Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Centrala NFZ przypomina:

 1. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.
 2. świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zobowiązany jest udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu. Należy jednak przypomnieć, że powyższa norma zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Jednocześnie Centrala NFZ zwraca uwagę, że teleporady mogą być udzielane, wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

W związku z powyższym, niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19 na personel medyczny i pacjentów.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. W sytuacji rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

Wyjątkiem od powyższej opisanych zasad udzielania świadczeń jest czasowe zamknięcie placówki polecone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 24 marca 2020 r.

 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W związku  z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość  wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do  świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w załączniku nr 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwane dalej zarządzeniem AOS), realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych wyżej porad, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia AOS, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy: 89.0099 - Porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

źródło informacji: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 11 marcza 2020 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS-poradnie) dot. finansownia świadczeń ponadumownych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

W związku z dokonywanymi w ostatnim okresie zmianami umów związanymi z ustaleniem warunków finansowych na IV kw. 2018 r. oraz zmianami przepisów, skutkujących koniecznością dokonania kolejnych zmian w umowach w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS-poradnie) wynikających z wejścia w życie między innymi:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Poz. 1681);
 • Zarządzenia Nr 81/2018/DSOZ NFZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 25 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów;

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku zwraca się z prośbą o pilne odsyłanie kolejnych przekazywanych Państwu aneksów. Powyższe pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu aneksowania umów w w/w rodzaju i dokonanie oczekiwanej zapłaty.

Informujemy, że zostały przygotowane aneksy zwiększające wartość umów o świadczenia ponadumowne w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

Po otrzymaniu powyższego aneksu, prosimy o jego jak naszybsze podpisanie i zwrotne odesłanie
do Oddziału NFZ.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 października 2018 r

 • Komunikat Ministra Zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków

W komunikacie skierowanym do lekarzy specjalistów Minister Zdrowia przedstawił zasady wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75. roku życia.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki

Recepty na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, mogą wystawiać:

 • uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania – mogą wystawić recepty dla siebie, małżonków, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (tzw. pro auctore i pro familiae).

Czy lekarze specjaliści mogą wystawiać recepty na bezpłatne leki

Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae).

Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie.

Ważne!

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Akty prawne

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 43a ust. 1)

Pełna treść komunikatu ministra zdrowia znajduje się w pliku do pobrania (PDF).

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.

 • Realizacja przepisu art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz 1027 z poźn. zm.)

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przestawia poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. realizacji przepisu art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz 1027 z późn. zm.) w zakresie posiadania obowiązku skierowania w odniesieniu do dermatologa i braku takiego obowiązku w przypadku wenerologa:

Zgodnie z art. 57 ust 1 w/w ustawy, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazany przepis statuuje zasadę, zgodnie, z którą świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania. Wyjątki w tym zakresie określa przepis art. 57 ust. 2 ustawy, który ustanawia katalog świadczeń, na które nie jest wymagane skierowanie. Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 4w/w  ustawy, skierowania nie jest wymagane do świadczeń wenerologa. Natomiast wskazany katalog wyjątków w zakresie korzystania ze świadczeń AOS nie zawiera świadczeń dermatologa. Model korzystania ze świadczeń uzależniony jest zatem od rodzaju/przedmiotu świadczeń, a nie podmiotu (specjalności lekarza udzielającego tych świadczeń). Jednocześnie mając na uwadze, iż Fundusz zawiera umowy na realizację świadczeń w zakresie dermatologii i wenerologii, ponieważ istnieje jedna specjalizacja, a tym samym świadczeń z zakresu dermatologii i wenerologii udziela ten sam lekarz, przyjąć należy, iż w sytuacji, gdy podczas korzystania przez pacjenta z porady wenerologa, okaże się, że wymaga on jednak porady dermatologicznej, informacja ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej, co stanowić będzie uzasadnienie do udzielenia tej porady bez skierowania. Uznać należy, iż kluczowym do kwalifikacji rodzaju świadczenia, (i jego przedmiotowej identyfikacji) jest wywiad z pacjentem lub wyniki badań przeprowadzonych w celu weryfikacji schorzenia.

