Informacje dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

W przypadku delegowania pracowników do pracy za granicą, pracodawca może w imieniu wysyłanego pracownika dokonywać czynności związanych z uzyskaniem EKUZ dla tego pracownika. W tym celu wysyłany pracownik powinien wystawić upoważnienie dla pracodawcy. Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty. Osoba upoważniona może podpisać wniosek „z upoważnienia”.

Ponadto, upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:

  • imiona i nazwisko pracownika i członków rodziny,
  • numer PESEL pracownika i członków rodziny,
  • aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
  •  państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
  • okres oddelegowania.

Wypadek przy pracy
W przypadku kiedy pracownik delegowany do pracy w innym państwie członkowskim ulegnie za granicą wypadkowi przy pracy, dokumentem właściwym do poświadczenia jego prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych jest dokument DA1/E123/DA001, tj. dokument potwierdzający prawo posiadacza do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem przy pracy. Dokument ten wydawany jest w szczególności w związku z tym, iż niektóre państwa członkowskie UE/EFTA np. Niemcy, Francja posiadają odrębne systemu wypadkowe, w ramach których udzielenie świadczeń związanych z wypadkiem możliwe jest wyłącznie na podstawie takiego dokumentu. W przypadku państw członkowskich UE/EFTA, które nie posiadają wyodrębnionych systemów wypadkowych rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z wypadkiem przy pracy udzielane są w ramach systemu chorobowego na podstawie EKUZ.

Zasady wydawania dokumentu DA1/E123/DA001:
W przypadku, gdy osoba w trakcie wykonywania pracy w jednym z państw członkowskich UE/EFTA (innym niż RP) ulegnie wypadkowi przy pracy, uzyskanie dokumentu DA1/E123/DA001 jest możliwe tylko przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

  1. Podleganie ustawodawstwu polskiemu w dniu w którym doszło do wypadku – dokumentem potwierdzającym właściwość ustawodawstwa polskiego jest dokument A1/E101 wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 
  2. Podleganie polskiemu ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu w dniu w którym doszło do wypadku.
  3. Uznanie przez pracodawcę lub podmiot wskazany w krajowych przepisach z zakresu wypadków przy pracy, iż zaistniałe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i odnotowane w rejestrze wypadków przy pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105. poz. 870).

W przypadku, gdy którakolwiek z ww. przesłanek nie zostanie spełniona brak jest podstaw do wydania dokumentu DA1/E123/DA001.Wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA bez potwierdzenia właściwości ustawodawstwa polskiego (A1), bez podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu na terytorium RP, jest równoznaczne z uznaniem, iż osoba podlega ustawodawstwu państwa wykonywania pracy zgodnie z ww. zasadą ogólną, i oznacza odmowę wydania E123/DA1.

Informacja w sprawie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy udzielanych osobom oddelegowanym do pracy lub wykonującym pracę w kilku państwach UE/EFTA na podstawie dokumentów A1.

Źródło: strona www Centrali NFZ