Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

 • Skierowanie na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że badania tomografii komputerowej (TK) oraz badania rezonansu magnetycznego (RM) rozliczane w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii – porada ambulatoryjna związana z chemioterapią lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 lutego 2014 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - gabinet zabiegowo-diagnostyczny

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej warunkiem wymaganym dla realizacji procedur zabiegowych jest posiadanie m.in. gabinetu zabiegowo-diagnostycznego wyposażonego odpowiednio do wykonywanej procedury, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) albo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254).

Prosimy o sprawdzenie i zweryfikowanie w swoich zasobach w Portalu Potencjału, czy w/w gabinet został wprowadzony.

Sposób postępowania wg poniższego schematu: ,,Portal Potencjału'' ,,struktura'' --> ,,jednostka'' --> ,,komórka'' --> ,,cechy komórki'' - gdzie powinien być wprowadzony gabinet zabiegowo-diagnostyczny.

Do pobrania pełna treść komunikatu:

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 czerwca 2011 r.

 • Wydawanie skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne przez lekarzy POZ

  Dotyczy: wydawania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne, o których mowa w załączniku nr 1 część b do zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wykonywane świadczeniobiorcom w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w roku 2010.

  Pomorski OW NFZ informuje, iż zgodnie z zapisem §13 cytowanego zarządzenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który zawarł umowę z Funduszem, lub wykonuje zawód u Świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem - może kierować tylko na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia).

  Powyższe oznacza, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie posiada uprawnień do kierowania pacjentów na inne badania diagnostyczne kosztochłonne, tj. badanie USG - Doppler duplex, TK, RM, urografia, scyntygrafia i inne będące w katalogu zakresów ASDK, o którym mowa w załączniku nr 1 część b do Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 r.

  Wszystkie wymienione badania diagnostyczne określone w załączniku nr 1 część b Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ będą rozliczone w ramach odrębnej umowy zawartej przez POW NFZ ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia w ww. zakresie w rodzaju: ambulatoryjne opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) na rok 2010.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 listopada 2009 r.

 • Zasady kierowania na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w 2009 roku - komunikat Centrali NFZ

  Pomorski OW NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ ukazał się komunikat dla świadczeniodawców, przypominający o zasadach kierowania na Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK): Komunikat o podobnej treści opublikowano na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego w dniu 26.02.2009 r.

  W uzupełnieniu do powyższych informacji podajemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ podczas kontroli zasadności skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne zwróci szczególną uwagę na sytuacje, w których bez uzasadnienia wystawiono więcej niż jedno skierowanie na to samo badanie dla jednego pacjenta, np. dwa (zamiast jednego) skierowania na badanie USG doppler - osobno na każdą kończynę.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 marca 2009 r.

 • USG Doppler duplex

  Informujemy, że zamieszczone na stronie internetowej POW NFZ 9 czerwca 2004 informacje na temat rozliczania badań USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu obowiązywały do dnia wejścia w życie sposobu rozliczania tych badań ustalonych przez Prezesa NFZ Zarządzeniem Nr 92/2005 zmienionych Zarządzeniem 106/2005 oraz Zarządzeniem nr 112/2005.

  Do rozliczeń ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych w roku 2006 stosuje się zapisy § 16 punkt 4 Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Materiały te stanowią załącznik do umów.

  data publikacji: 6 lutego 2006 r.

 • Wykonywanie i rozliczanie badań TK i NMR

  W celu jednolicenia wykonywania i rozliczania badań TK i NMR POW NFZ, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konsultantem w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, zamieszcza definicje badań obrazowych zawartych w Katalogu Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych.

  Wykaz badań, które w rozumieniu katalogu świadczeń stanowią jedno badanie diagnostyczne (po uwzględnieniu liczby skanów i autonomicznej badania, której wymaga określony narząd):

  Uwagi:

  Wersja do druku - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Powyższe informacje są obowiązujące od dnia ich zamieszczenia

  data publikacji: 31 marca 2005 r.

  • Angiografia TK: obrazowanie anatomicznego obszaru unaczynienia (jedna sekwencja) z rekonstrukcją 3D lub obrazowanie unaczynienia narządu w trzech fazach - tętniczej, pośredniej i żylnej (jedna sekwencja przed podaniem środka cieniującego oraz w trybie trzech oddzielnych sekwencji po podaniu kontrastu).