Należy zaznaczyć, iż odesłanie we wskazanym przypadku pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania skierowania do dermatologa, w sytuacji, gdy w ramach tej wizyty zostało zdiagnozowane schorzenie dermatologiczne, uznać należy za dysfunkcjonalne i bezcelowe”.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

 • Komunikat dotyczący ważności skierowań do poradni specjalistycznych wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi ważności skierowań do poradni specjalistycznych w 2015 r., Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że poza zmianami dotyczącymi skierowań do lekarza okulisty i dermatologa oraz wprowadzeniu nowego dokumentu- karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma status skierowania do wskazanej w karcie poradni specjalistycznej, zasady dotyczące ważności i trybu kierowania do poradni specjalistycznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014.

O celowości konsultacji specjalistycznej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zwracając się o konsultację do wybranego specjalisty w trybie skierowania.

Zgodnie z zapisami art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zgodnie z zapisami art. 57 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania.

Zapisy art. 1. pkt 29 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchyliły obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. zapisy art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, wprowadzając konieczność posiadania skierowania do dermatologa i okulisty, z zastrzeżeniem dotyczącym niżej opisanych przepisów przejściowych dotyczących świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących w zakresie świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa przez końcem 2014 r.)

Ponadto:

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadkach:

 1. Świadczeniobiorców objętych zakresem przepisów przejściowych z art. 17 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (wpisani na listy oczekujących w zakresie świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa przez końcem 2014 r.),
 2. Świadczeniobiorców mających prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wynika z zapisów art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. Świadczeniobiorca, u którego lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ww. ustawy, stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 32. Świadczeniobiorca, u którego:
 • w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy,
 • lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy – ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58 ww. ustawy.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.

Świadczenia opieki zdrowotnej nie wymagają przedstawienia kolejnego (nowego) skierowania w przypadkach:

 1. Kontynuacji procesu diagnostyczno- terapeutycznego, rozpoczętego w poradni specjalistycznej w roku 2014 (lub wcześniej). W przypadku objęcia świadczeniobiorcy stałą opieką poradni specjalistycznej skierowanie zachowuje swoją ważność do czasu podjęcia przez specjalistę decyzji o zakończeniu leczenia schorzenia będącego przyczyną wystawienia skierowania w ramach poradni specjalistycznej.
 2. Decyzji pacjenta o nowej deklaracji wyboru lekarza POZ (niezależenie, czy pacjent zmienia lekarza POZ w obrębie tej samej, czy innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależenie od okoliczności zmiany deklaracji). Zmiana lekarza POZ nie ma wpływu na ważność wcześniej wystawionego skierowania do poradni specjalistycznej. Informacja o zmianie lekarza POZ ma znaczenie dla specjalisty, wyłącznie z powodu potrzeby przekierowania informacji zwrotnej przekazywanej lekarzowi kierującemu w trybie § 12 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne na czas objęcia pacjenta opieką poradni specjalistycznej, o czym autonomicznie decyduje lekarz specjalista realizujący pierwsze lub lekarz realizujący kolejne świadczenia w ramach tego samego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Lekarz specjalista decyduje o potrzebie jednorazowej konsultacji lub o objęciu pacjenta stałą opieką poradni specjalistycznej.

Uprawnienie do leczenia specjalistycznego na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego związane jest nie z konkretnym lekarzem specjalistą a z poradnią, jako miejscem udzielania świadczeń, do którego pacjent został skierowany. Diagnostykę i leczenie na podstawie tego samego skierowania może przejąć inny uprawniony lekarz spełniający warunki wymagane i deklarowane określone w danym zakresie świadczeń.

Uprawnienie do leczenia specjalistycznego wynikające ze skierowania nie jest również bezpośrednio związane z lekarzem POZ kierującym do poradni specjalistycznej- zachowuje swoją ważność również po zmianie deklaracji do lekarza POZ.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Zgodnie § 9 ust. 1- 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ze zm. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji.

Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
 2. Oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy;
 3. Oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
 4. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;
 5. Datę wystawienia skierowania;
 6. Oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie powinno zawierać:

a) nazwisko i imię,

b) tytuł zawodowy,

c) uzyskane specjalizacje,

d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,

e) podpis

Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. świadczeniodawca, od dnia 1 stycznia 2015 r. w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świadczeniobiorcę.

Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.

Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Skierowanie do poradni specjalistycznej stanowi część dokumentacji indywidualnej świadczeniobiorcy, niezbędną (z wyjątkami określonymi w ustawie) do realizacji świadczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z § 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji z wyjątkami określonymi w ustawie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2015 r.; aktualizacja: 29 stycznia 2015 r.

