Informacja o przybliżonej kwocie zwrotu przed skorzystaniem ze świadczeń

Świadczeniobiorca przed skorzystaniem z konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej w placówce medycznej działającej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprawniony do uzyskania informacji o przybliżonej wysokości zwrotu kosztów. Informacje w tym zakresie udzielane są przez właściwy dla Świadczeniobiorcy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio lub przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, w formie pisemnej oraz przy użyciu poczty elektronicznej.

Ponieważ przekazanie przez Świadczeniobiorcę szczegółowych informacji związanych z planowanym leczeniem jest niezbędne dla określenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przybliżonej wysokości zwrotu kosztów, poniżej zamieszczono formularz, którego pobranie i wypełnienie przez Świadczeniobiorcę będzie bardzo pomocne dla oddziału przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Formularz zapytania o przybliżoną wysokość zwrotu kosztów - plik *doc - otwierany np. za pomocą programu MS Word

Należy pamiętać, iż informacja udzielana przed skorzystaniem ze świadczenia ma charakter jedynie orientacyjny. Faktyczna wysokość należnego zwrotu kosztów może zostać ustalona jednoznacznie dopiero po udzieleniu świadczenia, w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Świadczeniobiorcę przy wniosku o zwrot kosztów.