Dla
pacjenta

Rodzaje placówek lecznictwa uzdrowiskowego

Leczenie uzdrowiskowe w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych prowadzone jest w:

Leczenie dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Do szpitali uzdrowiskowych kierowani są ubezpieczeni, których stan zdrowia i schorzenia wymagają bardziej intensywnego leczenia. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego. Skierowanie na tego typu kurację może wystawić lekarz zatrudniony w klinice lub w szpitalu, w którym pacjent był leczony. W takim przypadku skierowanie jest wystawiane nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala. Do skierowania powinna być dołączona karta informacyjna leczenia szpitalnego zawierająca dane o przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych i zalecenia.

Pobyt pacjenta w szpitalu nie jest automatycznie wskazaniem do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz, specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ.

Od 2008 r. lekarz specjalista oceniając celowość leczenia uzdrowiskowego może zakwalifikować świadczeniobiorcę do leczenia szpitalnego w zakresie:

lub

 • świadczenia uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych - czas leczenia 21 dni, nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane przez 6 dni w tygodniu;  

 • świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - czas leczenia 28 dni, nie mniej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych, średnio nie mniej niż cztery zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie. Zabiegi wykonywane w dwóch cyklach dziennych – przed i popołudniowych przez 5 dni w tygodniu oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym.

Leczenie przeznaczone jest dla osób z określonymi przez NFZ schorzeniami układu kostno-stawowego i nerwowego oraz po niektórych urazach. Skierowanie na ten zakres świadczeń mogą wystawiać wyłącznie lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej lub z oddziałów szpitalnych.

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne osób czynnych zawodowo odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy.

NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Leczenie dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym

Na leczenie do sanatorium kierowani są ubezpieczeni przewlekle chorzy, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego podlega rozpatrzeniu przez lekarza specjalistę balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ, który może zakwalifikować świadczeniobiorcę do leczenia uzdrowiskowego w zakresie:

 • świadczenia uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych - czas leczenia 21 dni, nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane przez 6 dni w tygodniu;.

 • świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - czas leczenia 28 dni, nie mniej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych, średnio nie mniej niż cztery zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie. Zabiegi wykonywane w dwóch cyklach dziennych – przed i popołudniowych przez 5 dni w tygodniu oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym..

Leczenie przeznaczone jest dla osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego, ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.

Osoby czynne zawodowo przebywają na leczeniu uzdrowiskowym w sanatorium w ramach urlopu wypoczynkowego. Prawa pracownicze, w tym prawo do urlopu świadczeniobiorców określają przepisy ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

NFZ pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej oraz częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1245) - Częściowa odpłatność za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym jest uzależniona od standardu zakwaterowania i sezonu.

Odpłatność ta podlega corocznie waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

    Stawka (w złotych)
w okresie od 1.X do 30.IV
(I sezon)
Stawka (w złotych)
w okresie od 1.V do 30.IX
(II sezon)
Lp. Wyszczególnienie za dzień za dzień
1. Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,80 zł 36,10 zł
2. Pokój 1-osobowy w studio 23,00 zł 33,00 zł
3. Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,00 zł 29,30 zł
4. Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,30 zł 24,10 zł
5. Pokój 2-osobowy w studio 14,60 zł 22,00 zł
6. Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,50 zł 17,30 zł
7. Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,00 zł 13,10 zł
8. Pokój wieloosobowy w studio 10,50 zł 12,00 zł
9. Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,40 zł 10,50 zł

 

Uwaga! Nie wszystkie sanatoria uzdrowiskowe dysponują w/w pokojami. Przez pokój studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych

Opieka medyczna oraz zabiegi są finansowane przez NFZ, kuracjusz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. W przypadku leczenia ambulatoryjnego należy podać czas trwania turnusu (6, 12 lub 18 dni) oraz orientacyjny termin realizacji.

Leczenie dzieci w szpitalu uzdrowiskowym

Do szpitali uzdrowiskowych kierowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, zaś młodzież ponadgimnazjalna kierowana jest w okresie wolnym od nauki. Wynika to z braku możliwości zapewnienia tej młodzieży edukacji szkolnej.

NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie trwa 27 dni - nie mniej niż 60 zabiegów fizjoterapeutycznych, średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane przez 6 dni w tygodniu;.

Leczenie dzieci w sanatorium uzdrowiskowym

Do sanatorium uzdrowiskowego mogą być kierowane dzieci do leczenia w zakresie:

 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej

  Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia zakwaterowanie dziecka wraz z opiekunem.

  Leczenie trwa 21 dni - nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne, średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane przez 6 dni w tygodniu.

   

  NFZ pokrywa w całości koszty pobytu dziecka (opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie), natomiast opiekun ponosi koszty swojego zakwaterowania i wyżywienia oraz sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci od 7 do 18 roku życia

  Leczenie trwa 21 dni i jest bezpłatne - nie mniej niż 54  zabiegi fizykoterapeutyczne, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane przez 6 dni w tygodniu;.

  Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać dzieci w wieku od 7 do 15 lat w okresie całego roku oraz młodzież od 16 do 18 lat w okresie wolnym od zajęć.

  NFZ w całości pokrywa koszty pobytu dziecka w sanatorium uzdrowiskowym - opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie.

Licznik odwiedzin: 3753