 • Komunikat dotyczący „Pakietu onkologicznego” dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy zostały Państwu przesłane pisma dotyczące przekazania informacji odnośnie deklaracji realizacji świadczeń w ramach tzw. „pakietu onkologicznego”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Portalu Świadczeniodawcy, zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na piśmie POW NFZ i po podpisaniu odesłanie na wskazany nr fax.       

 1. Wystawione pliki na Portal znajdują się w sekcji Administracja i opcje, po naciśnięciu opcji „Pokaż więcej” – „Pobieranie plików technicznych NFZ

2. W celu odnalezienia i pobrania wystawionego pliku, proszę wybrać katalog , w którym znajdują się pliki – „Pliki dedykowane

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 listopada 2014 r.

 • Osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 r. na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej, świadczenia będą udzielane bez skierowania

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.1138): „Osobom wpisanym przed dniem wejścia w życie niniejszej  ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o  których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

W światle powyższego, osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej, świadczenia są udzielane bez skierowania. Ponadto pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w tych poradniach nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 września 2014 r.

 • Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie formatu numeru umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna od dnia 01.07.2013 r.

  Pomorski OW NFZ  informuje, iż umowy zawarte od dnia 01.07.2013 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań, w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla oferentów nie nadzorowanych przez MON, MSWiA lub MS będą numerowane następująco:

 • 11/kod świadczeniodawcy/AOS/13
 • 11/kod świadczeniodawcy/ASDK/13
 • 11/kod świadczeniodawcy/AOS-KAOS/13

dla oferentów nadzorowanych przez MON, MSWiA lub MS będą numerowane następująco:

 • 11/kod świadczeniodawcy/AOS/M/13
 • 11/kod świadczeniodawcy/ASDK/M/13

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 czerwca 2013 r.

 • Zgłaszanie do rejestru gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w przypadku wykonywania procedur zabiegowych

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) „Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem”, zawierający następujące dane: […]; 6) nazwę przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

W świetle powyższego, podmiot wykonujący działalność leczniczą, zobowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U.2012.594), zgłosić do rejestru gabinet diagnostyczno-zabiegowy (kod komórki 9450) jeżeli wykonuje procedury zabiegowe.

Poniżej przedstawiamy sposób wprowadzenia gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Portalu Świadczeniodawcy:

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 sierpnia 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)w sprawie stosowania przepisów § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484)

Z uwagi na napływające do Funduszu informacje o związanym z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. "ustawy refundacyjnej", nagminnym kierowaniem świadczeniobiorców przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (poz) do lekarzy specjalistów, celem uzyskania informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym także okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 484) (OWU) i wpływie powyższego na czas oczekiwania świadczeniobiorców na świadczenia poradni specjalistycznych oraz o uzależnianiu przez lekarzy poz możliwości ordynowania świadczeniobiorcom leków w przypadku chorób przewlekłych, od dostarczenia przedmiotowej informacji, wskazuje się, co następuje:

Warunkiem koniecznym przy wystawianiu świadczeniobiorcom recept na leki refundowane, w przypadku każdego lekarza uprawnionego do wystawiania takich recept, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, jest dysponowanie przez tego lekarza udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia - ustalonym samodzielnie lub przez innych lekarzy w związku z prowadzonymi przez nich diagnostyką i leczeniem świadczeniobiorcy.

Przepisy § 12 ust. 5 i 6 OWU nie ograniczają kompetencji zawodowych i autonomii decyzji lekarzy poz,w tym także w odniesieniu do diagnozowania i leczenia chorób przewlekłych. Dysponowanie przez lekarza poz wydaną przez lekarza specjalistę informacją, o której mowa w przedmiotowych przepisach nie wyklucza możliwości samodzielnego zweryfikowania przez tego lekarza zasadności zaordynowania leków, o których wypisanie pacjent zwrócił się do niego, jak również nie zwalnia lekarza z odpowiedzialności prawnej  i zawodowej za skutki podjętej w związku z ordynowaniem leku decyzji. Przypisywanie informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 OWU, decydującego znaczenia co do możliwości leczenia przez lekarzy poz chorób przewlekłych stanowi nieuprawnioną nadinterpretację wyżej wymienionych przepisów.

