Rehabilitacja Lecznicza - Informacje archiwalne

Informacje archiwalne

Na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ / rodzinnego oraz lekarza specjalisty) Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia ubezpieczonemu prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej skutków. Pacjent może korzystać z:

Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach ambulatoryjnych

Zakres rehabilitacji obejmuje specjalistyczne świadczenie zdrowotne lub zbiór świadczeń udzielanych przez lekarza o specjalności rehabilitacja medyczna, balneoklimatologia i medycyna fizykalna i/lub zespół osób uprawnionych do udzielania tych świadczeń. Każda poradnia świadcząca usługi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej ma obowiązek świadczenia usług z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych.

Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza obejmuje następujące świadczenia:

 • lekarską poradę rehabilitacyjną, obejmującą:

  • badanie lekarskie,
  • zlecenie dodatkowej diagnostyki,
  • ocenę wyników badań dodatkowych, z którymi przybył pacjent,
  • wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne,
  • wydanie zaleceń terapeutycznych z wyłączeniem badań odrębnie finansowanych przez NFZ, procedur wysokospecjalistycznych finansowanych przez MZ, świadczeń ponadstandardowych wymienionych w rozporządzeniu MZ, orzekania o stanie zdrowia w przypadkach określonych w ustawie.
 • ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne:

  • kinezyterapia,
  • fizykoterapia,
  • hydroterapia,
  • masaż leczniczy.
 • lekarską poradę rehabilitacyjną w warunkach domowych,

 • fizjoterapię w warunkach domowych - część zabiegową.

Rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych

Zapewnia podstawową rehabilitację leczniczą i edukację zdrowotną pacjenta i jego rodziny w warunkach domowych. Rehabilitacją w warunkach domowych powinny być objęte osoby rokujące poprawę (lokomocja, samoobsługa), które ze względu na stopień niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do placówek rehabilitacji ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja trwa do 4 tygodni z możliwością powtarzania cyklu co 12 tygodni w zależności od stanu pacjenta.

W przypadku ograniczenia dostępu do rehabilitacyjnych porad lekarskich, co może powodować utrudnienia w realizacji rehabilitacji w warunkach domowych, dopuszcza się zlecanie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych przez lekarzy właściwych specjalności.

Wymagane jest pisemne oświadczenie pacjenta dotyczące wcześniejszego korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego

Zakres rehabilitacji obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych, z przewlekłymi schorzeniami), neurologicznych, reumatologicznych i innych.

Rehabilitacji podlegają pacjenci, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych lub w trybie dziennym, a pacjent wymaga całodobowego nadzoru fachowego.

Pacjent zgłasza się na oddział z wynikami badań potwierdzającymi rozpoznanie. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez:

 • lekarzy oddziałów:
  • urazowo-ortopedycznych,
  • chirurgicznych,
  • neurochirurgicznych,
  • neurologicznych,
  • reumatologicznych,
  • intensywnej terapii,
  • wewnętrznych,
 • lekarzy poradni:
  • rehabilitacyjnych,
  • urazowo-ortopedycznych,
  • neurologicznych,
  • reumatologicznych.

 

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego oraz w warunkach ambulatoryjnych

Do rehabilitacji kardiologicznej kwalifikowani są pacjenci:

 • w stanach wczesnych - do 30 dni od ostrego epizodu:
  • w wypadku operacji kardiochirurgicznej - do 42 dni,
 • inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego, ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej do 14 dni po leczeniu szpitalnym.

Rehabilitacja kardiologiczna wczesna - skierowanie chorego powinno nastąpić bezpośrednio z oddziału szpitalnego bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu.

Do oddziału rehabilitacji kardiologicznej, w ramach kontynuacji leczenia, kieruje lekarz oddziału szpitalnego:

 • kardiologiczego,
 • kardiochirurgicznego,
 • oddziału chorób wewnętrznych.

Pacjent musi zostać przyjęty do oddziału rehabilitacji kardiologicznej do 14 dni od zakwalifikowania go do tej formy leczenia.

Kwalifikacja pacjentów na rehabilitację kardiologiczną w warunkach ambulatoryjnych odbywa tak, jak w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału stacjonarnego. Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji może wystawić lekarz oddziału szpitalnego:

 • kardiologiczego,
 • kardiochirurgicznego,
 • oddziału chorób wewnętrznych.

Lekarz poradni kardiologicznej kieruje w ramach kontynuacji leczenia do oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego

Celem tej rehabilitacji jest wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanego ostrym incydentem mózgowym, urazem ośrodkowego układu nerwowego lub będących skutkiem wykonywanego zabiegu operacyjnego na ośrodkowym układzie nerwowym. Rehabilitacja ta ma również na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Skierowanie na wczesną rehabilitację neurologiczną wystawiane jest przez lekarzy oddziałów:

 • neurologicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • intensywnej terapii,
 • wewnętrznych.

W wyjątkowych wypadkach skierowanie może być wystawione przez lekarza poradni neurologicznej.

Rehabilitacja narządu słuchu i mowy

Dotyczy dzieci i młodzieży o różnym ubytku słuchu (od lekkich niedosłuchów do praktycznej głuchoty), dzieci po zabiegach wszczepienia implantów ślimakowych, słyszących dzieci rodziców głuchych, dzieci słyszących z zaburzeniami rozwoju mowy.

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

Dotyczy chorych po mastektomii z powodu raka sutka. Zespół terapeutyczny ustala indywidualny program dla każdej pacjentki.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

W ramach rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych opracowane zostały programy kompleksowej, specjalistycznej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Programy te dotyczą dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. W grupie tej znalazły się również programy dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach integracyjnych.

Rehabilitacja osób po laryngektomii

Dotyczy osób po usunięciu krtani. Każdy pacjent objęty jest specjalnym programem terapeutycznym mającym na celu przede wszystkim naukę mowy oraz naukę przystosowania się do funkcjonowania w środowisku.