Porównanie procedury zwrotu kosztów za świadczenia realizowane w ramach przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną i przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej implementujące dyrektywę transgraniczną

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Obszar obowiązywania

państwa UE lub EOG

państwa UE i EFTA

Instytucja odpowiedzialna za ustalenie kwoty do zwrotu

właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

instytucja miejsca pobytu w państwie leczenia

Instytucja wypłacająca wskazaną kwotę

właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

a)  właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub

b) bezpośrednio w państwie członkowskim leczenia o ile ustawodawstwo tego państwa przewiduje taką możliwość

Sposób ustalenia kwoty zwrotu

wg stawek obowiązujących w państwie ubezpieczenia

wg stawek obowiązujących w państwie, w którym udzielono świadczeń

Opieka zdrowotna świadczona przez:

placówki medyczne działające w ramach systemu ubezpieczenia powszechnego oraz placówki medyczne prywatne, jak również apteki

placówki medyczne i apteki działające w ramach danego systemu ubezpieczenia powszechnego

Świadczenia, których koszty podlegają zwrotowi

wyłącznie świadczenia, które należą do świadczeń gwarantowanych w państwie członkowskim ubezpieczenia (tj. w Polsce)

zakres świadczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa na terenie, którego miało miejsce leczenie

Charakter świadczeń, których koszty podlegają zwrotowi

świadczenia planowane wymagające uprzedniej zgody NFZ

w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej objętych wykazem, o którym mowa w art. 42e ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

świadczenia planowane niewymagające uprzedniej zgody po spełnieniu warunków określonych 
w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

świadczenia planowane wyłącznie na podstawie zgody Narodowego Funduszu Zdrowia

świadczenia opieki zdrowotnej w trybie niezbędnym z medycznego punktu widzenia

świadczenia udzielane w trybie niezbędnym z medycznego punktu widzenia (w tym również w przypadku gdy osoba nie posiadała karty EKUZ)

Maksymalny termin na złożenie wniosku

6 miesięcy od daty wystawiania rachunku

6 miesięcy od dnia 15 listopada 2014 r., tj. od daty wejścia w życie ustawy implementującej

(w przypadku świadczeń i leków udzielonych lub zakupionych po dniu 24 października 2013 r. a przed dniem 15 listopada 2014 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy implementującej postanowienia dyrektywy)

brak daty końcowej

Tryb rozpatrywania wniosku

postępowanie administracyjne z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

na zasadach określonych w art. 25 lit. b rozporządzenia 987/2009

Wzór wniosku

wzór wniosku

wniosek o refundację kosztów leczenia

Wykaz najważniejszych aktów prawnych:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011 r., str. 45)

dyrektywa transgraniczna - plik PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U L 166 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.)

rozporządzenie nr 883/2004 - plik PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie nr 987/2009 - plik PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1)

rozporządzenie nr 1231/2010 - plik PDF

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146)

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - plik PDF

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

ustawa implementująca dyrektywę transgraniczną - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

rozporządzenie - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

rozporządzenie - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

rozporządzenie  - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)

rozporządzenie - plik PDF