Informacje archiwalne

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - informacje archiwalne

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020--31122020

poniżej wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

 1. wystawione,
 2. wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

- Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia (analogicznie jak ma to miejsce obecnie).

- Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

- Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r.. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):

- zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

- zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678):

- zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM,

- zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

- zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

*Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

**Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Tabela do pobrania w pliku PDF.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 23 grudnia 2019 r.

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawienia zlecenia oraz świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne - informacje archiwalne

Z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096), który wprowadza zmiany w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959). Zgodnie z ww. przepisami do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) oraz zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

 1. wystawione,
 2. wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne - informacje archiwalne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 poz.2429) nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy do 30 czerwca 2019 r. będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

 • wystawione
 • wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r. poz.1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 marca 2019 r.

Ogólne informacje - informacje archiwalne

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego, Świadczeniobiorcy na zasadach określonych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przysługuje na zlecenie osoby uprawnionej zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wyroby medyczne (np. protezy, wózki inwalidzkie, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe, aparaty słuchowe, balkoniki, kule   protezy piersi, materace przeciwodleżynowe) refundowane są w różnej wysokości, na określony czas.  Refundowany ze środków publicznych wyrób medyczny (oznaczony daną grupą  i liczbą porządkową), wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1267.)

Krok pierwszy – zlecenie od uprawnionego lekarza

W przypadku, gdy uprawniona osoba  u pacjenta stwierdzi konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego, wystawia dla Świadczeniobiorcy zlecenie  na zaopatrzenie w wyroby medyczne na  obowiązującym druku. Druk obowiązującego zlecenia, wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy  (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1678) można znaleźć na stronie internetowej  POW NFZ www.nfz-gdansk.pl

W zależności od rodzaju wyrobu, uprawniona osoba może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania.

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, musi być wystawione odrębne zlecenie, z wyłączeniem zlecenia na zaopatrzenie w soczewki okularowe.

WAŻNE:

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno być starannie wystawione.

Prawidłowo wystawiony dokument zlecenia powinien  zawierać  rzetelnie uzupełnione informacje określone we wzorze zlecenia, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Dodatkowo na zleceniu na zaopatrzenie w sprzęt stomijny (grupa P lp.99) wymagane jest dookreślenie przez zlecającego rodzaju stomii, przez wpis w rubryce „Informacje dodatkowe” (kolostomia, urostomia, ileostomia), ponieważ od rodzaju zaopatrzenia zależy limit finansowania.

Na zleceniu na zaopatrzenie w aparaty słuchowe (grupa P lp.84-85) wymagane jest wpisanie przez zlecającego lekarza jednego z kryterium przyznawania tego wyrobu medycznego określonego  w rozporządzeniu.

Na zleceniu na zaopatrzenie w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich (grupa P lp.129) wymagane jest wpisanie przez zlecającego lekarza informacji dodatkowej „osoba samodzielnie poruszająca się  na wózku” zgodnie z kryterium przyznawania tego wyrobu określonym w rozporządzeniu.

W przypadku,  gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (brak informacji określonych w tych wzorach, zawiera inne błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.

Krok drugi – potwierdzenie zlecenia

Otrzymane zlecenie  musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego Świadczeniobiorca jest zarejestrowany. W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca  w potwierdzeniu zlecenia  przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez Świadczeniobiorcę lub inną osobę upoważnioną do działania w jego imieniu (z wyłączeniem Świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył) lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odesłane na adres Świadczeniobiorcy). Do osobistego  potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie oraz upoważnienie udzielone na piśmie przez Świadczeniobiorcę, w przypadku odbioru potwierdzonego zlecenia przez inną osobę. Informację o miejscach, gdzie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne uzyskacie Państwo w Delegaturze Oddziału Wojewódzkiego  NFZ w Słupsku lub na stronie internetowej Oddziału.

