Archiwum wiadomości

 

Szczególne uprawnienia osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów działań poza granicami państwa, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz zasłużonych honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepu - informacja archiwalna

 

Do pobrania:   - plakat (plik PDF),

- prezentacja (plik PDF)

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2013 r.

Składanie skarg i wniosków przez Pacjentów - informacja archiwalna

 

W związku z likwidacją stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta w oddziałach wojewódzkich NFZ od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków. Komórki te odpowiedzialne są za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że jeżeli Świadczeniobiorca (pacjent) uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Przedmiotem skargi może być niewłaściwe zachowanie personelu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz lub świadczeniodawców oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu lub świadczeniodawców.

Przedmiotem wniosku może być między innymi ulepszenie organizacji udzielania świadczeń, usprawnienie pracy Funduszu lub Świadczeniodawcy oraz sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz świadczeniodawców.

Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, powinna umieścić w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach, w których świadczeniobiorca (pacjent) może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

W przypadku, gdy:

 • skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), pierwszą czynnością powinna być interwencja u bezpośredniego przełożonego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator, a w przychodni kierownik. Skargę świadczeniobiorca (pacjent) może skierować również do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
 • skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy przez zakład opieki zdrowotnej, wówczas o pomoc może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • świadczeniobiorca (pacjent) uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel. 58/ 524-32-00). W kwestii zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę należy skierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A, tel. 58/ 320-06-80);
 • ubezpieczony (świadczeniobiorca) jest niezadowolony ze sposobu pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, może złożyć skargę do dyrektora oddziału, a także do Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa);
 • zamiarem świadczeniobiorcy (pacjenta) jest uzyskanie odszkodowania, należy zwrócić się do dyrektora placówki służby zdrowia, którą świadczeniobiorca (pacjent) uznaje za winną wyrządzonej szkody oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia;
 • skarga dotyczy naruszenia praw pacjenta można ją złożyć do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawie, lub bezpłatna infolinia czynna od godz. 900 do 2100 od poniedziałku do piątku - 0 800 190 590 oraz na adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl).

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Zarządzenie nr 112/10 Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ regulaminu organizacyjnego.

Ważne

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub ustnie. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 • wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec, że jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres), są podane tylko do wiadomości Funduszu (zastrzeżenie to jest wiążące),
 • skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby, za jej pisemną zgodą;
 • skarga lub wniosek w formie pisemnej, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, pozostanie bez rozpatrzenia;
 • rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków powinno się odbywać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia. W przypadku nierozstrzygnięcia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje poinformowany o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku,
 • jeżeli Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym osobę, która złożyła skargę lub wniosek.

Wobec powyższych wyjaśnień Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przedstawia miejsca składania skarg i wniosków w Oddziale:

 • Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  - godziny przyjmowania interesantów - codziennie w godz. 9:00-15:00 parter pok. Nr 1,
  - telefonicznie pod numerami - (58) 32-18-626, (58) 32-18-635,
  - składanie za pośrednictwem telefaksu pod numerem - (58) 32-18-628,
  - drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl, - korespondencyjnie na adres:
  ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.
 • Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Poniatowskiego 4
  76-200 Słupsk
  tel./fax (59) 840-03-85, tel. (59) 840-29-86) codziennie w godz. 8:00-16:00
 • Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  tel. (58) 75-12-518, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania
 • Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  tel. (58) 75-12-522, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji informacji: 7 lipca 2010 r.

Zmiana zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - informacja archiwalna

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. status członka rodziny osoby ubezpieczonej nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej [art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027) w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją powyższej ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz. U. nr 166, poz. 1172)]. Zatem od 1 stycznia 2009 r. osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia osobą bezrobotną. Stosownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinien dokonać właściwy Urząd Pracy. W konsekwencji powyższego osoba taka powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które do 31 grudnia 2008 r. były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny z dniem 1 stycznia 2009 r. przestają z mocy prawa być osobami ubezpieczonymi zdrowotnie. W przypadku niezgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego przez Urząd Pracy, osoby te utracą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dniem 30 stycznia 2009 r.

Wyjaśniamy, iż powyższa zmiana dotyczy tylko członków rodziny zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy. Pozostałe osoby nadal mogą pozostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji informacji: 7 stycznia 2009 r.

Co nowego dla pacjenta w 2008 roku?

Na stronie internetowej Centrali NFZ znajduje się

 • ulotka dla pacjenta - plik PDF - otwierany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Refundacja leków

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się

Zawiera on informacje skierowane do lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów, dotyczące leków refundowanych (m.in. ceny detaliczne, limity oraz opłata pacjentów).