W odniesieniu do świadczeniodawców AOSzwraca się jednocześnie uwagę, że w sytuacji, gdy lekarzem diagnozującym chorobę przewlekłą i ustalającym leczenie jest lekarz specjalista w określonej, odpowiedniej do rodzaju schorzenia dziedzinie, wydanie świadczeniobiorcy dla lekarza kierującego i/lub lekarza poz informacji, o której mowa § 12 ust. 5 i 6 OWU jest obowiązkiem wynikającym z umowy zawartej z Funduszem. Informacja powinna być wydana w momencie ustalenia przez lekarza specjalistę diagnozy i podjęcia leczenia, w przypadku stałej opieki specjalisty - nie rzadziej niż 1 raz w roku, a bezwzględnie w każdym przypadku zmiany leczenia. Wydanie przedmiotowej informacji przez lekarza specjalistę nie stanowi samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej i powinno zostać zrealizowane w ramach udzielanej porady lekarskiej, w dacie tej porady. W sytuacji, gdy świadczeniobiorca nie uzyskał wyżej wymienionej informacji w dacie udzielanego świadczenia, świadczeniodawca AOS powinien zapewnić jej wydanie poza kolejnością, w możliwie najbliższym uzgodnionym ze świadczeniobiorcą terminie. Wydanie informacji w takim trybie nie może być podstawą do ubiegania się przez świadczeniodawcę o jego rozliczenie, jako zrealizowanej porady lekarskiej.

Podkreśla się, że realizacja przez świadczeniodawców AOS obowiązku wydawania informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 OWU ma charakter obligatoryjny i nie zależy od faktu zwrócenia się świadczeniobiorcy do lekarza specjalisty o jej uzyskanie dla lekarza kierującego/lekarza poz.

Wzór informacji określa załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).

Wyjaśnia się, że przepisy § 12 ust. 5 i 6 OWU zostały uzgodnione z inicjatywy organizacji reprezentujących świadczeniodawców, na etapie negocjacji ich projektu, w trybie przewidzianym przepisami art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) Uzasadnieniem wprowadzenia tych regulacji było zapewnienie przepływu wiarygodnych informacji dotyczących realizowanego procesu leczenia pacjentów pomiędzy lekarzami poradni specjalistycznych a lekarzami poz, w celu usprawnienia dla świadczeniobiorców procesu korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości sprawowanej opieki medycznej. Wykorzystywanie przedmiotowych przepisów dla celów niezgodnych z intencją ich określenia lub - w przypadku świadczeniodawców AOS - uchylanie się od ich stosowania, jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie warunków realizacji umów.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lutego 2012 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §11 ust 1 Zarządzenia nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami:

„Świadczenia w poradniach specjalistycznych, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające kwalifikacje spełniające jednocześnie następujące warunki:

a)    określone w rozporządzeniu AOS*,

b)   określone w niniejszym zarządzeniu,

c)    zgodne z deklarowanymi warunkami w ofercie, o ile podlegały ocenie przy wyborze ofert,

wykazane w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z harmonogramem określonym w tym załączniku”.

*rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.)

Informujemy jednocześnie, że dotychczasowe świadczenia ASDK, które od dnia 01.01.2012 r. będą realizowane w ramach poradni specjalistycznych w AOS udzielane muszą być przez osoby posiadające kwalifikacje spełniające jednocześnie następujące warunki:

a)    określone w załączniku nr 2 rozporządzenia AOS*,

b)    określone w zarządzeniu nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ ze zmianami,

c)  zgodne z deklarowanymi warunkami w ofercie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, o ile podlegały ocenie przy wyborze ofert,

*rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.)

Oznacza to, że świadczenia wykonywane po 31 grudnia 2011 r. przez osoby, które nie spełniają jednocześnie powyższych warunków, nie będą mogły być uznane za należyte wykonanie zobowiązania i nie będą podlegały rozliczeniu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2011 r.

 • Sprawozdawanie i rozliczanie procedury nr 5.05.00.0000081 – świadczenie wykonywane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej realizowanej w ramach umów w rodzaju AOS

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia standard postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem stanowi zbiór zalecanych świadczeń do realizacji przez świadczeniodawcę, a płatnik określił zryczałtowany sposób ich finansowania.