Zaopatrzenie comiesięczne

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu) po wystawieniu przez osobę uprawnioną, pierwszego zlecenia (część A)  na określony miesiąc, Świadczeniobiorca powinien zlecenie potwierdzić w Oddziale Funduszu. Przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia na wyroby cykliczne, Oddział wyda Świadczeniobiorcy kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B)- ważną maksymalnie  12 miesięcy. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione  na okres  nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Posiadając ważną „część B” zlecenia, Świadczeniobiorca nie musi  co miesiąc potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ. Przy kolejnym zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne (część A) wystawionym przez osobę uprawnioną do wystawienia lub kontynuacji, Świadczeniobiorca udaje się z „częścią A” i „częścią B” zlecenia bezpośrednio do Świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Tam Świadczeniobiorca realizuje zlecenie zostawiając „część A” zlecenia,  zachowując dla siebie  „część B”.

Szczególne uprawnienia

Prawo do nabycia bezpłatnych - do wysokości limitu (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

WAŻNE! w przypadku posiadania powyższych uprawnień, przy czynności potwierdzenia zlecenia należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie (w przypadku przesyłania zlecenia do potwierdzenia pocztą, należy do zlecenia załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie). 

Uprawnienia z art. 47 ust. 1 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji  (wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej POW NFZ).

WAŻNE! Oryginał zaświadczenia wystawionego przez uprawnionego lekarza należy przedstawić przy czynności potwierdzania zlecenia.

Krok trzeci – zakup wyrobu medycznego

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie, w celu jego realizacji Świadczeniobiorca może zgłosić się na terenie kraju do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

WAŻNE! Wybór konkretnego Świadczeniodawcy należy do Świadczeniobiorcy – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.

Zlecenie na zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie realizowane jest u Świadczeniodawcy, tylko z ważną „częścią B” zlecenia. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Świadczeniodawca realizujący zlecenie  na zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie ma obowiązek sprawdzenia w „części B”` zlecenia, uprawnienia Świadczeniobiorcy do uzyskania kolejnego świadczenia.

WAŻNE: Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu, przysługującego comiesięcznie dokonuje Świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem Świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.

Potwierdzenia odbioru innych wyrobów, aniżeli wyrobów przysługujących comiesięcznie (np. wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe), dokonuje Świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:

 • pisemnego upoważnienia wystawionego przez Świadczeniobiorcę dla którego zostało wypisane zlecenie, wystawione w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego

lub

 • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia tego świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia

Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego niecyklicznego, powinno zawierać następujące informacje:

 1. Dane dotyczące osoby upoważniającej (Świadczeniobiorcy), tj.: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania.
 2. Dane dotyczące osoby upoważnionej (odbierającej wyrób), tj.: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania,
 3. Dane dotyczące odbieranego wyrobu medycznego.
 4. Datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego.

Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz faktycznie odbieranym wyrobem.

Świadczeniodawca wydaje pacjentowi dokument sprzedaży, instrukcję używania wyrobu medycznego, a także pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Naprawa wyrobu medycznego

W przypadku niektórych wprost wymienionych w Rozporządzeniu wyrobów medycznych  (np.: protezy, wózki inwalidzkie) istnieje możliwość ubiegania się o naprawę wyrobu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z limitem finansowania określonym w Rozporządzeniu dla naprawy danego wyrobu. W przypadku  dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny.

Zasady refundacji

Świadczeniobiorca jest uprawniony do wyboru miejsca realizacji zaopatrzenia, jak również wyboru wyrobu medycznego w danej grupie i liczbie porządkowej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zgodnie ze zleconym przez lekarza zaopatrzeniem, spośród zróżnicowanej oferty różnych producentów. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. NFZ refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny świadczeniobiorcy jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena wybranego przez Świadczeniobiorcę wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, uwzględniając udział własny w limicie. Pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Obowiązkiem każdego podmiotu mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu  w cenie limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, oferowanego Świadczeniobiorcom z wyjątkiem wyrobów medycznych, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Datą zakończenia realizacji świadczenia  jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, przy czym okres ten nie dotyczy Świadczeniobiorców, o których mowa w art. 47 ust.1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja wyrobu medycznego przysługuje Świadczeniobiorcy na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość ubiegania się o skrócenie okresu użytkowania niektórych wyrobów medycznych, wprost wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia. Przywołane rozporządzenie określa kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu, tj.:

 1. U osób dorosłych w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
 1. Zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
 2. Rehabilitacji,
 3. Rozwoju fizycznego.

