Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Informacje archiwalne

Informacje archiwalne

 • Blokada możliwości sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie: 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, mając na uwadze § 27 ust 2 Ogólnych warunków umów, w celu dokonania rozliczenia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za I okres rozliczeniowy informuje, że w dniu 22 lipca 2011 r. o północy zablokowana zostanie możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym KAOS, ASDK.)

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 lipca 2011 r.

 • Odblokowanie umów AOS i ASDK z ostatecznym rozliczeniem okresu rozliczeniowego 01.07.2010 - 31.08.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od dnia 1 lipca 2010 do dnia 31 sierpnia 2010 r., że odblokowanie umów nastąpi dzień po wpłynięciu aneksu do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 2 listopada 2010 r.

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać indywidualnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 października 2010 r.

 • Blokada sprawozdawania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie: 01.07.2010 - 31.08.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że 24 września 2010 r. o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie 01.07.2010 - 31.08.2010 r. dla umów aneksowanych na dwa miesiące w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK).

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 września 2010 r.

 • Odblokowanie umów z podpisanym aneksem z ostatecznym rozliczeniem okresów rozliczeniowych w rodzaju: AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH za okres 01.01.2010-30.06.2010 roku.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od 01.01.2010 do 30.06.2010, że całkowite odblokowanie umów następuje dzień po wpłynięciu podpisanego aneksu do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres do 30 września 2010 roku. Umowy zostaną zablokowane w dniu 1 października 2010 roku rano.

  Do czasu podpisania aneksów ostatecznie rozliczających ww. rodzajach wszystkie umowy mają status ,,przepuść tylko korekty''.

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać świadczeniodawców indywidualnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 sierpnia 2010 r.

 • Zasady ostatecznego rozliczenia umów AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH za okres rozliczeniowy od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że ostateczne rozliczenie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK, AOS-KAOS) oraz w rodzaju rehabilitacja lecznicza, za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., nastąpi na niżej wymienionych zasadach:

  1. Rozliczeniu podlegać będą świadczenia zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. i ostatecznie sprawozdane do dnia 25 lipca 2010 r.
  2. Dokonane zostaną przesunięcia pomiędzy zakresami świadczeń w ramach kwoty umowy oraz pomiędzy umowami, w przypadku, gdy świadczeniodawca posiadał dwie umowy w ramach jednego rodzaju (AOS, ASDK).
  3. Wartość umowy zostanie zwiększona o wszystkie sprawozdane ponad kwotę umowy świadczenia w zakresie pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego oraz świadczenia w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą.
  4. Wartość umowy zostanie zwiększona o wszystkie sprawozdane ponad kwotę umowy świadczenia po obniżonej cenie tj:
   • w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK) - obniżenie ceny do poziomu 33% ceny z umowy,
   • w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
    • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym - obniżenie ceny do poziomu 90% ceny z umowy,
    • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym - obniżenie ceny do poziomu 75% ceny z umowy,
    • rehabilitacja słuchu i mowy - obniżenie ceny do poziomu 75% ceny z umowy,
    • fizjoterapia domowa, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, rehabilitacja ambulatoryjna oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym - obniżenie ceny do poziomu 50% ceny z umowy.

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 sierpnia 2010 r.

 • Blokada sprawozdawania świadczeń dla umów: AOS, ASDK, AOS-KAOS oraz REH

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że 25 lipca 2010 r. o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych w okresie 01.01.2010 - 30.06.2010 dla umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, ASDK, AOS-KAOS) oraz rehabilitacja lecznicza.

  Blokada dotyczy umów świadczeniodawców ,,cywilnych''.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 lipca 2010 r.

 • Aneksowanie umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych do dnia 30 czerwca 2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z realizacją art. 102 ust. 5 pkt. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawarte z Pomorskim OW NFZ na okres do 30.06.2010 r., zostały przedłużone na czas trwania konkursów uzupełniających tj. na okres do 31.08.2010 roku WYŁĄCZNIE w rodzaju i w zakresie, w którym świadczeniodawcy uczestniczący w konkursie w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna rozstrzygniętym w dniu 16.06.2010 r. oraz 22.06.2010 r. nie zostali wybrani w danych zakresach i którzy złożyli odwołanie od takiego rozstrzygnięcia.

