Udzielanie świadczeń na podstawie EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania z niezbędnych  świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim, niż państwo ubezpieczenia.
Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę,
  • numer identyfikacyjny Karty,
  • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na karcie. Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

EKUZ uprawnia do świadczeń, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie pobytu w innym kraju członkowskim UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwie z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Celem świadczeń niezbędnych jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia oraz zapobieżenie przymusowemu powrotowi do miejsca zamieszkania przed końcem planowanego pobytu za granicą. Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo i wyłącznie podejmuje lekarz.

Typowymi świadczeniami niezbędnymi, które mogą zostać udzielone na kartę EKUZ są świadczenia związane z wszelkimi urazami, wypadkami, nagłym zachorowaniem. Pojęcie „leczenie niezbędne” nie ogranicza świadczeń wyłącznie do przypadków, w których zapewnione leczenie stało się niezbędne na skutek nagłej choroby. Są nimi także świadczenia związane z istniejącą już chorobą przewlekłą w celu zagwarantowania uprawnionemu z kartą EKUZ ciągłości leczenia np. dializy nerek, tlenoterapia, chemioterapia w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwie oraz świadczenia związane z ciążą i narodzinami dziecka. Świadczenia rzeczowe związane z chorobą przewlekłą i narodzinami dziecka nie zostaną jednak uznane za niezbędne w przypadku, gdy ich otrzymanie jest celem pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwie.

W przypadku stwierdzenia, że konkretne świadczenie nie może zostać udzielone w trybie art. 19 rozporządzenia 883/2004 albo istnieje uzasadnione przekonanie, że pobyt spowodowany jest chęcią planowanego uzyskania tego świadczenia, pacjent nie może zostać przyjęty zgodnie z przepisami o koordynacji, co w praktyce oznacza, że powinien zostać potraktowany jak pacjent prywatny. Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwie. Niezbędne jest wówczas posiadanie przez pacjenta formularza E112/S2. Dokument ten jest potwierdzeniem zgody na uzyskanie leczenia planowanego poza terytorium państwa właściwego i może zostać wydany wyłącznie w przypadku, gdy osoba przyjeżdża do danego państwa w celu uzyskania leczenia.

Posiadaczom Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje taki sam zakres uprawnień, jak w przypadku EKUZ.

W przypadku braku możliwości sporządzenia kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń należy sporządzić odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ

Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie zawartych na nim danych (wzór wypełnionego odpisu). Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym'' wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz  podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu.

Za poprawność danych zawartych w odpisie odpowiedzialność ponosi świadczeniodawca, w związku z powyższym nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów.

aktualizacja: 15 lutego 2022 r.