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne, zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. Wystawiony wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wraz z prawidłowo wystawionym zleceniem na wyrób medyczny, należy złożyć w Oddziale  Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1844).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 211).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 poz. 1061 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia  na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678).
 6. Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. ze zm.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 czerwca 2017 r.; aktualizacja: 10 maja 2018 r.

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny - informacje archiwalne

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

W przypadku, gdy uprawniona osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, u pacjenta stwierdzi konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego, wystawia dla Świadczeniobiorcy zlecenie  na zaopatrzenie w wyroby medyczne na  obowiązującym druku.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia (  t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1267). 

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie   w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wzory druków

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego Świadczeniobiorca jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca  w potwierdzeniu zlecenia  przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy.

Przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia na wyroby cykliczne (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu), Oddział wyda Świadczeniobiorcy kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B)- ważną maksymalnie  12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, Świadczeniobiorca nie musi  co miesiąc potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ.

Dane kontaktowe POW NFZ

Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

WAŻNE: Odbiór refundowanego wyrobu medycznego u świadczeniodawcy (V część zlecenia – część A) należy potwierdzić własnoręcznym podpisem tylko i wyłącznie po ODBIORZE wyrobu medycznego i sprawdzeniu (wytwórca, model, nazwa handlowa) czy wydany i wpisany przez świadczeniodawcę wyrób medyczny jest zgodny ze zleceniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

Wyszukiwarka miejsc udzielania świadczeń

Poradnik dla Pacjenta

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2014 r.; aktualizacja 1 czerwca 2017 r.

Komunikat dla pacjentów uprawnionych do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia - informacje archiwalne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazwę wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porządkowej na podstawie rozporządzenia, które utraciło swoją moc, Narodowy Fundusz Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby skorygować i uaktualnić dane ze zlecenia bez konieczności ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawił zlecenie.

Jednocześnie informuję, że wszyscy realizatorzy zostali poinformowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia o konieczności honorowania skorygowanych zleceń na wyroby medyczne.

Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

źródło informacji: Andrzej Troszyński, Rzecznik Prasowy Centrali NFZ

data publikacji: 15 stycznia 2014 r.

Komunikat dla Pacjentów dot. zleceń na wyroby medyczne i środki ortopedyczne - informacje archiwalne

W związku z doręczaniem przez Świadczeniobiorców do Oddziału zleceń na wyroby medyczne  w celu ich potwierdzenia pod koniec terminu ważności lub po jego upływie, POW NFZ  przypomina:

Wystawiona przez uprawnionego lekarza „Część A” zlecenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie ważna jest do końca miesiąca, na które została wystawiona, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń w okresie ważności „Części B” nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu, z wyjątkiem pierwszego zlecenia „Części A” na środek pomocniczy, na podstawie którego Oddział Funduszu wystawia i potwierdza „Część B” zlecenia maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Podstawą do zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest „Część A” zlecenia prawidłowo wystawiona przez zlecającego lekarza wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, „Częścią B” tego zlecenia.

„CZĘŚĆ B” ZLECENIA POZOSTAJE U ŚWIADCZENIOBIORCY PRZEZ OKRES JEJ WAŻNOŚCI,  A NASTĘPNIE MUSI ZOSTAĆ DOSTARCZONA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ DO ODDZIAŁU FUNDUSZU, KTÓRY JĄ WYSTAWIŁ I POTWIERDZIŁ.

 Natomiast zlecenie wystawione na  pozostałe wyroby medyczne  ważne jest 30 dni.

OZNACZA TO, ŻE W TERMINIE 30 DNI /nie licząc dnia wystawienia/ ŚWIADCZEMNIOBIORCA WINIEN  POTWIERDZIĆ ZLECENIE W ODDZIALE  FUNDUSZU  ORAZ PRZEKAZAĆ  DO REALIZACJI  ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ Z FUNDUSZEM W RODZAJU ZAOPATRZENIE.

ŚWIADCZENIODAWCA MOŻE PRZYJĄĆ DO REALIZACJI ZLECENIE POTWIERDZONE PRZEZ FUNDUSZ TYLKO W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI WSKAZANYM W CZĘŚCI II ZLECENIA.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2013 r.