystania z e-usług wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto placówki POZ i AOS, które zaangażują się w powyższe działania, będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania mającego na celu poprawę jakości i prędkości Internetu.

Przypominamy, że ankieta adresowana jest do wszystkich podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą, w których wykonywane są świadczenia w ramach:

• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

• podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: logowanie@csioz.gov.pl.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i jednocześnie dziękujemy tym z Państwa, którzy już odpowiedzieli na nasze pytania.

źródło informacji: Centrala NFZ

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 28 lipca 2020 r.

Wzorce graficzne z informacjami dla lekarza i pacjenta dotyczące wystawiania skierowań elektronicznych

W załączeniu przedstawiamy z propozycją wykorzystania zestaw wzorców jednostronicowej graficznej informacji dla pacjenta i lekarza dotyczącej realizacji elektronicznych skierowań. Wzorce przygotowane zostały w wersjach na drukarkę kolorową i do druku czarno-białego  w formatach A4 i A3 (jak w nazwach plików).

Źródło: Rzecznik Prasowy POW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2020 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania informatyzacji w 2020 roku

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z:

 1. Zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2020 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ;
 2. Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lipca 2020 r.

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych oraz powrotu do normalnego trybu leczenia.

Zarządzenie Prezesa NFZ z 8 lipca wprowadziło możliwość dodatkowego finansowania szpitali, gabinetów specjalistycznych i POZ za bezpieczny powrót do leczenia pacjentów.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 104/2020/DSOZ

Placówki otrzymają 3% wartości faktur przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tych środków mogą finansować np.:

 • środki ochrony osobistej dla pacjentów
 • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego
 • przygotowanie gabinetów i pomieszczeń szpitalnych do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym.

Priorytetowo traktujemy powrót do leczenia pacjentów, dlatego zwiększamy finansowanie placówek medycznych. Zależy nam, aby odmrażanie służby zdrowia było bezpieczne, zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, chcemy zapewnić im maksymalną dostępność do świadczeń medycznych – akcentuje Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Nowe rozwiązanie ma działać do czasu zniesienia obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z COVID-19. Jego koszt, szacowany na ok. 180 mln zł miesięcznie, pokryje budżet państwa.

To kolejny krok w stronę przywrócenia normalnego trybu leczenia. Pierwszym są działania specjalnego zespołu ekspertów, który przygotuje "mapę drogową" powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii.

Dowiedz się więcej o składzie i zadaniach zespołu

Dodatkowe 3% nie będzie uwzględniane między innymi w rachunkach zaliczkowych, tzw. 1/12, czy produktach podwyżkowych.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 9 lipca 2020 r.

Konieczność przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych - wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Poz. 547)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. Poz. 547) świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest do przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 lipca 2020 r.) o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (liczba etatów lub równoważników etatów)terminie od 1 lipca do 14 lipca 2020 r. celem dokonania aktualizacji liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu na wypenienie ankiet dotyczących prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach POZ i AOS

Do 21 lipca 2020 r. przedłużony został termin wypełnienia ankiety dotyczącej prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach.

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum e-Zdrowia przygotowało ankietę, której celem jest zebranie informacji na temat jakości i prędkości Internetu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą polegającą na realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 • Podstawowa opieka zdrowotna (POZ),
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Linki do ankiety przesłane zostały w dniu 1 czerwca br. na adresy mailowe podmiotów wskazane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zebrane w ramach ankiety informacje posłużą optymalizacji planowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, których celem jest poprawa jakości korzystania z wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia e-usług.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. W przypadku pytań prosimy o kontakt na logowanie@csioz.gov.pl

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 30 czerwca 2020 r., aktualizacja: 9 lipca 2020 r.

Komunikat - podpisywanie umów i aneksów

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że umowy oraz aneksy wraz z załącznikami będą podpisywane przez Oddział za pomocą ELEKTRONICZNEGO PODPISU KWALIFIKOWANEGO oraz w takiej formie wysyłane będą do świadczeniodawców. Preferowany jest obustronny obieg umów/aneksów poprzez Portal Świadczeniodawcy. Rozwiązanie to pozwoli stronom na oszczędność czasu, pominięcie wydruków oraz pocztowego obiegu dokumentów a także usunięcie ewentualnych błędów związanych z dostarczaniem e-maili. Informacja o przekazaniu do podpisu elektronicznego umowy lub aneksu przesyłana jest do świadczeniodawcy stosownym komunikatem, który wyświetla się w BIEŻĄCYCH KOMUNIKATACH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

Dokumenty umowy są dostępne dla świadczeniodawcy w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

Po wybraniu aktywnej akcji Podpisywanie eUmów świadczeniodawca otrzymuje wgląd w listę dokumentów dotyczących umowy głównej lub aneksu opublikowanych przez OW NFZ.

