Dla
pacjenta

Prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną. Nie obowiązuje rejonizacja. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Druki deklaracji, które wypełniają ubezpieczeni, powinny być dostępne w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu świadczeniobiorcy zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia mogące zaistnieć podczas składania deklaracji, mogą wynikać z utrudnienia i ograniczenia dostępności do świadczeń z powodu zbyt dużej liczby świadczeniobiorców na liście aktywnej i dużej odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem udzielania świadczeń.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej środowiskowej/rodzinnej

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania - na wniosek świadczeniobiorcy - kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym wypadku pacjent.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz trzeci i kolejny, w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, wnosi na rachunek POW NFZ opłatę w wysokości 80 zł na numer konta:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-844 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk,
konto: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2018 r.

Licznik odwiedzin: 15987