Lekarz prowadząc kobietę w ciąży podejmuje decyzje o rodzaju wykonywanych/zalecanych badaniach, w tym ewentualnie o zaległych, jeśli kobieta trafiła pod opiekę danego lekarza w późniejszym okresie ciąży, nie dostarczając wyników badań z wcześniejszych okresów, a wiedza w tym zakresie w danym okresie ciąży jest niezbędna do monitorowania ciąży.

Zlecone i wykonane badania (w tym ewentualnie zlecone i wykonane „zaległe”) podlegają rozliczeniu poprzez jednokrotne wykazanie do rozliczenia produktu nr 5.05.00.0000081. Nie dopuszcza się możliwości wielokrotnego wykazania do rozliczenia przedmiotowego produktu podczas jednej wizyty pacjentki.

Zdaniem Centrali NFZ, zgodnie ze standardem MZ znaczna część badań jest powtarzana podczas prowadzenia ciąży, a zatem w przeważającej części przypadków wniosek o rozliczenie zaległych badań diagnostycznych podczas danej wizyty jest bezprzedmiotowy, a ewentualne zwielokrotnione sfinansowanie danej porady nieuzasadnione.

Świadczeniodawca ma dowolność w wyborze trybu rozliczania świadczeń udzielanych kobiecie w ciąży fizjologicznej, jednak w okresie prowadzenia całej ciąży fizjologicznej musi stosować wybrany sposób rozliczania (porady: kompleksowa lub specjalistyczne albo świadczenia wykonywane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej). W przypadku gdy kobieta odmówi wykonania badań diagnostycznych, a zatem świadczeniodawca prowadzący ciążę nie poniesie kosztów realizacji przedmiotowych procedur, daną wizytę i dalsze okresy prowadzenia ciąży fizjologicznej należy rozliczać na ogólnych zasadach z wykorzystaniem świadczeń specjalistycznych określonego typu zgodnie z charakterystyką grup.

Podpisała: z up. Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 listopada 2011 r.

 • Sprawozdawanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący prawidłowego sposobu przedstawiania do rozliczeń procedury P49 leki grupa W2 Badania dodatkowe- grupa 1 znajdującą się w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  data publikacji: 27 września 2011 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - gabinet zabiegowo-diagnostyczny

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej warunkiem wymaganym dla realizacji procedur zabiegowych jest posiadanie m.in. gabinetu zabiegowo-diagnostycznego wyposażonego odpowiednio do wykonywanej procedury, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) albo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254).

  Prosimy o sprawdzenie i zweryfikowanie w swoich zasobach w Portalu Potencjału, czy w/w gabinet został wprowadzony.

  Sposób postępowania wg poniższego schematu: ,,Portal Potencjału'' ,,struktura'' --> ,,jednostka'' --> ,,komórka'' --> ,,cechy komórki'' - gdzie powinien być wprowadzony gabinet zabiegowo-diagnostyczny.

  Do pobrania pełna treść komunikatu:

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 czerwca 2011 r.

 • Uwagi do programu SIMP świadczenia: pobranie materiału z szyjki macicy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenie o nazwie: pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach zakresu położnictwa i ginekologii, o wprowadzaniu, zatwierdzeniu i rozliczaniu w programie SIMP (System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki) wszystkich wykonanych badań cytologiczno-profilaktycznych.
  Zgodnie z założeniami realizacji i finansowania ww. programu, świadczenia są nielimitowane, a płatność dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi procedurami.

  Jednocześnie zaznaczamy, że Świadczeniodawca, który zatwierdzi w programie SIMP wszystkie wykonane badania cytologiczne, a tym samym przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Wojewódzkiego wobec Świadczeniodawcy, zgodnie z podpisaną umową, składa pisemny wniosek o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych wynikających z realizacji tych świadczeń.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 75-12-567.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 września 2008 r.

 • Uzupełnienie danych w SIMP przed wysyłką zaproszeń do pacjentek

  Ministerstwo Zdrowia i Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomi imienną wysyłkę zaproszeń na badania cytologiczne i mammograficzne.

  W związku z tym prosimy świadczeniodawców:

  o uzupełnienie adresu i tygodniowego planu wysyłki. Powyższe dane należy wprowadzić do programu SIMP (System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki).

  Jednocześnie zaznaczamy, że świadczeniodawca, który nie wprowadzi prawidłowo kompletu wymaganych danych, będzie pomijany przy wysyłce - adres jego placówki nie będzie umieszczony na pierwszej stronie zaproszenia jako sugerowane miejsce wykonania usługi. Informacje wprowadzone przez świadczeniodawcę będą miały również wpływ na ilości wysyłanych zaproszeń.