  Nie dotyczy to ofert odrzuconych lub pozostawionych bez rozpatrzenia w trakcie tych postępowań.

  Podpisała: z up. Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektor ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 lipca 2010 r.

 • Ostateczne rozliczenie umów posiadających dwa okresy rozliczeniowe w roku 2009 w rodzaju: AOS, AOS-KAOS, ASDK oraz LSZ

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 lipca 2009 r. roku Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że w związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych (1.01.2009-30.06.2009 oraz 1.07.2009-31.12.2009) w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne (dotyczy części świadczeniodawców), że zgodnie § 27 ust. 2 Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego''.

  W związku z tym informujemy, że do 14 sierpnia 2009 roku zostaną przygotowane aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu 1.01.2009- 30.06.2009 roku.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 OWU mają Państwo obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 lipca 2009 r.

 • Rozliczenia przesiewowej cytologii w AOS - dotyczy umów AOS i PRO - etap diagnostyczny

  NFZ POW informuje, że w związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych, w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w ramach którego realizowany jest zakres 02.1450.101.02 - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wszystkie badania cytologiczne wykonane w I połowie 2009 r. należy sprawozdać i rozliczyć do dnia 14 sierpnia 2009 r. Biorąc pod uwagę, że rozliczenie etapu podstawowego uzależnione jest od zatwierdzenia wyników badania cytologicznego w drugim etapie Programu zwracamy się z prośbą o terminowe zatwierdzanie badań.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 lipca 2009 r.

 • Blokada sprawozdań ze świadczeń zrealizowanych w okresie: 01.01.2009-30.06.2009 w rodzajach AOS (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz SZP - dla umów z dwoma okresami rozliczeniowymi w roku 2009

  W związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych (1.01.2009-30.06.2009 oraz 1.07.2009-31.12.2009) w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne (dotyczy części świadczeniodawców) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie § 27 ust. 2 Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego''.

  W związku z tym informujemy, że 14 sierpnia 2009 roku zostanie zablokowana możliwość sprawozdawania zrealizowanych świadczeń w okresie 1.01.2009-30.06.2009 roku. Świadczenia sprawozdane po tym okresie nie będą brane pod uwagę przez POW NFZ.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 OWU mają Państwo obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
  W przypadku sprawozdania wszystkich zrealizowanych świadczeń za okres 1.01.2009-30.06.2009 wcześniej niż w terminie do 14 sierpnia 2009 roku prosimy o pisemne poinformowanie POW NFZ.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 lipca 2009 r.

 • Zatwierdzanie i rozliczanie w programie SIMP badań cytologicznych - od stycznia do kwietnia 2008 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców realizujących świadczenie o nazwie: pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach zakresu położnictwa i ginekologii, o zatwierdzenie i rozliczanie w programie SIMP (System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki) wszystkich wykonanych badań cytologicznych wykonanych w okresie od stycznia 2008 do kwietnia 2008r.

  Jednocześnie zaznaczamy, że Świadczeniodawca, który zatwierdzi w programie SIMP wszystkie wykonane badania cytologiczne w wyżej wymienionym okresie, a tym samym przekroczy kwotę zobowiązania, zgodnie z podpisaną umową, składa pisemny wniosek o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych wynikających z realizacji tych świadczeń.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 75-12-567.

  Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 czerwca 2008 r.

 • Sprawozdawczość w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w 2008 roku

  Zamieszczamy informację dotyczącą sprawozdawczości w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w 2008 roku. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

W materiałach informacyjnych na rok 2008 znaleźć można treść i załączniki do Zarządzenia 65/2007DSOZ, do którego nawiązuje komunikat.

18.02.2208 r. w załączonym komunikacie dokonana została poprawka redakcyjna (przy załącznikach 4a, 4b i 4c nie są już wymienione numery kolumn).

data publikacji: 14 marca 2008 r.; data aktualizacji: 18 marca 2008 r.