Kontraktowanie na 2021


Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności korzystania z najnowszej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w trosce o zachowanie właściwego przebiegu postępowań konkursowych, konieczne jest korzystanie z  najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
Aktualizacja ww. modułu daje świadczeniodawcom gwarancję właściwej wymiany danych z NFZ, w zakresie obsługi konkursu ofert.

Podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 29 marca 2017 r

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OGŁASZANYMI PRZEZ POW NFZ POSTĘPOWANIAMI

Szanowni Państwo,

W związku z ogłaszanymi przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowaniami konkursowymi w celu zawarcia umów o świadczenia opieki zdrowotnej, przypominamy najważniejsze informacje związane z ogłaszanymi postępowaniami.

Składanie oferty

            Należy dołożyć szczególnej staranności przy przygotowywaniu oferty:

 • Dane w ofercie powinny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oraz być zweryfikowane w tym zakresie przed wysłaniem do POW NFZ.
 • Dane w formularzu ofertowym określające szczegóły oferty powinny być zgodne z odpowiedziami ankietowymi. Dane w formularzu ofertowym po wydrukowaniu oferty należy sprawdzić.
 • W formularzu ofertowym w wykazie zasobów i szczegółach oferty powinien być wykazany sprzęt podwykonawców, jeżeli w pytaniach ankietowych udzielona jest odpowiedź twierdząca dotycząca dostępności do takiego sprzętu, który jest w posiadaniu podwykonawcy. Podwykonawca udostępnia taki sprzęt w Portalu Potencjału w umowach ze świadczeniodawcami.
 • W przypadku przedstawienia kopii polisy OC, której termin ważności wygasa w trakcie trwania umowy (rok 2022) należy przedstawić oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
 • Każdą stronę dokumentów załączanych do oferty (nie tylko formularz ofertowy), należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym do oferty wzorem podpisów.
 • Wszelkie dokumenty dołączane do formularza ofertowego muszą zostać potwierdzone za zgodność przez osoby uprawnione
 • Należy zwrócić szczególną uwagę czy złożono ofertę w prawidłowym postępowaniu (prawidłowy zakres, prawidłowa grupa powiatów, gmin, dzielnic…)
 • Należy zwrócić uwagę czy znajduje się w ofercie załącznik stanowiący wzór podpisu i parafy
 • Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapisanie nośnika danych z ofertą – czy wersja elektroniczna oferty zapisana jest w poprawnym formacie, czy nie brakuje zapisanego pliku na nośniku elektronicznym) czy nośnik elektroniczny został załączony i prawidłowo opisany),
 • Należy sprawdzić czy w ofercie znajduje się nośnik elektroniczny z opisem zawierającym następujące informacje:

a) wyraz: „oferta”,

b) nazwa i adres oferenta,

c) kod i przedmiot postępowania

Podczas weryfikacji danych u oferenta lub w trakcie prac komisji należy mieć przygotowaną dokumentację potwierdzającą dane przekazane w ofercie w szczególności dokumenty potwierdzające

 1. tytuł prawny do korzystania z lokali lub budynków, w których będą udzielane świadczenia, sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej ich wyposażenie, aktualne paszporty techniczne aparatury i sprzętu wykazanego w ofercie.
 2. gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób w formularzu ofertowym. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie (podpisane przez personel) do zawarcia jednej z ww. umów.

Odrzucenie oferty

Oferta zostaje odrzucona z powodu:

 • złożenia oferty po terminie,
 • nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie,
 • nieokreślenia przez świadczeniodawcę przedmiotu oferty lub niepodania liczby lub ceny
 • świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • nieważności na podstawie odrębnych przepisów,
 • złożenia oferty alternatywnej,
 • niespełnienia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków
 • określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3ustawy,
 • złożenia jej przez świadczeniodawcę, z którym
 • w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie  postępowania, została  rozwiązana  przez  oddział  wojewódzki  Funduszu umowa o udzielanie  świadczeń  opieki   zdrowotnej w zakresie   lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi  ogłoszenia,  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia z  przyczyn  leżących po stronie świadczeniodawcy.
   

Właściwe oznaczania kopert/paczek zawierających oferty konkursowe

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina o właściwym oznaczeniu koperty lub paczki zawierającej ofertę na postępowania w trybie konkursu ofert oraz rokowań, zgodnie z informacją  stanowiącą załącznik nr 1 (do pobrania plik PDF) do zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm).

Wyżej wymieniony (podpisany) załącznik powinien być umieszczony na zewnątrz koperty/paczki, zawierającej formularz ofertowy wraz z nośnikiem elektronicznym oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, przygotowane i oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 2 ww. zarządzenia (Sposób przygotowania oferty). W przypadku składania ofert drogą pocztową, prosimy o wskazywanie na ewentualnej dodatkowej kopercie zewnętrznej, że wewnątrz znajduje się oferta/oferty, ze wskazaniem numeru postępowania/numerów postępowań.

Uwaga

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

1) data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu; oraz

2) wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Jednocześnie Pomorski OW NFZ informuje, że operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 jest Poczta Polska S.A. (decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015r.).

Odwołania od rozstrzygnięcia konkursu

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, zgodnie z Rozdziałem 5 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (ze zm.), że odwołania od rozstrzygnięcia konkursu wnosi się w formie pisemnej.

Wniesienie odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wymaga potwierdzenia w formie pisemnej przed upływem terminu do jego wniesienia.

Odwołanie przesłane drogą pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin do jego wniesienia.

Tryb rozpatrywania odwołań regulują ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r poz. 1285 ze zm.) oraz kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2017 r.; aktualizacja: 14 lipca 2021 r.