Opieka lekarza POZ

Opieka lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za realizację szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 - zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni / ośrodku zdrowia;

 • w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki całodobowej, w tym w uzasadnionych przypadkach także pomoc wyjazdową (zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić pod adresem lub numerem telefonu wskazanym przez lekarza POZ).

Lekarz POZ w sytuacjach nagłego zachorowania powinien być dostępny dla swoich pacjentów przez całą dobę w punkcie opieki całodobowej (ambulatorium i pomoc wyjazdowa), we własnej praktyce lub praktyce innego zakładu. W razie jego nieobecności (urlop, choroba), można skorzystać z pomocy lekarza wskazanego przez niego. Lekarz może też wskazać pacjentom jednostkę, która w jego imieniu udzieli pomocy w dni wolne od pracy, po godzinach pracy przychodni oraz - w razie konieczności - w miejscu zamieszkania (np. dyżurująca przychodnia, pogotowie). Informacja o tym musi być wywieszona zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz lokalu, w widocznym miejscu, w którym udzielane są świadczenia. Lekarska pomoc wyjazdowa dzienna i nocna ma charakter pomocy doraźnej.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczenie POZ powinno być udzielone w dniu zgłoszenia.

Pacjent, który dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do:

 • badania i porady lekarskiej;

 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej;

 • transportu sanitarnego w wypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w wypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego;

 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na:

  • konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym (w tym wypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania),
  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce, działającej w oparciu o umowę z NFZ;
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ;

 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej;

 • otrzymania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;

 • informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza;

 • informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń przez lekarza POZ.