Opieka sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego/rodzinnego:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 - w pełnym zakresie;

  • w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym, zlecane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów, wynikającym z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi (wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów).

Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru pielęgniarki rodzinnej i położnej rodzinnej jak w wypadku lekarza POZ.

Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, neonatologiczno-ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w szczególności:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • realizacja zleceń lekarskich,
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka/położna rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.