  • Angiografia NMR: obrazowanie anatomicznego obszaru unaczynienia techniką napływową (TOF) lub techniką kontrastującą fazę (PC).

  • Rezonans magnetyczny - badanie podstawowe: obrazowanie określonego obszaru anatomicznego z zastosowaniem minimum trzech sekwencji i minimum w dwóch płaszczyznach obrazowych.

  • Rezonans magnetyczny - badanie sekwencyjne z kontrastem: jak wyżej, z minimum jedną sekwencją po podaniu środka kontrastującego, w minimum 2 płaszczyznach obrazowych.

  • Tomografia komputerowa - badanie podstawowe: obrazowanie określonego rejonu anatomicznego, umożliwiające ocenę tkanek miękkich i struktur kostnych (jedna sekwencja).

  • Tomografia komputerowa - badanie z kontrastem: obrazowanie określonego rejonu anatomicznego po dożylnym podaniu środka kontrastowego (jedna sekwencja).

  • Tomografia komputerowa - badanie dwufazowe: obrazowanie określonego rejonu anatomicznego przed i po podaniu środka kontrastowego (dwie sekwencje).

  1. badanie głowy
  2. badanie celowane kości skroniowej
  3. badanie celowane siodła tureckiego
  4. badanie twarzoczaszki
  5. badanie szyi
  6. badanie kręgosłupa szyjnego
  7. badanie klatki piersiowej
  8. badanie kręgosłupa piersiowego
  9. badanie jamy brzusznej
  10. badanie kregosłupa lędźwiowego
  11. badanie stawu
  12. badanie kończyny (jeden odcinek zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi stawami)
  13. Jama brzuszna w całości stanowi jeden obszar anatomiczny, nie ma uzasadnienia badania jamy brzusznej na podstawie dwóch skierowań - ,,jamy brzusznej'' i ,,miednicy małej''. Można ograniczyć badania jej odcinka (nadbrzusza lub miednicy małej), jeżeli istnieją wskazania lekarskie (np. w przypadku monitorowania określonego procesu patologicznego lub na okoliczność ochrony przeciwpromiennej).

  14. Badanie angio obejmujące kilka odcinków anatomicznych (np. aorty odcinka piersiowego i brzusznego lub tętnic kończyn dolnych) należy traktować jako jedno badanie pojedyncze.

  15. Badania typu ,,polytrauma'' obejmujące kilka odcinków anatomicznych np. szyi, klatka piersiowa i jamy brzusznej należy traktować jako trzy oddzielne badania.

 • Rozliczanie badań: USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu

  Sposób rozliczania badań "USG Doppler..." opisany 9 czerwca 2004 roku obowiązuje od dnia zamieszczenia informacji.

  data publikacji: 19 lipca 2004 r.

 • Sposób rozliczania badania SPECT mięśnia sercowego - odpowiedź Centrali NFZ

  POW NFZ otrzymał odpowiedź z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą sposobu rozliczania wieloetapowych badań współfinansowanych (scyntygrafia narządowa).

  Centrala NFZ informuje, że zgodnie z założeniami dotyczącymi realizacji ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych skierowanie dotyczy pełnego badania zakończonego uzyskaniem ostatecznego wyniku, niezależnie od tego, jakie etapy etapy (zgodnie ze standardem medycznym).

  data publikacji: 19 lipca 2004 r.

 • Sposób rozliczania badania SPECT mięśnia sercowego

  Do czasu uzyskania odpowiedzi z Centrali NFZ na temat sposobu rozliczania badania SPECT mięśnia sercowego POW NFZ przychyla się do opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej, pana prof. dr hab. med. Piotra Lass, mówiącej o rozliczaniu tegoż badania jako dwóch oddzielnych badań.

  Jeśli opinia Centrali NFZ będzie różna od opinii prof. Lassa, zostanie zastosowany sposób rozliczania badania SPECT mięśnia sercowego wskazany przez Centralę NFZ.

  data publikacji: 15 lipca 2004 r.

