EKUZ dla uczących się za granicą

Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które udają się do  innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole, które chcą skorzystać z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z przyczyn medycznych, w trakcie pobytu czasowego w danym państwie członkowskim UE/EFTA powinny legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Niezbędne dokumenty do uzyskania EKUZ, gdy celem pobytu jest podjęcie studiów lub nauki w szkole:

 1. wniosek o EKUZ,
 2. zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole, tj.:
  • zaświadczenie wydane przez polską uczelnię / szkołę delegującą wnioskodawcę do podjęcia nauki / odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim UE/EFTA, lub
  • zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię / szkołę przyjmującą wnioskodawcę w poczet uczniów / studentów lub
  • na bezpłatne praktyki;
  • lub legitymacja ucznia / studenta, w przypadku wnioskodawców, którzy podjęli już naukę i wniosek jest składany w trakcie trwania roku szkolnego / akademickiego;

W przypadku, gdy Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie w stanie potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wnioskodawca zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny w celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem w celu podjęcia studiów lub nauki, zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń na koszt NFZ, w tym:

 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń głównego ubezpieczonego,
 • dokument potwierdzający fakt zgłoszenia wnioskodawcy do ubezpieczenia jako  członka rodziny tj. ZUS ZCNA.

Zaświadczenie wystawione przez uczelnię / szkołę powinno zawierać następujące dane:

 • pełną nazwa uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi,
 • imię, nazwisko i data urodzenia ucznia lub studenta,
 • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie,
 • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego wnioskująca o EKUZ osoba będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni, lub okres w jakim odbywane będą praktyki*:
 • informację, iż praktyki nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia, skutkującego objęciem ustawodawstwem danego kraju
 • datę wystawienia zaświadczenia**;

* W przypadku, gdy zaświadczenie nie będzie precyzyjnie określało okresu nauki osoby wnioskującej, a będzie wskazany tylko rok lub semestr akademicki, EKUZ wydana zostanie na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru letniego lub zimowego, które obowiązują w polskich szkołach i uczelniach.

**Zaświadczenia wystawiane przez uczelnię lub szkołę, powinny zostać wystawione  z datą nie wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o EKUZ. Zaświadczenia wystawione z datą wcześniejszą niż 90 dni od dnia złożenia wniosku, nie będą stanowić podstawy do wydania EKUZ.

Ważne informacje związane z wyjazdem w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole:

UWAGA
Zaświadczenie warunkowe wskazujące, iż osoba została przyjęta na studia / do szkoły, ale pod warunkiem dokonania dodatkowych czynności związanych np. z opłatą, dostarczeniem dokumentów, nie stanowi potwierdzenia faktu posiadania statusu studenta / ucznia, niezbędnego do wydania EKUZ.

W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię lub szkołę zaświadczenia lub legitymacji wystawionej w języku obcym, nie można jednoznacznie określić, faktu dalszego kształcenia się przez osobę, której ma być wydana karta. Oddział Wojewódzki NFZ w celu ustalenia prawa do świadczeń może żądać od wnioskującego, tłumaczenia przysięgłego dokumentu, na język polski lub angielski.

Wyjazd na uczelnię w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu wspólnotowych przepisów o koordynacji.

EKUZ wydawana jest zgodnie z tytułem do ubezpieczenia, w związku z czym gdy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ z tytułu pracy najemnej lub prowadzenia działalności na własny rachunek, EKUZ wydawana jest zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.