W celu podpisania elektronicznego umowy/aneksu należy:

 1. Pobrać dokument podpisany cyfrowo przez OW NFZ – funkcja Pobierz
 2. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać dokument podpisem kwalifikowanym w posiadanym przez świadczeniodawcę systemie podpisu elektronicznego.
 3. Podpisany cyfrowo dokument Świadczeniodawca zwraca na Portal – funkcja Prześlij

UWAGA:

Jeśli umowa/aneks jest podpisany elektronicznie przez Dyrektora OW NFZ a nie posiadają Państwo podpisu kwalifikowanego należy wydrukować załączony plik w dwóch egzemplarzach, podpisać i dwa egzemplarze odesłać.

W załączeniu - SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA - plik PDF

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wyznacza kolejny termin składania wniosków o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą składać do oddziału Funduszu wnioski w terminie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Obowiązek aktualizacji adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki podawczej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego i/ lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

Informujemy, że pomimo ustawowego obowiązku część podmiotów nie przekazała danych dotyczących adresu e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ustawowym terminie do dnia 1 grudnia 2019 r. 

Przepisy art. 16 ust. 1a ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 346), nakładające obowiązek posiadania ESP stosuje się do podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy;

 • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej takich jak: spółki kapitałowe  powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki  oraz spółki kapitałowe utworzone i prowadzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczną uczelnię medyczną

Pozostałe podmioty muszą podać wyłącznie adres e-mail.

Pomorski Oddział Wojewódzki zwraca się z prośbą o weryfikację danych w Portalu NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 maja 2020 r.

W przypadku konieczności dokonania zmian adresów kontaktowych prosimy o podanie prawidłowych danych na adresy:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Obowiązek aktualizacji adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki podawczej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego i/ lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

Informujemy, że pomimo ustawowego obowiązku część podmiotów nie przekazała danych dotyczących adresu e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ustawowym terminie do dnia 1 grudnia 2019 r. 

Przepisy art. 16 ust. 1a ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 346), nakładające obowiązek posiadania ESP stosuje się do podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy;

 • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej takich jak: spółki kapitałowe  powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki  oraz spółki kapitałowe utworzone i prowadzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczną uczelnię medyczną

Pozostałe podmioty muszą podać wyłącznie adres e-mail.

Pomorski Oddział Wojewódzki zwraca się z prośbą o weryfikację danych w Portalu NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 maja 2020 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:19 maja 2020 r. data aktualizacji: 2 marca 2021 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2020 r.

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Pomorski OW NFZ publikuje: Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - do pobrania plik PDF.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 6 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 kwietnia 2020 r.

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 kwietnia 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 545)

„wg stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1a) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w pkt 1,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż powyższe wprowadza zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU) w zakresie rozliczeń świadczeń polegające w szczególności na:

 1. zmianie terminu płatności rachunków za udzielone świadczenia z 14 dni od przekazania do OW NFZ dokumentacji rozliczeniowej na 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji rozliczeniowej (§ 24 ust. 1 OWU);
 2. zmianie w zakresie zgód na wcześniejsze rozliczenie świadczeń – skrócenie z 14 dni do 7 dni dopuszczalnej długości okresu sprawozdawczego (§ 24 ust. 6 OWU), co oznacza możliwość generowania naliczeń po uprzednio złożonym „wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczanie świadczeń” w terminach:

a. 7 dnia miesiąca

b. 15 dnia miesiąca

c. 22 dnia miesiąca

d. ostatniego dnia miesiąca

Wniosek o wcześniejsze rozliczenie dostępny jest na Portalu Świadczeniodawcy:

Moje umowy – Wnioski

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym należy określić wnioskowany okres na który ma zostać wydana decyzja oraz uzasadnienie.

3. umożliwieniu, w okresie do 10 września 2020 r., na wniosek świadczeniodawcy, ustalenia należności z tytułu realizacji świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej (np.: pkt, osobodzień, porada, …) dla danego zakresu świadczeń, jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu.

Wniosek o zgodę na rozliczenie do wysokości limitu obsługiwany jest analogicznie jak wnioski o wcześniejsze rozliczanie tzn. dodawany przez Świadczeniodawcę w Portalu Świadczeniodawcy oraz opiniowany w OW NFZ. Wnioski o rozliczenie do wysokości limitu dostępne są w tym samym miejscu co wnioski o zgodę na wcześniejsze rozliczanie).

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym należy określić wnioskowany okres na który ma zostać wydana decyzja oraz uzasadnienie.