 • Rozliczanie badań: USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu

  W związku z pytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania badań ,,USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu'' Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpił z zapytaniem w tej sprawie do Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Konsultant, biorąc pod uwagę czas badania jako główny parametr różniący te badania oraz odzwierciedlający stopień zaangażowania technologicznego, za jedno badanie uznał:

  Na każde ww. badanie należy mieć odrębne skierowanie.

  data publikacji: 9 czerwca 2004 r.

  1. badanie tętnic dogłogowych,
  2. badanie żył szyjnych i podobojczykowych,
  3. badanie tętnic skroniowych,
  4. badanie tętnic jednej kończyny (górnej lub dolnej),
  5. badanie przetoki dializacyjnej,
  6. badanie spływu wrotnego
  7. badanie aorty brzusznej i jej odgałęzień,
  8. badanie tętnic nerkowych
  9. badanie nerki przeszczepionej
  10. badanie żył jamy brzusznej i miednicy małej,
  11. badanie żył jednej kończyny (z objęciem układu powierzchownego i głębokiego),
  12. badanie żył worka mosznowego i powrózka nasiennego.
 • Badanie scyntygrafia narządowa mięśnia sercowego - części spoczynkowa i wysiłkowa

  Badanie ,,scyntygrafia narządowa - mięśnia sercowego'' wykonywane w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, składa się z dwóch części: spoczynkowej i wysiłkowej, ale należy je rozliczać jako jedno badanie. W związku z tym nie ma podstaw do tego, aby świadczenie to wymagało dwóch skierowań i aby obciążać osoby kierujące na to badanie dwa razy (za badanie spoczynkowe i wysiłkowe).

  data publikacji: 24 marca 2004 r.

 • Zmiana rodzaju wykonywanego badania w stosunku do zlecenia lekarza kierującego, o ile są ku temu wskazania

  Czy lekarz kierujący na badania diagnostyczne ma jednoznacznie określać rodzaj zlecanego badania czy diagnosta wykonujący badania może zmodyfikować rodzaj zleconego badania np. jeśli lekarz kieruje pacjenta na badanie TK z kontrastem a diagnosta nie widzi konieczności jego wykonania - wykonuje badanie podstawowe, jeśli jest skierowanie na wykonanie TK z kontrastem a lekarz wykonujący badanie widzi potrzebę wykonania TK dwufazowego to właśnie je wykonuje.

  Lekarz specjalista zlecający badanie określa jego rodzaj i specyfikę kierując się stanem zdrowia pacjenta i wartością diagnostyczną procedury. Diagnosta w przypadku wątpliwości co do jego zasadności ma prawo skontaktować się z lekarzem kierującym i uzgodnić optymalne rozwiązanie. Wydaje się, że taka zasada jest powszechnie przyjęta niezależnie od systemu opieki zdrowotnej.

  data publikacji: 4 lutego 2004 r.

 • Problem badań TK i MNR dla małych dzieci, gdy konieczne jest wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym

  Istnieje problem wykonywania badań TK, MNR dla małych dzieci, gdzie konieczne jest wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym. Katalog nie przewiduje takiego rozwiązania. Co należy robić w takich przypadkach, w jaki sposób rozliczyć to badanie?

  Jeżeli istnieje konieczność wykonania badania z zastosowaniem znieczulenia ogólnego, to może je zrealizować tylko Świadczeniodawca posiadający kontrakt z NFZ na obie procedury. W takim wypadku w celach rozliczeniowych sumuje się obie procedury zgodnie z ich wartością punktową określoną w katalogach świadczeń zdrowotnych. Wynika z tego, że TK, MNR dla małych dzieci, gdzie konieczne jest wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym należy wykonywać w warunkach szpitalnych

  data publikacji: 4 lutego 2004 r.

 • Rozliczanie biopsji narządu wykonywanej pod TK

  Biopsja narządu pod kontrolą TK (tak samo jak wszystkie procedury) należy rozliczać zgodnie z katalogiem świadczeń: 5.05.00.0000003 - Biopsja narządów / tkanki kostnej / przezskórna / przezpochwowa / przezodbytnicza z pełną diagnostyką z użyciem technik obrazowych - 30. Ponieważ, jest to procedura z katalogu szpitalnego, należy rozumieć, że należy ją wykonywać w warunkach szpitalnych.

  data publikacji: 4 lutego 2004 r.