Grupy Osób o szczególnych uprawnieniach

Komunikat dotyczący uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz bez skierowania

Do grupy osób uprawnionych będących pod opieką Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych należą:

Kombatanci:

osoby posiadające uprawnienia kombatanckie

 • uprawnienia przysługują na podstawie Zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych;

członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej

 • na podstawie Legitymacji członka korpusu weteranów walk o niepodległość RP;

inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane legitymujące się odpowiednio:

 • Książką inwalidy wojennego – wojskowego o symbolu ZUS Rw-51, wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • w przypadku osoby represjonowanej – właściwym dokumentem jest Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich (Legitymacja osoby represjonowanej ZUS RW-52 nie uprawnia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością);

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych:

 • uprawnienia przysługują na podstawie Legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzającej ich status;

Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR:

 • uprawnienia przysługują na podstawie Legitymacji osoby deportowanej (…) wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

Żołnierze zastępczej służby wojskowej:

(tj. osoby przymusowo zatrudnione w kopalniach  węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych)

 • uprawnienia przysługują na podstawie Zaświadczenia o uprawnieniach żołnierz zastępczej służby wojskowej (…)  wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych:

 • uprawnienia przysługują na podstawie Legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawiona przez organ rentowy

Wskazane osoby mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Podkreślić należy, że świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uprawnionej grupie osób przysługują do 7 dni roboczych, w pozostałych zakresach w możliwie najszybszym terminie, poza listą oczekujących.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 września 2021 r.

Grupy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz informacja o dokumentach potwierdzających to prawo

W związku ze zmianami ustawodawczymi, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, dotyczącymi poszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także uprawnionych do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. przywilejów, o których mowa w art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 ze zm.), przypominamy o poszczególnych grupach  osób uprawnionych do korzystania z ww. przywilejów oraz dokumentów potwierdzających posiadanie tych uprawnień.

Pierwszą grupą osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz uprawnionych do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego są osoby posiadające uprawnienia kombatanckie przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 276). Osobom tym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Inną grupą są Członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymują oni legitymację, której wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 620). Osoby posiadające legitymację członka Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej zawsze posiadają uprawnienia kombatanckie, a co za tym idzie mogą korzystać ze specjalnych uprawnień w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kolejną grupą są inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane legitymujące się odpowiednio: książką inwalidy wojennego - wojskowego o symbolu ZUS Rw-51 i legitymacja osoby represjonowanej o symbolu ZUS Rw-52. Dokumenty te wydawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ich wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz książki inwalidy wojennego (wojskowego) (Dz.U. z 2004 roku Nr 158, poz. 1653) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej (Dz.U. z 2003 roku Nr 61, poz. 539 ze zm.). Książka inwalidy wojennego (ZUS Rw-51) potwierdza prawo do leczenia poza kolejnością, natomiast legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52 ) już nie. Osoby represjonowane winny zatem, chcąc, skorzystać z uprawnienia do leczenia poza kolejnością, przedstawić inny dokument, np. zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich.

Prawo do leczenia poza kolejnością posiadają także osoby z potwierdzoną decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 690). Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymują z urzędu legitymację, potwierdzającą uzyskany przez nich status. Wzór legitymacji określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1602).

Najnowszą grupą osób uprawnionych posiadających szczególne przywileje w zakresie dostępu do świadczeń opieki i zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków-publicznych (Dz. U. z. 2018 r, poz. 1552), osoby te zostały od 30 października 2018 r. włączone do grupy osób posiadających uprawnienia wskazane w art. 47c oraz art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2044).

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu  prawidłową identyfikację osób uprawnionych do korzystania ze szczególnych przywilejów wskazanych w art 47c oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017, poz. 1938 ze zmianami).

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2019 r.

Komunikat w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Z uwagi na napływające sygnały w sprawie honorowania przez świadczeniodawców uprawnień dla osób uprzywilejowanych oraz uwidocznienia informacji w podmiotach leczniczych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na unormowania prawne regulujące kwestie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób posiadający szczególne uprawnienia.

Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielnych w aptekach mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,  inwalidy wojennego i kombatanta. Prawo do korzystania z powyższego przywileju mają również uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju (art. 24b ww. ustawy) oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.poz.1203).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zatem powyżej wskazane osoby nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.   

Co do zasady, przyjęcie osoby uprawnionej winno nastąpić w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o czym stanowi art. 47 c ust. 4 ww. ustawy.

W oparciu o art. 57 ust. 2 pkt 10 kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz inne wymienione w niniejszym art. przez ustawodawcę grupy osób mają prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ze środków publicznych bez skierowania, z wyłączeniem badań diagnostycznych kosztochłonnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji, do których wymagane jest skierowanie.

Przypominamy o konieczności otoczenia specjalną troską i opieka medyczną osób szczególnie uprzywilejowanych oraz umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach,
(§ 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400, ze zm.).

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2016 r.

Informacja na temat szczególnych uprawnień przysługujących niektórym grupom pacjentów.

W serwisie ABC PACJENTA, zamieszczonym na stronie Centrali NFZ, dostępne są informacje na temat szczególnych uprawnień przysługujących niektórym grupom pacjentów:

Serwis ABC PACJENTA → PRAWA PACJENTA → UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE (link: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11)

data publikacji: 1 kwietnia 2014 r.

Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki małżonków inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów/wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej

W związku z napływającymi informacjami od pacjentów, dotyczącymi nierespektowania przez lekarzy i farmaceutów dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, w szczególności w przypadku wdów/wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych oraz małżonków będących na wyłącznym utrzymaniu inwalidów wojennych lub osób represjonowanych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że uprawnienia ww. osób wynikają z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dodatkowo przypominamy jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia ww. grupy osób:

 • Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego:

Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

albo łącznie następujące dokumenty:

- książka inwalidy  wojennego  (współmałżonka)  lub  właściwe zaświadczenie wydane przez  organ rentowy  o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 6–8 ustawy  z dnia 29 maja  1974 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.).,

- odpis  z  akt  urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów  podlegających opodatkowaniu.

 • Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby represjonowanej:

Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

albo łącznie następujące dokumenty:

- legitymacja osoby represjonowanej  (współmałżonka)  lub  właściwe zaświadczenie wydane  przez  organ  rentowy  o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400). 

 - odpis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa,
 - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu.

 • Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych:

Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa w art. 6 – 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 • Wdowy i wdowcy po zmarłych osobach represjonowanych

Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej, o której mowa w art. 12  ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia 24 stycznia 1991 r., o kombatantach oraz  niektórych osobach  będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń. Znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) jak i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484) oraz ich przestrzeganie obowiązuje wszystkie  podmioty w nich wymienione.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2014 r.

Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 marca 2012 r.

Obowiązek zamieszczania informacji o przysługujących uprawnieniach cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

W związku z realizacją uprawnień przyznanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 225, poz. 1465), w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku zamieszczenia informacji o przysługujących uprawnieniach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie przypomina się, iż obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta został nałożony na świadczeniodawcę przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Ponadto zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, lecz również zobowiązanych jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lipca 2011 r.

Uprawnienia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z nowelizacją art. 45 i art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z 29 października 2010 roku - Dz. U. Nr 225, poz. 1465) cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych nadano uprawnienia IB (inwalidów wojennych).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lipca 2011 r.

Uprawnienia: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' lub ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

O ww. uprawnieniach proszę poinformować podległych pracowników.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 marca 2010 r.