Dla
pacjenta

Informacje archiwalne

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny - informacje archiwalne

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

W przypadku, gdy uprawniona osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, u pacjenta stwierdzi konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego, wystawia dla Świadczeniobiorcy zlecenie  na zaopatrzenie w wyroby medyczne na  obowiązującym druku.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia (  t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1267). 

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie   w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wzory druków

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego Świadczeniobiorca jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca  w potwierdzeniu zlecenia  przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy.

Przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia na wyroby cykliczne (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu), Oddział wyda Świadczeniobiorcy kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B)- ważną maksymalnie  12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, Świadczeniobiorca nie musi  co miesiąc potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ.

Dane kontaktowe POW NFZ

Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

WAŻNE: Odbiór refundowanego wyrobu medycznego u świadczeniodawcy (V część zlecenia – część A) należy potwierdzić własnoręcznym podpisem tylko i wyłącznie po ODBIORZE wyrobu medycznego i sprawdzeniu (wytwórca, model, nazwa handlowa) czy wydany i wpisany przez świadczeniodawcę wyrób medyczny jest zgodny ze zleceniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

Wyszukiwarka miejsc udzielania świadczeń

Poradnik dla Pacjenta

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2014 r.; aktualizacja 1 czerwca 2017 r.

Komunikat dla pacjentów uprawnionych do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia - informacje archiwalne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazwę wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porządkowej na podstawie rozporządzenia, które utraciło swoją moc, Narodowy Fundusz Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby skorygować i uaktualnić dane ze zlecenia bez konieczności ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawił zlecenie.

Jednocześnie informuję, że wszyscy realizatorzy zostali poinformowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia o konieczności honorowania skorygowanych zleceń na wyroby medyczne.

Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

źródło informacji: Andrzej Troszyński, Rzecznik Prasowy Centrali NFZ

data publikacji: 15 stycznia 2014 r.

Komunikat dla Pacjentów dot. zleceń na wyroby medyczne i środki ortopedyczne - informacje archiwalne

W związku z doręczaniem przez Świadczeniobiorców do Oddziału zleceń na wyroby medyczne  w celu ich potwierdzenia pod koniec terminu ważności lub po jego upływie, POW NFZ  przypomina:

Wystawiona przez uprawnionego lekarza „Część A” zlecenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie ważna jest do końca miesiąca, na które została wystawiona, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń w okresie ważności „Części B” nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu, z wyjątkiem pierwszego zlecenia „Części A” na środek pomocniczy, na podstawie którego Oddział Funduszu wystawia i potwierdza „Część B” zlecenia maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Podstawą do zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest „Część A” zlecenia prawidłowo wystawiona przez zlecającego lekarza wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, „Częścią B” tego zlecenia.

„CZĘŚĆ B” ZLECENIA POZOSTAJE U ŚWIADCZENIOBIORCY PRZEZ OKRES JEJ WAŻNOŚCI,  A NASTĘPNIE MUSI ZOSTAĆ DOSTARCZONA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ DO ODDZIAŁU FUNDUSZU, KTÓRY JĄ WYSTAWIŁ I POTWIERDZIŁ.

 Natomiast zlecenie wystawione na  pozostałe wyroby medyczne  ważne jest 30 dni.

OZNACZA TO, ŻE W TERMINIE 30 DNI /nie licząc dnia wystawienia/ ŚWIADCZEMNIOBIORCA WINIEN  POTWIERDZIĆ ZLECENIE W ODDZIALE  FUNDUSZU  ORAZ PRZEKAZAĆ  DO REALIZACJI  ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ Z FUNDUSZEM W RODZAJU ZAOPATRZENIE.

ŚWIADCZENIODAWCA MOŻE PRZYJĄĆ DO REALIZACJI ZLECENIE POTWIERDZONE PRZEZ FUNDUSZ TYLKO W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI WSKAZANYM W CZĘŚCI II ZLECENIA.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2013 r.

Licznik odwiedzin: 15