  Instrukcję wprowadzania danych do SIMP przed wysyłką zaproszeń można pobrać poniżej (w dwóch formatach - do wyboru):

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 75-12-567.

  • realizujących świadczenie o nazwie ,,pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego'' - w ramach zakresu położnictwo i ginekologia,
  • realizatorów programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word;
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

data publikacji: 17 kwietnia 2008 r.

 • Porada kompleksowa

  Treść komunikatu w pliku do pobrania:

  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

   Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

    

   data publikacji: 8 lutego 2008 r.

 • Systemu Informatycznego Monitoringu Profilaktyki SIMP

  Informujemy, że od 1 stycznia 2008 r. wszyscy świadczeniodawcy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizujący świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego są zobowiązani do sprawozdawczości z realizacji tych świadczeń w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

  Świadczeniodawcy realizujący świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii, którzy nie mają dostępu do systemu SIMP, powinni złożyć do Wydziału Informatyki POW NFZ wnioski o nadanie uprawnień niezbędnych do ewidencji świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. Szczegóły w komunikacie na temat dostępu do systemu SIMP.

  data publikacji: 10 stycznia 2008 r.

 • Skierowania do poradni specjalistycznych a karta informacyjna

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z interpretacją Centrali NFZ na temat właściwości skierowania do poradni specjalistycznej - karta informacyjna leczenia szpitalnego izby przyjęć czy też szpitalnego oddziału ratunkowego nie stanowi skierowania do lekarza specjalisty.

  data publikacji: 27 lipca 2007 r.

 • Rozliczanie chirurgicznego zaopatrzenie ran

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wykonywania i rozliczania procedury o kodzie 5.05.0000058 z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych - ,,zaopatrzenie chirurgiczne ran okolic wstrząsorodnych i/lub wycięcie zmian ze skóry okolic wstrząsorodnych np. szyja wykonywane w znieczuleniu ogólnym z badaniem hist.-pat. w przypadku wskazań medycznych''- informujemy, że zgodnie z interpretacją Centrali NFZ w ramach w/w procedury mogą być rozliczane również zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

  data publikacji: 26 czerwca 2007 r.

 • Rozliczanie procedur z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych (typ IV)

  Zamieszczamy informacje na temat rozliczania wybranych procedur z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych (typ IV). Do pobrania pełen tekst komunikatu w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 7 marca 2007 r.

 • Rozliczanie zabiegu diagnostyczno-leczniczego u chorych z przewlekłym bólem (blokada/neurodestrukcja)

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości rozliczania procedury o kodzie 5.05.00.0000038 - zabieg diagnostyczno-leczniczy u chorych z przewlekłym bólem (blokada/neurodestrukcja), która nie została zamieszczona w katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych, obowiązującym w 2007 r. (załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych AOS) informujemy, że w/w procedura, może być rozliczana w poradzie typu III.

  Przy najbliższej zmianie szczegółowych materiałów informacyjnych AOS planowane jest przywrócenie finansowania w/w procedury poprzez wprowadzenie jej do katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, jako porady typu III.

  data publikacji: 21 lutego 2007 r.

 • Rozliczanie badania fistulografii w 2006 r.

  W związku z wątpliwościami jakie budzi brak badania fistulografii (badanie radiologiczne polegające na ocenie w promieniach RTG przebiegu przetoki po podaniu do niej środka cieniującego) w katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych obowiązującym w 2006 r. (załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych AOS) informujemy, że pomimo nie zamieszczenia w/w badania może być ono rozliczane w poradzie typu III.

  data publikacji: 20 lipca 2006 r.

 • USG Doppler duplex

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zamieszczone na stronie internetowej POW NFZ 9 czerwca 2004 informacje na temat rozliczania badań USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu obowiązywały do dnia wejścia w życie sposobu rozliczania tych badań ustalonych przez Prezesa NFZ Zarządzeniem Nr 92/2005 zmienionych Zarządzeniem 106/2005 oraz Zarządzeniem nr 112/2005.

  Do rozliczeń ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych w roku 2006 stosuje się zapisy § 16 punkt 4 Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Materiały te stanowią załącznik do umów.

  data publikacji: 6 lutego 2006 r.